Aj v novom roku vám prinesieme sériu rozhovorov na rôzne aktuálne témy a dianie na Slovensku a vo svete, v našej Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku aj mimo nej. Našou snahou je osloviť ľudí rôznych vekových kategórií, vzdelania, veku, laikov aj duchovných v službe.

Rok, ktorý je za nami, priniesol nové podmienky života, viaceré obmedzenia a nové formy fungovania všetkého okolo nás. Niečo vzal, niečo dal. Na základe toho máme očakávania, priania do nového roka. O tom, ako starý rok ovplyvnil náš život a čo očakávame v tomto novom roku, sme sa rozprávali s bratom farárom Jozefom Vereščakom.

 

Ako by ste zhodnotili rok 2020? Čo vás počas neho najviac ovplyvnilo, sklamalo, potešilo?

V Biblii je napísané, že „milujúcim Boha, povolaným podľa rady (Božej), všetky veci slúžia na dobro“ (R 8, 28), a tak vnímam aj rok 2020. A čo ma ovplyvnilo, sklamalo, potešilo? Vždy sa snažím brať veci a udalosti tak, ako sú, pod zorným uhlom slova z 1Tes 5, 18: „Za všetko ďakujte, lebo taká je Božia vôľa pri vás v Kristovi Ježišovi.“

 

Cirkev v roku 2020 prešla namáhavým obdobím, či už spojeným s pandémiou koronavírusu, alebo so zmenou financovania, obmedzením alebo dokonca úplným zrušením bohoslužieb a iných podujatí. Čo podľa vás najviac ovplyvnilo cirkev, jej fungovanie a aký je váš názor na tieto zmeny? Ostala cirkev v kontakte so svojimi veriacimi?

Život v cirkvi beží v cirkevných zboroch. Tak to bolo, je a dúfam, že zostane. Každý cirkevný zbor sa momentálne musel a musí s touto situáciou v súvislosti s koronakrízou vysporiadať. Verím, že cirkevné zbory neprestali fungovať aj napriek tomu, že neboli či nie sú služby Božie a iné aktivity. Verím, že ordinovaní boli a sú v kontakte s veriacimi v cirkevných zboroch. Je dobré, ak na to využívame online priestor, ale tak to určite nemôže ostať. Modlíme sa k Bohu, aby sme sa čím skôr mohli stretávať v spoločenstve, pretože cirkev je spoločenstvo veriacich ľudí v Ježiša Krista. Chcem tiež veriť, že všetci ordinovaní, keď prejdú z online priestoru do reality, budú pred oltárom používať služobný odev – tzv. luterák, za ktorý by sa nemali hanbiť ani v online vysielaní.

 

Čo očakávate od roku 2021? Čo podľa vás najviac ovplyvní smerovanie našej cirkvi v roku 2021?

Čo očakávam od roku 2021? Verím, že nám Boh pomôže, aby sme zostali verní Jemu a cirkvi, do ktorej patríme, a vyznaniu, ktoré je charakteristické pre túto cirkev. Chcem veriť, že smerovanie cirkvi, ktoré je biblicky dané (viesť ľudí k Bohu skrze zvestovanie evanjelia a prisluhovania sviatostí), neovplyvnia peniaze a liberalizmus, ktorý sa čoraz viac vlamuje do cirkvi.

 

V roku 2021 nás čaká aj ďalšie sčítanie obyvateľstva, ktoré cirkvám nastaví zrkadlo a po zmene financovania cirkví výrazne ovplyvní ich ekonomickú stabilitu. Pri poslednom sčítaní obyvateľstva v roku 2011 mala ECAV na Slovensku najväčší úbytok veriacich spomedzi všetkých registrovaných cirkví. Čím si myslíte, že bol spôsobený takýto úbytok veriacich? Myslíte, že sa za desať rokov zmenila situácia a akým smerom? Urobila cirkev podľa vás dosť, aby zmenila klesajúci trend počtu veriacich?

Neviem, čím bol spôsobený úbytok. Môžem len hádať. Ľahostajnosťou? Liberalizmom? Tým, že nevieme žiť v náboženskej slobode? A či urobila cirkev dosť? Chcem veriť, že ordinovaní v cirkevných zboroch robia všetko preto, aby sa ľudia hlásili k cirkvi a Bohu.

 

Čo by ste si želali do nového roka 2021 a čo by ste odkázali a popriali ľuďom v novom roku?

Čo by som odkázal a poprial ľuďom v novom roku? Asi to, aby nestrácali nádej, ktorú máme v Ježišovi Kristovi, a aby ich Boh Duch Svätý v tejto nádeji rozhojňoval.

 

ilustračné foto: ecavmichalovce.eu