Slovom Božím na 9. nedeľu po Svätej Trojici
nám poslúžila sestra farárka ThDr. Eva Juríková
z evanjelického a. v. chrámu Božieho v Lubine.

Základom dnešného biblického príhovoru bol
biblický text z 2. knihy Žalmov.