„Táto chudobná vdova vhodila viac ako všetci,
ktorí hádzali do pokladnice.“

Mk 12, 43