Biblickým príhovorom na 4. nedeľu po Zjavení
nám poslúžila
evanjelická a. v. farárka PhDr. Mgr. Barbora Vontorčíkova.
Základom jej zamyslenia bol biblický text
z evanjelia podľa Matúša, z 8. kapitoly, 23 – 27 verš.