Synoda Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania (ECAV) na Slovensku zasadala 21. až 22. júna v budove Biskupského úradu Východného dištriktu (VD) v Prešove. Stotožnila sa so Správou odbornej Komisie na posúdenie skutkového stavu hospodárenia v spoločnosti Reformata, s. r. o., v ktorej bolo konštatované, že v Reformate skutočne dochádzalo k závažným pochybeniam pri správe majetku ECAV. Synodáli tiež nezrušili uznesenie generálneho presbyterstva o odobratí krížov emeritným biskupom M. Klátikovi a M. Krivdovi. Generálny biskup I. Eľko zároveň pohrozil ďalším disciplinárnym trestom voči emeritným biskupom, bývalému generálnemu dozorcovi I. Lukáčovi aj duchovným, ktorí majú vlastný názor, chcú sa držať Augsburského vyznania a podľa neho vyznávať svoju vieru a žiť. Na synode padol tiež návrh schválenia neobmedzeného volebného obdobia. Súčasní predstavitelia a funkcionári v cirkvi by tak neboli volení len na dve volebné obdobia, ale mohli by kandidovať aj v ďalších. Uznesenie synodáli neschválili. Odobrili však ešte horší rozpočet, aký na minuloročnej synode neschválili bezdôvodne, zato zo zlovôle, a prenechali rozhodovanie o peniazoch ECAV niekoľkým ľuďom v generálnom presbyterstve. O synode budeme postupne informovať. V tomto čísle sa venujeme rozpočtu, uzneseniam o odobratí krížov emeritných biskupov, správe kontrolnej komisie a správe predsedníctva ECAV. Tú predkladal generálny biskup I. Eľko, ktorý je v histórii všetkých generálnych biskupov ECAV na Slovensku najslabší a odkázaný na ľubovôľu generálneho dozorcu J. Brozmana, B. Mišinu, M. Kováča… Tí sú si svojich mocenských pozícií plne vedomí. Žiadny iný generálny biskup si nezaslúžil taký prejav odporu od evanjelikov ako on spolu s generálnym dozorcom J. Brozmanom. Oni totiž žiadnu ideu na rozvoj ECAV nemajú, k postu sa dostali, aby ochránili seba aj spomínaných ľudí a ich podnikateľské záujmy. Súčasné predsedníctvo ECAV predstavuje riziko nástupu autoritárskeho systému, konfliktu záujmov, ktorý je nepredstaviteľný nielen v starých demokraciách, ale aj v nových nastupujúcich časoch. Tí, ktorí považujú členov Asociácie slobodných zborov (ASloZ) ECAV na Slovensku za hrstičku frustrovaných, musia uznať, že protest patrí k legitímnym prejavom demokracie a že vo všetkých spoločensky vyspelých krajinách môžu protesty viesť k predčasným voľbám. Predčasné voľby nie sú hlúpe slovo, k vyspelej demokracii patria. Čo urobí demokratický líder, keď chce potvrdiť legitimitu svojho vládnutia? Ide k ľudu a spýta sa ho, či má stále jeho podporu. Tak to urobila dnes už politicky mŕtva premiérka Theresa Mayová v Británii, po vzore parlamentnej demokracie. A pohorela, preto tiež už nie je. Tak by to malo urobiť aj súčasné predsedníctvo ECAV. V luteránskej cirkvi v Nemecku by to bola v takomto prípade samozrejmosť.

Kým emeritný generálny biskup Miloš Klátik pracoval a výsledky svojej práce spísal do správy, súčasný generálny biskup Ivan Eľko pracovať záujem nemá. Chýbajú mu diplomacia, kontakty, jazyky aj charizma, bude preto radšej počúvať názory iných. Avizoval, že jeho budúcoročná správa tak bude orientovaná predovšetkým na názory iných. Uviedol, že odmieta koncipovať správy predsedníctva, aby mali tú starú známu modelovú štruktúru, teda na úvod krátka homília, potom správy jednotlivých pracovníkov GBÚ, ktoré zastrešujú jednotlivé oblasti života cirkvi, ktoré sú poukladané v nejakom logickom slede za sebou a potom návrat k úvodnej homílii a poďakovanie pracovníkom. „Ja si uvedomujem, že správy Predsedníctva ECAV budú musieť vždy mať takú štruktúru, že budú pripravené v tesnej spolupráci s pracovníkmi GBÚ. Ale – to je dôležité – vždy by to mali byť správy názorové.“ Podľa všetkého však bude musieť ísť výhradne o nekritické názory minimálne voči konaniu vedenia cirkvi. Eľko tiež v správe kritizoval a bez dôkazov obviňoval Evanjelický posol. Sústredil sa aj na skutočnosť, že jeho inštalácia za generálneho biskupa sa nemohla uskutočniť v kostole na Panenskej, lebo mu to neumožnil cirkevný zbor Bratislava Staré Mesto. Podľa člena generálneho presbyterstva M. Damankoša toto rozhodnutie bratislavského zboru je trápne a neuveriteľné, nedokáže to pochopiť. Uviedol, že sú to veci, ktoré sú jednoducho neslušné a treba to riešiť.

