19. nedeľa po Svätej Trojici

„A Ježiš prospieval milosťou, múdrosťou, vzrastom a bol milý Bohu aj ľudom“
L 2, 52

Z Božej milosti sme sa dožili konca mesiaca október. Tento mesiac nie je pre nás evanjelikov, len spomienkovým mesiacom, ale zároveň je mesiacom, ktorý nás vedie k tomu, aby sme sa zamysleli nad svojím životným konaním.

Čo nám pripomína? Pripomína nám posledný deň mesiaca 31. 10., pamätný deň reformácie. Je to deň, keď Martin Luther pribil na dvere zámockého kostola vo Wittenbergu, 95 výpovedí. Je to deň, kedy začala reformácia, Božie dielo obnovy cirkvi. Dr. Martin Luther poukázal na to, že moc Božieho slova a Ducha svätého začala dielo obnovy.

Druhé, čo nám napomína Pamiatka reformácie je, aby sme nielen spomínali, ale aj duchovne rástli. K tomu je nám potrebný:

  1. chrám Boží,
  2. čisté učenie,
  3. domáca kresťanská výchova,

1 Slovo Božie, ktoré tvorí základ dnešného zamyslenia je záverom biblickej správy o živote Božieho Syna, Pána Ježiša Krista. K duchovnému rastu, na ktorý nemáme zabúdať a vedie nás k nemu aj odkaz reformácie, je chrám Boží. Nazaretská rodina na to nezabúda. Počas veľkonočnej slávnosti Jozef, Mária a aj ich Syn Ježiš Kristus idú do chrámu Božieho, aby splnili to, čo prikazuje Boží zákon.

Idú do chrámu, aby tam prijali posilnenie pre svoj životný boj a zápas. Idú tam, aby k ním Hospodin hovoril. Idú, aby prijali Božie učenie. Prišli, aby vzdali Pánu Bohu česť a chválu.

2. Dnes sa často pýtame, či má naša cirkev čisté učenie? Má. Lenže mnohé veci a i falošní učitelia, nám chcú nahovoriť, že naše evanjelické a. v. učenie nie je čisté. Hovoria, že máme chodiť na iné miesta a zhromaždenia, kde nájdeme uspokojenie. Dať sa zviesť je veľmi ľahké, ale vrátiť sa na pravú cestu je veľmi ťažké. Dovoľme, aby nám Duch Boží očistil naše srdcia. Až potom pre nás nebude slovo Božie, v ktorom je čisté učenie zbytočnosťou a prinesie nám požehnanie.

Evanjelici, prosme po celý život, aby nám slovo Božie bolo svetlom naším cestám a naším chodníkom.

3. Posledné, čo nám zaznieva v dnešnom slove Božom je výzva k duchovnému rastu a napredovaniu pomocou domácej kresťanskej náboženskej výchovy.

Príklad máme v nazaretskej rodine, ktorá plní to, čo Boží zákon predpisuje. Platí to aj pre nás. Aké budú naše rodiny, také budú aj naše cirkevné zbory a taká bude aj naša spoločnosť.

Istá slovenská herečka spomína na domácu náboženskú výchovu takto: „Rodičia nás nábožensky vychovávali. Vštepovali nám deťom vieru v Pána Boha. Ja som to isté robila vo svojej rodine. Vštepovala som vieru svojím synom. Potom moji synovia to isté urobili vo svojej rodine. To ma najviac potešuje celý život, aj teraz v rokoch mojej staroby.“

Najlepší výchovný prostriedok je dobrý príklad.

Otcovia, matky buďte dobrým výchovným príkladom pre svoje deti. Potom budeme prežívať radosť nad zdarnými deťmi a vyznávať s apoštolom: „Nemám väčšej radosti, ako keď počujem, že moje deti chodia v pravde.“ 3J 1, 4 Amen.

Mgr. Štefan Marinko
evanjelický a. v. farár v. v.

Ilustračné foto: unsplash.com