Daňová kontrola v Reformate

Prečo a koľko bolo potrebné zaplatiť daňovému úradu a prečo je morálna strata podstatne väčšia ako tá finančná?

Pri výmene vedenia firmy v roku 2014 pôvodných konateľov Jaroslava Mlynára (vo funkcii od roku 1997) a Vladimíra Daniša (od roku 2001) nahradila Dagmar Valovičová. Ekonómom bol Štefan Sabol, ktorý sa neskôr stal aj konateľom spoločnosti. S odovzdávaním účtovníctva od bývalých konateľov, resp. ich účtovníčky Jany Danišovej, bol však problém:

  • Papierová verzia účtovníctva bola odovzdávaná niekoľko mesiacov.
  • Elektronická verzia účtovníctva doteraz nebola odovzdaná vôbec.

Kvôli zjavným nedostatkom a absencii relevantných vysvetlení zo strany bývalých konateľov bolo účtovníctvo najskôr preverené cez externého audítora. Boli konštatované závažné nedostatky.

Následne bolo účtovníctvo spoločnosti preverené cez najvyššiu inštanciu v oblasti vedenia účtovníctva, a to cez Znalecký ústav Ekonomickej univerzity v Bratislave. Bol vypracovaný rozsiahly znalecký posudok, kde boli znova uvedené viaceré závažné nedostatky.

Bývalá účtovníčka Jana Danišová sa prostredníctvom svojho právneho zástupcu odmietla k znaleckému posudku vyjadriť, pretože je vraj súčasťou súdneho sporu. Len na spresnenie je potrebné dodať, že išlo o súdny spor o vydanie elektronickej formy účtovníctva…

Na základe porovnania informácií o hospodárení spoločnosti, informácií, ktoré boli zaslané na daňový úrad, a informácií na valné zhromaždenie spoločnosti bolo konštatované, že konatelia valné zhromaždenie (v tom čase generálne presbyterstvo) klamali, keď mu poskytli nepravdivé informácie o hospodárení spoločnosti.

Keďže existovali rôzne verzie účtovníctva a audit, ako aj znalecký posudok konštatovali viaceré vážne pochybenia, nebolo možné podať dodatočné daňové priznanie. Aj preto bol konateľ spoločnosti Štefan Sabol podľa zákona povinný tieto nedostatky oznámiť na daňový úrad. Pracovníci daňového úradu zrejme nedostatky vyhodnotili ako natoľko závažné, že sa v krátkom čase nahlásili na daňovú kontrolu. Táto prebehla v roku 2018. Po vykonaní kontroly bolo ešte možné zistené nedostatky vysvetliť. Avšak ani na jednu z výziev konateľa Štefana Sabola ani bývalí konatelia, ani bývalá účtovníčka vecne nereagovali.

Výsledkom daňovej kontroly za roky 2012 – 2014 bolo dorubenie dane vo výške 41 670 € a pokuta vo výške 31 165 €. Spolu teda spoločnosť Reformata zaplatila 72 835 €.

Dozvuky daňovej kontroly, resp. čo s tým?

Takýto výsledok daňovej kontroly bol nielen veľkou finančnou, ale aj morálnou ranou pre Evanjelickú cirkev augsburského vyznania na Slovensku. To, čo Reformata musela zaplatiť daňovému úradu, by totiž za normálnych okolností skončilo na bankovom účte ECAV. Snaha o vysvetlenie špekulácií a podvodov spôsobom, že „nik nedokázal, že v Reformate sa kradlo”, iba poukázala na hlboký morálny úpadok súčasného vedenia ECAV. Väčšina evanjelikov totiž už dávno vedela o viacerých závažných kauzách a finančných stratách, ktoré boli spojené s touto spoločnosťou. A teda takýto trápny pokus „vysvetliť“ či dokonca obhájiť nezákonné a špekulatívne transakcie nemohol nikoho, komu na ECAV záleží, presvedčiť.

