Charta na ochranu hodnôt reformácie a obnovu ECAV na Slovensku, ktorú podpísalo súčasné vedenie ECAV a ďalší funkcionári pred cirkevnými voľbami v roku 2017, mala byť len návnada, ako sa dostať k moci a zahladiť stopy po finančných kauzách a podvodoch v Reformate, s. r. o., spravujúcej cirkevný majetok. Myslia si to tí, ktorí sa snažili o transparentné nakladanie s majetkom predkov a vyriešenie tejto kauzy. Narazili však na skutočnosť, že v cirkvi sa pod súčasným vedením nedokáže učiniť pravde a spravodlivosti zadosť. Noví funkcionári tak urobili z cirkvi len ďalšiu „z politických strán“ pre parazitovanie na cirkevnom majetku. Predsedníctvo ECAV (I. Eľko a J. Brozman) preto odvolalo konateľa Štefana Sabola a členov dozornej rady Reformaty, s. r. o. (M. Oráčová a J. Mervart) na valnom zhromaždení 13. augusta v Bratislave. Títo sa totiž usilovali o čestné nakladanie s majetkom cirkvi a o navrátenie jej morálneho kreditu. S tým sa súčasné predsedníctvo ECAV nevie stotožniť.

„Podporiť transparentné voľby nových cirkevných predstaviteľov, zastaviť prenasledovanie a rehabilitovať poškodených členov ECAV, zastaviť zneužívanie týždenníka Evanjelický posol spod Tatier, vydavateľstva Tranoscius, a. s., trvalo pracovať na obnove morálneho kreditu našej cirkvi, jej dôveryhodnosti a tak deklarovať a posilňovať reformačné zameranie cirkvi.“ Tieto a podobné vyhlásenia obsahuje Charta na ochranu hodnôt reformácie a obnovu ECAV na Slovensku, ktorej predsavzatia ostali iba na papieri. Mali byť skôr falošnou návnadou, ako sa dostať k moci. Práve pod Chartou podpísaní Branislav Rybnikár, Daniel Mišina či Martin Kováč dostali za svoju lojalitu, obhajovanie bývalých konateľov (V. Daniša, J. Mlynára), agresívne angažovanie sa proti bývalému predsedníctvu ECAV (M. Klátik, I. Lukáč), poškodzovanie Evanjelického posla spod Tatier a Tranoscia cez sociálne siete, svetské médiá, Refomačné listy a cirkevné grémiá, posty v Reformate. Konateľa Reformaty aj dozornú radu zvolil na valnom zhromaždení jediný spoločník, ktorým je ECAV na Slovensku (v zastúpení J. Brozmana a I. Eľka). Konateľom sa stal B. Rybnikár, pravá ruka bývalého konateľa Vladimíra Daniša, ktorý mal byť zodpovedný za daňové úniky a podvody v Reformate. Ešte na tohtoročnej synode v Prešove Rybnikár obhajoval konanie Daniša napriek tomu, že synoda potvrdila Správu odbornej Komisie na posúdenie skutkového stavu hospodárenia v spoločnosti Reformata, s. r. o. Tá považuje výstupy z kontroly daňového úradu za nespochybniteľné. Rovnako konštatovala, že účtovníctvo spoločnosti Reformata v mnohých častiach nezodpovedalo vtedajším predpisom a bolo vedené v mnohých veciach nesprávne. Jeho elektronickú formu Reformate dodnes nevydala bývala účtovníčka J. Danišová, sestra V. Daniša. O vydanie elektronickej formy účtovníctva vedie Reformata s bývalou účtovníčkou súdny spor. Rovnako aj o neplatnosť výpovede, kde V. Daniš spoločnosť zažaloval. Obidva spory pod novým vedením ECAV pravdepodobne cirkev cielene prehrá. Po výmene nového vedenia ECAV sú už totiž na obidvoch stranách sporu tí istí ľudia. Rybnikár sa mal tiež podieľať na skartovaní volebných lístkov pri sčítavaní hlasov pri voľbách dozorcu Západného dištriktu, kde bol zvolený Slavomír Hanuska. Voľby na tento post dodnes neboli opätovne vyhlásené a dištrikt už viac ako dva roky nemá dozorcu. Okrem toho sa angažoval pri natáčaní diskusií na cirkevných grémiách a takisto