Domnienky si dal odobriť uznesením
Biskup Eľko sa vo svojej správe zaoberal aj Asociáciou (ASloZ ECAV) a navrhol prijať uznesenie, aby synoda potvrdila, čo sa on domnieva, že: 1) ASloZ nie je organizáciou evanjelickej cirkvi, nerešpektuje predstaviteľov evanjelickej cirkvi, grémiá ECAV a platné cirkevnoprávne predpisy; 2) ASloZ zneužíva značku ECAV, s ECAV nespolupracuje a nemá s ňou zmluvný vzťah; 3) Členovia ECAV, ordinovaní i neordinovaní, ktorí nahovárajú cirkevné zbory vstúpiť do ASloZ, dopúšťajú sa vážneho disciplinárneho priestupku rozbíjania jednoty cirkvi a narúšania bratsko-sesterských vzťahov; 4) ECAV so svojimi predstaviteľmi a príslušnými grémiami postupne a zodpovedne rieši problematické činy jednotlivcov a inštitúcií v príslušných grémiách bez škandalizovania a traumatizovania cirkvi; 5) Synoda úprimne pozýva všetkých evanjelikov dobrej vôle k spolupráci na projektoch, ktoré cirkev budujú, k zmiereniu, jednote a bratsko-sesterskému nažívaniu v zmysle slov 1Tes 5, 12 – 22: „Prosím vás, bratia, vážte si tých medzi vami, čo namáhavo pracujú, sú vám predstavení v Pánovi a poučujú vás, a nadovšetko ich milujte pre ich prácu. Nažívajte v pokoji medzi sebou! Napomíname vás, bratia, učte poriadku neporiadnych, posmeľujte malomyseľných, ujímajte sa slabých, buďte zhovievaví ku všetkým. Hľaďte, aby sa nikto neodplácal zlým za zlé, ale vždy sa snažte robiť dobre medzi sebou a všetkým ľuďom. Stále sa radujte, neprestajne sa modlite! Za všetko ďakujte, lebo taká je Božia vôľa pri vás v Kristovi Ježišovi. Ducha neuhášajte! Proroctvami nepohŕdajte! Všetko skúmajte, dobrého sa držte! Všetkého zlého sa vystríhajte!“ Predmetné uznesenie bolo schválené a malo odobriť domnienky biskupa Eľka, aby mohol začať disciplinárne riešiť farárov, bývalé predsedníctvo ECAV a ďalších, ktorí mu odmietli vyjadriť bezvýhradnú oddanosť. Podľa seniora Turčianskeho seniorátu M. Kaňucha je však potrebný pokus o vzájomný dialóg.

Dialóg odmietol – vraj nie je o čom
Eľko však návrh odmietol so slovami: Ja som sa považoval v živote za človeka dialógu, ale je otázka, že o čom by sme sa mali baviť. Pretože Asociácia nerešpektuje nič iné okrem seba. Nerešpektuje nové vedenie cirkvi a ako možno prvý bod svojho snaženia – asociácia nerešpektuje výsledky volieb a rozhodnutia cirkevných súdov v tejto veci. Asociácia spochybnila proces kandidácie a tým spochybnila aj grémium 32 ľudí, ktorí sú definovaní zo zákona ako kandidačná porada. Asociácia spochybnila ich rozhodnutie. Asociácia spochybnila predpisy o voľbách, teda CPP. Asociácia spochybnila potom aj rozhodnutia ďalších COJ. Ak by sme sa opreli o niečo racionálne, tak by sme mohli navzájom komunikovať, ale o čom mám rokovať ako človek, ktorého asociácia nepovažuje za generálneho biskupa tejto cirkvi? Ale za nejakého biskupa. Mám otvoriť s asociáciou tému nových volieb? Toto sú témy asociácie? Mám otvoriť s asociáciou tému, ako som v rokoch 2012 – 2014 kryl podvody v Reformate? Veď som nebol ani členom GP. Povedzte mi jednu racionálnu vec, o ktorej mám s asociáciou diskutovať. Ak by bola, rád budem diskutovať. Keď som v závere decembra počul, že vzniká tu nejaký takýto pohyb, tak som si povedal, že hneď pri najbližšej možnej príležitosti začiatkom roka budem tých ľudí kontaktovať. Prv ako sa tak stalo, som počul o založení asociácie – vždy krok popredu. A teraz s asociáciou, ktorá má v hlavičke napísané to, že nové vedenie cirkvi krylo podvody v Reformate a nové vedenie cirkvi sa vôbec nestotožňuje s AV a my požadujeme nové voľby – tak o čom jednať, aby si táto cirkev uchovala ešte tvár a integritu? O tom, že ak niekto začne takto kričať, tak je to cesta, ako sa dostať k rokovaciemu stolu? Policajti hovoria, že s teroristami sa nevyjednáva zásadne. Ja to nechcem povedať až takýmto spôsobom. Ale ja chcem povedať iba to, že ja naozaj neviem, o čom v tejto chvíli sa rozprávať. Nesúhlasný názor na argumentáciu I. Eľka vyjadril aj senior Tatranského seniorátu J. Matys. Uviedol, že diskutovať by s predstaviteľmi ASloZ mal už len preto, čo čítal z Božieho slova v uznesení, ktoré predložil. „Ak by si doniesol výstup, v ktorom by si konštatoval: nedohodli sme sa, tak toto grémium by dostalo seriózny výstup…. Ja nie som členom asociácie, niektoré veci poznám a niektoré nie. A toto je môj názor. Bolo by dobré, keby si viedol s nimi dialóg. Pre slová, ktoré si čítal.“ (pokračovanie v budúcom čísle)

Martina Kováčiková