Biblický príhovor na 2. slávnosť svätodušnú

Na 2. slávnosť svätodušnú
nám poslúžila výkladom slova Božieho
evanjelická a. v. farárka Mgr. Anna Debnárová.
Ako základ kázne poslúžil biblický text
z prvého listu apoštola Pavla Korintským 2, 12 – 16 .