Nedeľa po Novom roku

Ján svedčil o Ňom volajúc. Toto je Ten, o ktorom som povedal: Ten, ktorý prichádza po mne, je predo mnou, pretože bol prv ako ja. Z Jeho milosti sme si zaiste my všetci vzali a to milosť nad milosť. Lebo zákon bol daný skrze Mojžiša, ale milosť a pravda sa stala skrze Ježiša Krista. Boha nikto nikdy nevidel, jednorodený Syn Boží, ktorý je v lone Otcovom, ten Ho známym učinil. Amen
J1 ,15-18

Prvá nedeľa tohto kalendárneho roku nás má pripraviť i na cestu s Pánom Ježišom Kristom počas celého obdobia v tomto novom roku. Začali sme rok milosti s prvým novoročným ránom, rok milosti, kde sa evanjelium má nanovo zvestovať a meno Ježiš nás má viesť. Prvá nedeľa v roku nás vážne upozorňuje – Cez ťažkosti k radosti. Problémy v našom živote majú budovať dobro. Pán Boh vie, čo je pre nás najlepšie. Keď vďačne teda prijímame Jeho spôsob formovania, potom aj utrpenie stratí svoj osteň. Nespokojnosť spôsobuje stokrát viac bolesti, ako samo naše utrpenie. Aj ťažkosti by nás mali posúvať ďalej, mali by nás zoceliť. Postoj vďačnosti udržuje kvalitu života. Nereptať, ale ďakovať za všetko.

Pán Boh nechce, aby sme boli závislý na niekom inom, okrem Neho. Učí nás byť závislý iba od Jeho ruky, dôverovať len Jemu. Sýtime sa tak Božím slovom, aby sme zosilneli. Každodenná modlitba a čítanie Biblie nás chráni pred hriechom. Naším cieľom nie je žiť dlhšie, ale s Ježišom Kristom.

Keď mi drobné deti povedali, že sme sa modlili za vás a za službu, ktorú ste pripravili pre nás, videl som, že slovo ako ho počuli berú úprimne. Pán Ježiš nás rád vidí v podobnej dôvere v Neho, ako tých čo počujú Jeho hlas a sú ochotní podľa neho žiť a prispôsobovať aj svoj život. Evanjelista tak zaznamenáva Jánovo konanie ako svedectvo v prečítaných slovách. Vyznanie teda do veľkej miery závisí od svedectva. Po predchádzajúcom usilovnom opise miesta je tu poukázané na svedectvo ako ho Ján podáva volaním. Ono volanie poukazuje však na Krista. Hlas svedectva tak poukazuje na cestu kde je veľa ťažkostí.

Napriek tomu je potrebné sa ešte pripraviť na príchod Toho, kto má prísť po ňom, pretože On bol prv ako Ján. Z Jeho milosti sa potom dostane nám všetkým, pretože je to milosť nad milosť. Je to teda hlas skutočného volania, nie kus Písma, ale evanjelium skrze Ježiša Krista. Zákon Mojžišov a proroci sú v tomto ohľade len spisy vložené do kníh, ale tu sa ponúka niečo viac. Ide tu o ich naplnenie. O tom Ján svedčí. A to sa má diať pred očami všetkých tu počúvajúcich tieto slová. Pretože tu ide ešte o mnoho viac, ide tu o ustanovenie kazateľského úradu Novej Zmluvy. Je to úrad Jána a každého kazateľa evanjelia.

Len v Pánovi Ježišovi Kristovi je plnosť Božia, bohatstvo a spravodlivosť na základe našej viery. Spravodlivý bude žiť z viery. Viera je predovšetkým dôvera v Pána Ježiša, že zomrel za všetkých, no dôležité je, aby každý sám prijal, že Ježiš Kristus sa stal najväčším darom pre neho osobne. Tento dar treba vierou len prijať a potom denne znova svoj život odovzdať Ježišovi Kristovi. Tento dar Boží premieňa obyčajných ľudí a od začiatku mení ich životy.

Je to Dar Božej nezaslúženej milosti. Preto nemáme dôverovať svojej, ale Božej spravodlivosti. V čom je teda naša istota? Sú dni, keď prežívame Božiu blízkosť, no je čas keď vidíme, že naša modlitba nebola vypočutá a každý deň sa presvedčíme aj o tom, že sme hriešni ľudia.

Preto je tu uistenie: Kto verí v Neho, nie je odsúdený, ale bude mať večný život. Pred Bohom sme ospravedlnení kvôli sľubom, ktoré nám dal kvôli tomu, kto je Pán Ježiš Kristus a nie kto je ktokoľvek z nás.

Nieto inej cesty, ako cez nepokoj svedomia prísť na základe Božieho oslovenia ku pokoju. To oslovenie je reč Božieho Slova. Martin Luther poznal to slovo a mnohé iné, ktoré hovorí o spasení skrze obeť Pána Ježiša Krista, ale bol určitý deň, keď to slovo prečítal a znelo mu inak ako dovtedy. Takto aj k nám môže prehovoriť Božie slovo a postaviť nás na pevný základ. Palica Mojžišova odstránila ľudu Božiemu prekážky vĺn Červeného mora na ceste do zasľúbenej zeme. Na skalnatej púšti vyviedla čerstvú vodu zo skaly. Pán Ježiš však vykonal viac. Odstránil prekážky medzi nebom a zemou. Premohol najväčšieho nepriateľa, ktorý stál na ceste k životu a neustále napája veriace duše vodou večného života. Amen

Modlitba:

Všemohúci milostivý Bože Ty si s nami vo svojom Synovi Ježišovi Kristovi. Pomáhaj nám aj v tomto novom roku putovať v svetle Tvojho slova aj cez ťažkosti života, uč nás horliť za dobro a spásu. Dovoľ nám, aby sme na základe Tvojho slova tak spoznávali Tvoju milosť nám darovanú. Amen.

Mgr. Ivan Bojna
evanjelický a. v. farár

ilustračné foto: unsplash.com