V dnešnú nedeľu 30. mája 2021
slávime sviatok Svätej Trojice.
Základom kázne slova Božieho,
ktorou nám poslúžil brat farár Mgr. Peter Soták, z CZ ECAV Merník,
bol biblický text z listu apoštola Pavla Efezským 1, 3 a z druhého listu apoštola Pavla Timoteovi 1, 8.