Výklad slova Božieho si pre nás na 19. nedeľu po Svätej Trojici
pripravil evanjelický a. v. farár Mgr. Peter Soták.
Základom dnešného Biblického príhovoru bol
biblický text z evanjelia podľa Marka 11, 22 – 24.