Zistenia nezávislého audítora, Znaleckého ústavu aj daňovej kontroly potvrdila aj synodálna komisia na prešetrenie hospodárenia spoločnosti Reformata, ktorá bola vytvorená na Synode ECAV 2018 a ktorá výslednú správu predložila na Synode ECAV 2019, kde bola drvivou väčšinou hlasov schválená. Tu je potrebné zdôrazniť, že rokovaní synodálnej komisie sa zúčastnili aj bývalí konatelia Vladimír Daniš, Jaroslav Mlynár a bývalá účtovníčka Jana Danišová. Avšak nik z nich ani po pol roku od skončenia daňovej kontroly nedokázal spochybniť ani jeden záver daňovej kontroly! V správe synodálnej komisie bolo jednoznačne uvedené:

Komisia sa oboznámila s výsledkami, nálezmi a rozhodnutím daňových orgánov, rešpektuje ich a pre ECAV majú záväzný charakter. Komisia neodporúča podať návrh na obnovu konania vo veci daňovej kontroly v spoločnosti Reformata, s. r. o., za roky 2012 až 2014.

 

Takýto „preukázateľný výsledok” bývalého vedenia Reformaty do roku 2014 však niekomu zjavne veľmi prekážal. Aj napriek tomu, že správa komisie bola na Synode ECAV 2019 veľkou väčšinou hlasov schválená, už zakrátko, v auguste 2019, bol na valnom zhromaždení spoločnosti Reformata predsedníctvom cirkvi, a teda Ivanom Eľkom a Jánom Brozmanom, odvolaný konateľ Štefan Sabol aj všetci členovia dozornej rady. Za konateľa bol vymenovaný blízky priateľ Vladimíra Daniša Branislav Rybnikár!

Podobné podozrivé konanie v réžii Jána Brozmana a Ivan Eľka sme mohli vidieť už skôr, a to v roku 2019, keď sa pokúšali zvrátiť priebeh súdneho konania, v ktorom sa Reformata súdila s Vladimírom Danišom a Jaroslavom Mlynárom. Vtedy sa pokúšali „dotlačiť“ konateľa Štefana Sabola k tomu, aby vymenil právnu kanceláriu, ktorá dovtedy úspešne obhajovala cirkev v tomto spore, ale aj iných sporoch. Takýto prístup považujeme za amorálny!

V „rovnakom štýle“ pokračoval aj nový konateľ Branislav Rybnikár. V súdnom spore o vydanie elektronickej formy účtovníctva odvolal advokátsku kanceláriu, ktorá obhajovala cirkev proti bývalej účtovníčke J. Danišovej. Proti rozhodnutiu Okresného súdu v Senici (vo veci vydania elektronickej formy účtovníctva) sa však ani ako konateľ spoločnosti neodvolal. Zmaril tak snahu bývalého konateľa Štefana Sabola vniesť do celého prípadu viac svetla či relevantných údajov. Toto jeho konanie je nepochopiteľné aj preto, že prvé rozhodnutie tohto istého okresného súdu Krajský súd v Trnave zamietol ako arbitrárne, a teda nepodložené! Šanca na spravodlivý proces a najmä na výhru spoločnosti Reformata v tomto spore jednoznačne bola, lenže konateľ Branislav Rybnikár zjavne „nemal záujem“. A to bezpochyby s tichou podporou predsedníctva ECAV!

Medzi ďalšie podozrivé aktivity patrila aj tzv. zázračná nájomná zmluva, o ktorej do jej „objavenia“ v roku 2020 nevedel Štefan Sabol ani bývalé vedenie cirkvi, hoci práve Miloš Klátik a Pavel Delinga mali údajne túto zmluvu v roku 2012 podpísať! Nespomenuli ju ani bývalí konatelia Vladimír Daniš, Jaroslav Mlynár a ani účtovníčka Jana Danišová, a to ani vo svojom vystúpení, a ani v písomnom vyjadrení k daňovej kontrole v roku 2019, ktoré doručili synodálnej komisii! Objavila sa až po nástupe Ivana Eľka a Jána Brozmana do funkcie generálneho biskupa a generálneho dozorcu a Branislava Rybnikára do funkcie konateľa Reformaty! Náhoda?

