Na zoznam farárov, prenasledovaných súčasnými funkcionármi cirkvi, pribudlo ďalšie meno. Šikanu z ich strany tentoraz pocítil jelšavský duchovný pastier Ivan Bojna.

Cirkevný zbor Jelšava, v ktorom I. Bojna dlhé roky pôsobí, bol jedným z tých, ktorý sa v minulom roku na cirkevnom súde odvolal voči výsledkom volieb predsedníctva cirkvi. Práve to sa s veľkou pravdepodobnosťou mohlo stať dôvodom na pomstu, ktorá dostala podobu opakovaných vizitácií v zbore. Ešte v marci 2019 sa tam na „návštevu“ vybral biskup Východného dištriktu Slavomír Sabol – a následne boli situáciu preveriť aj členovia predsedníctva Gemerského seniorátu: senior Radovan Gdovin a seniorálny dozorca Michal Terrai. Tí z kontroly v zbore vyhotovili správu, ktorú na konci októbra minulého roka zaslali na Biskupský úrad VD do Prešova. Hodnotia v nej 22 opatrení, ktoré zboru uložil biskup Sabol. Pri väčšine z nich uvádzajú, že nedostatky – kritizované biskupom Sabolom – boli odstránené. Napriek tomu si však neodpustili negatívne hodnotenie samotného farára. Ten podľa nich „nevie dostatočne využiť ľudský potenciál, ktorý má k dispozícii.“ Paradoxne sa za touto všeobecnou formuláciou skrýva kritika toho, že Ivan Bojna sa podujal väčšinu nedostatkov odstrániť sám a nezaťažovať tým iných ľudí. Podľa vedenia seniorátu však mal prácu rozdeliť aj ostatným. Vzápätí však predsedníctvo seniorátu vo svojom liste vychádza „s farbou von“ – a pomenúva skutočný dôvod, prečo svoju pozornosť zamierilo na Ivana Bojnu. „Zatiaľ čo br. dozorca a presbyteri plne akceptujú a rešpektujú nové a riadne zvolené vedenie cirkvi, br. farár akoby pokukoval za „starými časmi“, za starým vedením cirkvi a očakával ich návrat. Svedčí o tom aj tá skutočnosť, že br. farár aj naďalej vníma Evan.lický p.ol Spol.u Tra. ský (celý názov máme zakázané uviesť, pozn. red.) za oficiálne printové médium E.V spoločne s Evanjelickým p.lom.“ Radovan Gdovin a Michal Terrai tak svojimi riadkami dávajú jasný odkaz: farár Bojna nepreukazuje dostatok lojality voči súčasnému vedeniu a otvára priestor pre čítanie slobodného periodika, a za to musí byť kontrolovaný a prenasledovaný. Dodávajú totiž, že tieto farárove postoje celkovo nevnímajú ako zdravú a optimálnu klímu pre rozvoj zboru v budúcnosti. V liste tiež priznávajú, že mu niekoľkokrát vnucovali výzvy, aby plne rešpektoval vedenie cirkvi. Jelšavský farár preukázal vlastný úsudok a odolnosť voči zastrašovaniu aj tým, že poukázal na nelegitímnosť stretnutia, na ktorom ho predsedníctvo Gemerského seniorátu prišlo skontrolovať. Ostrá reakcia na seba nenechala dlho čakať a Ivan Bojna dostal od vedenia seniorátu výhražný list, v ktorom si Predsedníctvo GES „vyprosuje, aby ho pred veriacimi Cirkevného zboru Jelšava priamo na službách Božích diskreditoval a obviňoval z údajného nelegitímneho zvolania stretnutia, ktoré sa uskutočnilo v piatok 25. 10. 2019 a na ktorom sa kontrolovalo plnenie opatrení prijatých počas vizitácie biskupa VD v CZ zo dňa 10. 3. 2019.“ Konštatujú, že termín si predsa dávno dohodli so zborovým dozorcom Milanom Kolesárom, pretože ten je viac vyťažený ako samotný farár. „Predsedníctvo GES Ti, vážený brat farár, odporúča, aby si sa namiesto diskreditácie našich osôb radšej venoval plneniu opatrení, za ktoré si prebral osobne zodpovednosť, no v stanovenom termíne si ich, žiaľ, buď len čiastočne alebo vôbec nezrealizoval (pozn. red.: v liste na BÚ VD však píšu, že väčšina nedostatkov bola odstránená). Tiež Ťa vyzývame k tomu, aby si CZ Jelšava viedol ako dobrý pastier, ktorý zjednocuje a buduje, nie rozdeľuje. Pretože zatiaľ sa Ti, žiaľ, darí viac v tom druhom. Rovnako Ťa vyzývame, aby si rešpektoval výsledky volieb predsedníctva E.V a nijakým spôsobom ich nespochybňoval ani nekomentoval pred veriacimi na službách Božích, pokiaľ samotný cirkevný súd uznal ich právoplatnosť! V opačnom prípade sa dopúšťaš disciplinárneho previnenia!“ – zneli vyhrážky Radovana Gdovina a Michala Terraia. Tí domáceho farára následne obišli a požiadali zborového dozorcu, aby ich list plný vyhrážok o disciplinárnom stíhaní prečítal na službách Božích. Cirkevný zbor Jelšava, v ktorom Ivan Bojna vykonáva farársku prácu, patrí medzi najnáročnejšie pôsobiská na Gemeri. Lokalita s výraznou prevahou rómskej komunity ale predovšetkým chudoba sťažuje prácu samotnému farárovi, ktorý – snáď už ako jediný v cirkvi – nevlastní ani len počítač, a pri komunikácii s nadriadenými, resp. pri príprave kázní musí za vlastné peniaze využívať internetové kaviarne, nie je lákavou vari pre žiadneho duchovného pastiera. Napriek tomu sa Ivan Bojna za ťažkú prácu v tomto prostredí nedočkal ocenenia ani poďakovania – ale nátlaku a šikany zo strany svojich nadriadených.

ilustračné foto: pixabay.com