Biblický príhovor na dnešnú 1. nedeľu po Zjavení 10. januára 2021
si pre nás pripravila sestra farárka ThDr. Eva Juríková
z evanjelického a. v. chrámu Božieho v Lubine.