Tejto pochybnej zmluvy sa ako slepý palice chytil aj Ivan Eľko, ktorý začal na túto tému na zasadnutiach synody rozprávať hotové bájky, ako táto zmluva všetko vysvetľuje a všetkých  „nespravodlivo obvinených“ rehabilituje:

Kebyže tento papier je daňovej kontrole predložený, tá pokuta, teda to dodanenie by nebolo, nebola by pokuta, nebolo by ani penále, nebolo by tých slávnych 70 000, ktoré sme akoby vyhodili len tak, no a z ktorých sa potom politicky profitovalo, lebo na základe tohto daňového doplatku, pokuty a penále tuná bolo potom škandalizovaných roky celý rad ľudí…

Na to, že Ivan Eľko synodálov opakovane zavádzal a klamal, bolo poukázané už priamo na synode. Na internetových stránkach Asociácie sme tieto pseudoargumenty aj túto toxickú rétoriku spochybnili v dvoch článkoch. V prvom (https://asloz.sk/bitka-na-danovom-urade-odpisy-nie-su-vsetko) sme poukázali na to, že aj keby takáto zmluva existovala, tak vysvetľuje len odpisy, ktoré tvoria len cca jednu tretinu toho, čo na základe rozhodnutia daňového úradu musela cirkev zaplatiť. V druhom článku (Bitka na Daňovom úrade: Zázračný „papier“) sme na základe viacerých závažných a vzájomne prepojených argumentov spochybnili platnosť tzv. zázračnej zmluvy, ktorú na základe nášho názoru a predložených argumentov považujeme za falošnú.

Externé „použitie” pochybnej zmluvy

Vedenie cirkvi aj Reformaty v podstate priznalo, že originál tejto pochybnej zmluvy nemajú. Existuje len nejaká veľmi nepodarená fotokópia. Aj napriek tomu bol však tento „dokument“ predložený orgánom činným v trestnom konaní, ktorý túto vec prešetroval na základe podnetu Imricha Lukáča a Františka Lančariča. A nakoniec aj na základe tohto dokumentu vyšetrovateľ vyhlásil, že trestný čin sa (vraj) nestal a sťažnosť zamietol!

Zámerom však zrejme bolo túto pochybnú zmluvu použiť aj pri obnove daňového konania vo veci daňovej kontroly. Pretože obnoviť proces daňovej kontroly je podľa zákona možné vtedy, ak vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy. To sa však zjavne nepodarilo. Aj napriek tomu sa však Branislav Rybnikár nevzdával, a to zrejme ani potom, čo bol odvolaný zo svojej funkcie. Veľmi neštandardne a podozrivo totiž pôsobí vyjadrenie nových konateľov o tom, že Branislav Rybnikár v mene firmy konal aj po svojom odvolaní (!) a že pečiatku firmy odovzdal až po dvoch mesiacoch!

Noví konatelia si však boli zjavne vedomí toho, že táto zmluva a jej pôvod je viac ako pochybný a že je možno aj falošná. A pravdepodobne z tohto dôvodu v pokuse o obnovu daňového konania nepokračovali. Pretože v prípade predloženia falošného dokumentu by sami mohli byť trestne stíhaní!

Po množstve nevysvetlených podozrení spojených s touto pochybnou zmluvou dostal generálny biskup Ivan Eľko nepochopiteľne ďalšiu šancu „vysvetliť nevysvetliteľné“. Generálne presbyterstvo totiž odsúhlasilo jeho návrh, aby tzv. nezrovnalosti v zmluvách vysvetlila prokuratúra. To, že tento pochybný dokument sa medzitým „veselo” používal na manipulovanie štátnych úradov aj na manipulovanie synodálov či evanjelikov všeobecne, zrejme nikoho v generálnom presbyterstve netrápi. Žiadne pokánie, žiadne ospravedlnenie, žiadna sebareflexia, žiadne vyvodenie zodpovednosti. Snaha udržať sa pri moci za každú cenu je zjavne silnejšia ako láska k evanjeliu, pravde, spravodlivosti, resp. ako láska k bratom a sestrám v evanjelickej cirkvi!