na konferencii o hluchoslepote v cirkvi, odkiaľ mal uskutočniť záznam pre súčasné vedenie cirkvi, ktoré sa na konferencii odmietlo zúčastniť, ale chcelo mať informácie. Do dozornej rady Reformaty boli zvolení aj D. Mišina a M. Kováč. D. Mišina, bývalý farár a syn emeritného biskupa I. Mišinu, dlhodobo obhajoval na sociálnych sieťach V. Daniša a popieral kauzu Reformata. Cielene sa mal tiež podieľať na rozklade cirkvi, dehonestovaní bývalého predsedníctva ECAV a škandalizovaní či poškodzovaní Evanjelického posla spod Tatier. Po nástupe nového vedenia bol zvolený za dištriktuálneho presbytera Západného dištriktu za neordinovaných. Na rozklade ECAV, dehonestovaní Evanjelického posla spod Tatier a bývalého predsedníctva ECAV a obhajovaní Reformaty sa mal prostredníctvom Reformačných listov a občianskeho združenia H.E.L.P. podieľať aj Martin Kováč, správca majetku v cirkevnom zbore Bratislava – Legionárska. Po nástupe nového vedenia ECAV ho zvolili za predsedu Generálneho hospodárskeho výboru ECAV. Poverený bol aj za riaditeľa GBÚ, kde mal arogantne a šikanózne zaobchádzať s bývalým riaditeľom D. Vagaským. Ten neskôr vážne ochorel. To, že bude figurovať v orgánoch Reformaty, mal zrejme tušiť už na tohtoročnej synode v Prešove, kde uviedol: „Ospravedlňujem sa Janke Danišovej, Vladimírovi Danišovi a Jaroslavovi Mlynárovi, ospravedlňujem sa Jankovi Brozmanovi aj bratovi biskupovi Sabolovi za to, čo bolo v dôsledku komisie a v dôsledku kauzy vykonané cez Evanjelický posol, ako poškodili ich meno, ako boli do toho vtiahnutí, pretože bol to pre niekoho politický boj. Malo sa rokovať za rokovacím stolom.“ Podľa bývalého predsedníctva ECAV postup J. Brozmana a I. Eľka naznačuje, že nitkami cez B. Rybnikára a dozornú radu bude opäť poťahovať bývalý konateľ V. Daniš a v rybníku Reformata sa začne opäť loviť. Chartu na ochranu hodnôt reformácie a obnovu ECAV na Slovensku pred voľbami do generálneho predsedníctva ECAV podpísali aj Tomáš Hyben, seniorálny dozorca TAS, Ján Hroboň, súčasný biskup ZD, Roman Porubän, zborový farár v CZ Kežmarok, predseda ZED Ján Bunčák, súčasný predseda súdu ZD. Všetci títo sú dnes v orgánoch spoločnosti Tranoscius, a. s. a majú svoje vysoké posty v ECAV. Už dnes je zrejmé, že Charta na ochranu hodnôt reformácie a obnovu ECAV na Slovensku svoje ciele či predsavzatia v žiadnom bode nenaplní. Ukazuje sa to na zámere, ktorý deklarovala v oblasti transparentných volieb. „Transparentnosť“ v ponímaní autorov charty sa do praxe pretavila odstavením pre nich nepohodlných kandidátov. Rozpor slov a skutkov ukázali i v spôsobe prevzatia Tranoscia a Evanjelického posla spod Tatier napriek tomu, že v charte prezentovali snahu o slobodu médií a ich nezávislosť od vedenia cirkvi. Faktom však je, že dnes Evanjelický posol spod Tatier aj s celým vydavateľstvom Tranoscius patrí pod kuratelu predsedníctva cirkvi, ktoré sa odvážilo prisvojiť si ochrannú známku tohto periodika. Posol spod Tatier je dnes vydávaný z generálneho biskupského úradu pod dohľadom Ivana Eľka a Jána Brozmana. V praxi autori a signatári charty nenaplnili ani silné slová o navrátení morálneho kreditu cirkvi. Naopak, vybrali sa cestou prenasledovania farárov i neordinovaných, ktorí majú iný názor než vedenie cirkvi. Morálka ECAV na Slovensku sa tak dostala do hlbokej krízy, z ktorej sa cirkev zrejme nedostane počas najbližších desiatok rokov.

Redakcia EP ST

 

ilustračné foto: