Kde bolo tam bolo, bola raz jedna spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá mala za úlohu efektívne spravovať cirkevný majetok. Na začiatku sa o to ešte naozaj snažila, čoho príkladom je aj príprava investičného projektu „Rekonštrukcia strechy“ objektu Palisády 46 – 48, čo je jeden z mála projektov, na ktorý bolo zrealizované v roku 2001 výberové konanie. Víťazom výberového konania bola firma TX s najnižšou cenou 826 tis. Sk.

Zadanie sa však o chvíľu zmenilo, keďže okrem rekonštrukcie strechy sa tento projekt v roku 2002 rozšíril o zadanie „výstavba mezonetov“ s ponukovou cenou 3,4 mil. Sk. Celková cena projektu tak dosiahla necelých 4,3 mil. Sk. Keďže v Reformate sa nenašli dokumenty na výstavbu mezonetov, dá sa predpokladať, že firme TX bol pridelený tento projekt už bez výberového konania. A to aj napriek tomu, že pôvodná cena na rekonštrukciu bola navýšená skoro 5-násobne!!!

V roku 2003 sa pripravovali zmluvy o dielo. V roku 2005 bola na miestny úrad MČ BA podaná žiadosť o stavebné povolenie na projekt „Rekonštrukcia strechy a nadstavba podkrovných priestorov  v obytnom dobe Palisády č. 46 – 48“ s predpokladaným termínom dokončenia stavby 30. 10. 2006. Stavebné povolenie bolo vydané 22. 12. 2005, ktoré nadobudlo právoplatnosť 20. 2. 2006. Práce na stavbe sa začali 24. 8. 2006 a skončili sa 26. 5. 2007. Za tieto práce si firma TX od Reformaty vyfakturovala sumu 4,4 mil. Sk.

Považujeme za zvlášť potrebné upriamiť pozornosť na skutočnosť, že dňa 29. 5. 2007 spoločnosť REFORMATA, s. r. o., a spoločnosť TX podpísali PROTOKOL o odovzdaní a prevzatí stavby, kde sú uvedené tieto skutočnosti:

 • zmluvné strany konštatujú, že dielo – stavba bolo ukončené dňa 29. 5. 2007,
 • záručná doba pre všetky časti stavby začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia diela, t. j. podpísaním tohto protokolu,
 • súčasťou protokolu je aj detailný súpis nedorobkov a vád – vady a nedorobky budú odstránené do 21 dní od podpisu tohto protokolu:
Protokol

Protokol

Tento protokol bol jedným zo zamestnancov Reformaty (pravdepodobne HG) spracovaný naozaj s nemeckou precíznosťou, čo je možné ilustrovať na príklade malých nedostatkov, ktoré boli dodávateľovi vytýkané (pozri priložený obrázok). To poukazuje na to, že stavba bola naozaj ukončená a odovzdaná.

Rekonštrukcia rekonštrukcie alebo nová stavba?!

V septembri roku 2007, iba pár mesiacov po odovzdaní stavby, sa na scéne objavuje nová firma DX, ktorá s Reformatou uzatvorila 14. 9. 2007 zmluvu o dielo, ktorú však Vladimír Daniš a Jaroslav Mlynár novej konateľke neodovzdali. Dá sa predpokladať, že ani v tomto prípade neprebehlo žiadne výberové konanie. Na základe tejto zmluvy si firma DX 17. 12. 2007 vyfakturovala 500 tis. Sk, pričom prílohou tejto faktúry bol, podobne ako u predchádzajúcej firmy TX, rovnaký „Realizačný rozpočet na dielo pod názvom Rekonštrukcia podkrovia, Palisády 46 – 48“! O osem mesiacov neskôr firma DX vyfakturovala spoločnosti Reformata na základe tej istej zmluvy ďalších 305 tis. Sk, čiže spolu viac ako 800 tis. Sk.

Je otázne a priam nepochopiteľné, čo nová firma DX na odovzdanej a dokončenej stavbe 3 mesiace po kolaudácii robila. Dielo bolo firmou TX riadne odovzdané, a predsa sa v priebehu ďalšieho roka fakturovalo firme DX ďalších 800 tis. Sk. Podozrivé je nielen to, že obe firmy fakturovali na základe toho istého rozpočtu: „Rekonštrukcia podkrovia, Palisády 46 – 48“, ale aj to, že firma DX fakturovala veľmi podobné položky ako firma TX:

 • Zvislé konštrukcie (priečky, preklady…)
 • Povrchové úpravy (zateplenie polystyrénom…)
 • Konštrukcie klampiarske (hladké strešné krytiny z PZ plechu, dodávka a montáž hákov…)
 • Konštrukcie stolárske (eurookno 8 ks…)
 • Vnútorný vodovod a ústredné kúrenie
 • Elektromontáže (ističová skrinka, krabica, vodiče…)

Pochybnosti vyvoláva aj skutočnosť, že firma DX vznikla iba 19. 12. 2006, teda v čase, keď firma TX realizovala hlavnú časť rekonštrukcie strechy a výstavby mezonetov, pričom konateľom firmy DX bol zhodou okolností človek, ktorý bol v stavebnom denníku uvedený ako stavbyvedúci projektu, ktorý vykonávala firma TX.

Pôvodný projekt teda s vysokou pravdepodobnosťou kompletne realizovala firma TX a je viac ako otázne, čo a kde robila firma DX!