Toxická transformácia uznesení synody

Počínanie nových konateľov – Petra Gärtnera, Tomáša Hybena, resp. niektorých členov dozornej rady, však tiež nemôžeme hodnotiť slovami ako opatrné a už vôbec nie ako objektívne. Ich tolerancia k hriechu je totiž síce o čosi menšia, avšak cirkevnej politiky sa rozhodne nezbavili. Skôr naopak! Stačí si porovnať obsah uznesení zo Synody ECAV 2019 a Synody ECAV 2022. Prvé vyplývalo zo správy synodálnej komisie a bolo prijaté na Synode ECAV 2019:

Synoda ECAV na Slovensku odporúča orgánom ECAV v pôsobnosti VZ zistiť právne možnosti vymáhania sumy za sankcie vyrubené daňovým úradom vo výške 31 164 € od zodpovedných členov orgánov spoločnosti REFORMATA, spol. s r. o., v období kontrolovanom daňovým úradom.

Všimnite si, že vymáhanie sumy sa malo týkať členov orgánov spoločnosti Reformata v kontrolovanom období rokov 2012 – 2014. V danom období boli konateľmi Vladimír Daniš a Jaroslav Mlynár a až v jeho závere aj Dagmar Valovičová. Jej prípadné zaradenie na tento zoznam by však bolo zjavne nemorálne, keďže ona pomohla na problém poukázať, a napriek ťažkej situácii (absencii kompletného účtovníctva) ho začala aj riešiť!

V tomto smere preukázal neskutočnú svojvôľu a aroganciu práve Branislav Rybnikár. Uvedené uznesenie si totiž vyložil po svojom a zadanie úlohy na právnu kanceláriu bolo smerované skôr na Štefana Sabola, ktorý tento netransparentný a nezákonný stav musel riešiť! To na Synode ECAV 2022 rozhorčenie kritizoval aj synodál Andrej Kubinský. Môžeme teda povedať, že názor právnej kancelárie bol výrazne ovplyvnený podkladmi, ktoré od Branislava Rybnikára dostali. Táto špekulatívny a nemorálny postup mal presmerovať pozornosť na Štefana Sabola a zrejme ho aj obviniť a, naopak, očistiť Vladimíra Daniša a Jaroslava Mlynára! Obviniť tých, ktorí na problém poukázal, a ktorí ho museli rieši, a, naopak, rehabilitovať tých, ktorí sú za jeho vznik zodpovední!

Vieroučná výzva: Tu by sme chceli všetkých našich evanjelických farárov vyzvať, aby nám laikom vysvetlili, v ktorej časti Biblie, resp. kde v evanjelickej vierouke nájdeme oporu pre takéto konanie. Pretože tu nevidíme pokánie, pravdu, spravodlivosť a dokonca ani lásku. A pritom valným zhromaždením Reformaty bolo v tom čase samotné predsedníctvo cirkvi, a to osobne generálny biskup Ivan Eľko (zodpovedný za vierouku ECAV) a generálny dozorca Ján Brozman!

Tento toxický a podľa nášho názoru nebiblický prístup však pravdepodobne nie je cudzí ani súčasným konateľom, resp. členovi dozornej rady Reformaty Mariánovi Damankošovi, ktorý na Synode ECAV 2022 navrhol nasledujúce uznesenie:

Synoda ECAV poveruje predsedníctvo ECAV, konajúce ako jediný spoločník spoločnosti Reformata, s. r. o., podať žalobu na všetkých bývalých konateľov (Daniš, Mlynár, Valovičová, Sabol) za spôsobenú škodu spoločnosti tam, kde na základe právneho stanoviska bude reálna šanca na úspech v spore.“

Porovnajte si teraz uznesenie z roku 2019 a uznesenie z roku 2022. Ak viacero iných káuz, na ktoré poukázala synodálna komisia (a ktoré s Valovičovou a Sabolom nemajú nič spoločné), nebudeme brať do úvahy, tak si aj druhé uznesenie môžeme zjednodušiť na problém daňovej kontroly. Za tohto predpokladu môžeme konštatovať nasledovné:

  • Uznesenie synody z roku 2019 ani po troch rokoch nebolo splnené bez ohľadu na to, ako sa to „iluzionisti“ vo vedení ECAV či Reformaty snažia poprieť, resp. aspoň relativizovať!
  • Zatiaľ čo uznesenie z roku 2019 bolo smerované na Daniša a Mlynára, nové uznesenie už je smerované aj na Sabola a Valovičovú!

