Kázňou slova Božieho nám na 505. výročie pamiatky reformácie poslúžil
generálny biskup v. v. doc. PhDr. Mgr. Miloš Klátik, PhD.
Základom výkladu slova Božieho mu bol
biblický text z listu apoštola Pavla Rímskym z 3, 23 – 25; 28.