V týchto dňoch sa náš brat v Kristu a bývalý generálny dozorca ECAV na Slovensku doc. MUDr. Imrich Lukáč, CSc., dožil krásneho životného jubilea − sedemdesiatich rokov.

Imrich Lukáč je známy svojím nadšením, schopnosťou povzbudiť a podporiť aj tých, ktorí sú skrúšeného srdca, unavení či sklamaní zo situácie, v ktorej sa v súčasnosti naša Evanjelická cirkev nachádza. Svojím radikálnym odmietaním všetkého zlého: klamstva, podvodov, špekulácií, neefektívneho či netransparentného hospodárenia, dokázal, že cirkev môže fungovať čestne, spravodlivo a že aj v tom praktickom živote má byť verná kresťanskej vierouke a Augsburskému vyznaniu, na ktorom je naša cirkev postavená. Ako v cirkvi, tak aj vo svojom civilnom povolaní v odbore neurochirugia dokázal dať mnohým ľuďom uzdravenie a novú nádej do života.

Bratovi Imrichovi Lukáčovi prajeme, aby s pomocou nášho Pána ostal pevný  vo svojom nekompromisnom postoji ku každému hriechu a verný vierouke našej cirkvi. Do ďalších dní jeho života pre neho vyprosujeme od nášho Pána pevnú vieru, múdrosť a odvahu stále konať to, čo je dobré a správne: konať vôľu nášho Pána Ježiša Krista.

Ďakujte Hospodinovi, lebo je dobrý; lebo naveky trvá Jeho milosť.
Kto vyrozpráva mocné činy Hospodinove,
rozhlási všetku Jeho chválu?
Blahoslavení, ktorí zachovávajú právo a činia spravodlivosť v každom čase!
Ž 106, 1 – 3

 

ilustračné foto: pixabay.com