Tento návrh Mariána Damankoša, zrejme aj s podporou nových konateľov Petra Gärtnera a Tomáša Hybena, považujeme za nemorálny, nekresťanský a zvrhlý! Pretože minimálne smeruje k pokusu o paušálne rozdeľovanie viny, kde sa však pravda mieša so lžou, resp. nezodpovedné a nehospodárne konanie s pokusom o jeho nápravu a zavedenie kvalitatívne nového a lepšieho stavu!

Mali sme v tomto smere možnosť čítať dva právne posudky, ktoré boli evidentne ovplyvnené neúplnými, tendenčnými a možno aj falošnými podkladmi – vrátane veľmi pochybnej kópie nájomnej zmluvy, ktorú teraz vraj skúmajú orgány činné v trestnom konaní…

Noví konatelia a minimálne aj niektorí členovia dozornej rady však tento stav dobre poznajú. Tak čo ich potom viedlo k tomu, že aj oni nabehli na túto krivú cestu? Snaha zapáčiť sa vedeniu ECAV? Pravda a spravodlivosť je pre nich nudná, a tak sa rozhodli tam primiešať aj trocha toxickej cirkevnej politiky? Alebo až tak veľmi túžili po ďalšom kariérnom rozvoji v ECAV a po nových funkciách?!

Milí čitatelia a evanjelici, odpovedzte si sami.

Záver

Ako evanjelici, ktorí milujú evanjelickú cirkev, by sme boli nepochybne radi, keby sa aspoň niektoré zlyhania, na ktoré poukázala daňová kontrola, podarilo vysvetliť. To by nielen pomohlo vysvetliť, prečo sa to stalo, ale zároveň cez obnovu daňového konania by cirkev dostala aspoň časť peňazí späť.

To však nie je tento prípad. Pokus o obnovu daňového konania zo strany dnes už bývalého konateľa Branislava Rybnikára tu nepochybne bol, avšak na základe veľmi pochybnej zmluvy, ktorá ani vecne, ani časovo nezapadá do dokumentov, ktorými sa Reformata riadila v rokoch 2012 – 2014. Zmluvy, ktorá nemá originál, pričom kópia pôsobí až príliš nekonzistentne a podozrivo.

Namiesto vysvetlenia problematiky sme tak boli svedkami skôr ďalšieho škandálu, ktorý zastavili až noví konatelia Peter Gärtner a Tomáš Hyben. Pretože ani oni zrejme neverili tomu „zázraku“, tej pochybnej nájomnej zmluve, ktorá je v plnom protiklade k zmluve o správe majetku, ktorá bola reálne platná, ktorá existuje aj v origináli a ktorá sa v praxi aktívne používala.

Noví konatelia totiž vedeli nielen to, že v kresťanskej cirkvi sa hriech hriechom nekryje, ale najmä to, že za prípadné zavádzanie štátnych orgánov zmluvou, ktorá môže byť falošná, by mohli niesť trestnoprávne následky. A tak by bol druhý hriech horší ako ten prvý!

Výsledky kontroly daňovým úradom sú tak stále platné a nebolo na nich nič spochybnené. Aj preto je na mieste pokánie a náprava, ale aj zamyslenie, ako chceme v cirkvi fungovať ďalej. Cesta špekulácií, podvodov a manipulácií nemá s cestou kresťana, ktorý nasleduje nášho Pána Ježiša Krista, nič spoločné!!!

Asociácia slobodných zborov
Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku

ilustračné foto: pixabay.com