Otázky na bývalých konateľov

Po detailnom preštudovaní odovzdávacieho protokolu firmy TX a ďalších dostupných dokumentov sa vynára veľa nezodpovedaných otázok:

 • prečo neboli v roku 2014 založené v sídle spoločnosti Reformata Zmluvy o dielo uzatvorené so spoločnosťou TX aDX?
 • prečo vstupovala firma DX do projektu „Rekonštrukcia strechy a podkrovia“ hneď po odovzdaní vykonaného diela firmou TX bezprostredne po kolaudácii?
 • aké práce mala vykonať a čo vykonala v rámci projektu „Rekonštrukcia strechy a podkrovia“ firma DX, keď už stavba bola odovzdaná?
 • zrekonštruovaný byt firmou TX na Palisádach 48 (5. poschodie) bol už po kolaudácii obývaný nájomníkmi (Američania) – takže v tom byte nemohli byť vykonávané práce firmou DX, ktorá fakturovala sumu 500 tis. Sk v decembri 2007 a 305 tis. Sk v auguste 2008,
 • zrekonštruovaný byt firmou TX na Palisádach 46 (5. poschodie) bol už po kolaudácii obývaný nájomníkmi (V. Daniš s rodinou) – takže v tomto byte tiež nemohli byť vykonávané práce firmou DX, ktorá fakturovala sumu 500 000 Sk v decembri 2007 a 305 951 Sk v auguste 2008,
 • prečo firma DX vyfakturovala sumu 305 tis. Sk až v auguste 2008, cca rok po podpise Zmluvy o dielo zo dňa 14. 9. 2007, keď firma TX zvládla podstatne väčší projekt za 9 mesiacov (od augusta 2006 do mája 2007),
 • prečo firma DX fakturovala v auguste 2008, teda rok po dokončení strechy firmou TX, klampiarske práce, konkrétne dodávka a montáž 89 ks hákov v hodnote 48 950 Sk,
 • prečo firma DX fakturuje „Konštrukcie klampiarske“ (hladké strešné krytiny z PZ plechu a dodávku a montáž hákov), ak tie isté práce už vykonala a vyfakturovala firma TX,
 • prečo firma DX fakturuje „Konštrukcie stolárske“ (8 ks eurookien v hodnote 85 560 Sk), ak firma TX si tiež fakturuje okná Velux (kolaudácia bytov bez okien by predsa nemohla prejsť),
 • prečo firma DX fakturuje 4. 8. 2008 „Vnútorný vodovod a ústredné vykurovanie“ v hodnote 171 tis. Sk, keď firma TX tiež fakturovala „Vnútorný vodovod a ústredné vykurovanie“ v hodnote 247 tis. Sk,
 • prečo účtovníčka (J. Danišová) zaúčtovala faktúru č. 489/07 od firmy DX v sume 800 tis. Sk, keď faktúra je vyhotovená na sumu 500 tis. Sk,
 • z tohto dôvodu vo výkaze Súvaha k 31. 12. 2007, ktorá bola odovzdaná na daňový úrad, sú skreslené údaje. Čiže voči firme DX vykazujeme záväzok vyšší o 300 tis. Sk, ako v skutočnosti máme,
 • prečo účtovníčka (J. Danišová) zaradila do používania majetok v sume 800 tis. Sk dňa 15. 10. 2007, keď firma DX vystavila jednu faktúru 17. 12. 2007 na sumu 500 tis. Sk adruhú faktúru až 4. 8. 2008 na sumu 305 tis. Sk, a pritom nie je založený žiadny preberací a odovzdávací protokol, z ktorého by bolo jasné, že firma DX dielo vytvorila a odovzdala,
 • z tohto dôvodu sú nesprávne tvorené účtovné a daňové odpisy zo sumy 800 tis. Sk v roku 2007.

Ak sa vám zdá, že aj vy ste vo vyššie uvedenom texte videli niektoré položky dvakrát, nemýlite sa. Sú osoby, ktoré takéto paranormálne javy považujú za určitý druh umeleckého, resp. autorského diela, kde napr. podobne nazvala účtovníctvo pani Danišovej sudkyňa na Okresnom súde v Senici. Túto pochybnú argumentáciu však Krajský súd v Trnave rázne odmietol, a dokonca rozhodnutie okresného súdu označil za arbitrátne (založené na svojvôli súdu, ktoré nemá oporu v zákone)!

A ako na naše cirkevné či „reformačné“ déjà vu reagujú naši cirkevní predstavitelia? Na základe správy synodálnej komisie a uznesení prijatých na Synode v Prešove mala byť aj táto investičná kauza vysvetlená na Synode 2020, čo sa však nestalo. Predsedníctvo cirkvi má zrejme na vtedajších konateľov – napriek všetkému – úplne iný názor. Nový konateľ Branislav Rybnikár, evidentne so súhlasom či minimálne vedomím predsedníctva cirkvi, znovu zamestnal Vladimíra Daniša späť do Reformaty so slovami: „Brat Vladimír Daniš je osoba, ktorá tie veci veľmi dobre pozná, a jeho prínos je ďaleko väčší ako to, že je to politický problém.“A

Nenapadá nás tu nič iné ako to, že úlohou nového vedenia Reformaty a cirkvi nie je problémy a kauzy vyriešiť, ale ich zakryť. Alebo odviesť pozornosť synodálov či evanjelikov všeobecne na úplne iné, nepodstatné témy. Veď peniaze sa nájdu… presnejšie, vyzbierajú sa od naivných a evanjelickej cirkvi oddaných veriacich. Otázne je, ako dlho im pri takomto spôsobe hospodárenia vydržia…

Iba pripomíname, že sme členmi cirkvi, ktorá má ambíciu dávať veci do poriadku cez pokánie a nápravu. A táto cirkev by dokonca rada išla v tomto smere príkladom aj pre ostatných. Ale ako sa hovorí, treba začať od seba!

Jaroslav Mervart
bývalý člen Dozornej rady spoločnosti Reformata, spol. s r. o.

Štefan Sabol
bývalý konateľ spoločnosti Reformata, spol. s r. o.

ilustračné foto: unsplash.com