„Choďte teda,
čiňte mi učeníkmi všetky národy,
krstiac ich v meno Otca, i Syna, i Ducha Svätého.“

Mt 28, 19