Niektoré slovné spojenia sú až dych vyrážajúce. Napríklad: cenné papiere bez hodnoty. Fenomén z privatizácie. Cenný na nich bol len názov. Opakom bola skutočnosť. Bolo potrebné platiť za ich registráciu a vedenie účtu. Šikovný podvod. Boli bezcenné a stratové.

 

Snaha naháňať strach?

Nedávno som bol navštíviť zomierajúceho v onkologickom zariadení. Hneď pri vstupe ma zarazila kláštorná atmosféra. Na lavičke pred ambulanciou sedelo bez slova množstvo ľudí, čakajúcich na chemoterapiu. Budova, kde je množstvo ťažko chorých, na smrť čakajúcich, nesie paradoxný názov: Svet zdravia. Myslím, že nemocnica bol priliehavejší názov tejto budovy.

Do tejto kategórie dych vyrážajúcich slovných spojení patrí aj spojenie: „láska, bez akejkoľvek ohľaduplnosti…“, o ktorej sme sa mohli dočítať v takzvanom Pastierskom liste. Rétorika veľmi blízka gotwaldovsko-stalinskému obdobiu päťdesiatych rokov, kde sme počúvali: že republiku si rozvracať nedáme, že s nepriateľmi ľudu zatočíme bez akejkoľvek ohľaduplnosti. Na podobnej bezohľadnej rétorike začínala aj v Nemecku 3. ríša. Čo viedlo podpísaných troch biskupov k použitiu tejto rétoriky? Snáď nie snaha naháňať strach.

Láska je trpezlivá, nie bezohľadná; dobrotivá, nie bezohľadná; je nesebecká, nie bezohľadná; je slušná, nie bezohľadná… Tak učíme deti na konfirmácii z Hymny lásky – 1. Korintským, 13. kapitola.

Láska sa stará, aby aj tomu najslabšiemu nebolo uprené právo a nemal pocit krivdy a nespravodlivosti. „Čo ste urobili jednému z mojich najmenších bratov, mne ste urobili,“ konštatuje jediný Pán cirkvi. On jediný má právo v nej rozkazovať a varuje všetkých, ktorí prekrúcajú pravdu evanjelia. Beda všetkým, ktorí biblické evanjeliové pojmy napĺňajú diabolským obsahom bezohľadnosti. Božie slovo konštatuje, že sú len cvendžiacim kovom a zvučiacim zvonom, napokon, bez lásky sú len veľké, ako píše apoštol Pavel, nič. Toto je odpoveď Božieho slova.

 

Opäť si oprášme Augsburské vyznanie

Tridsať rokov po páde moci, ktorá sa usilovala o likvidáciu cirkvi, v „Pastierskom liste“ opäť počujeme rétoriku, o ktorej sme si mysleli, že sa pominula v temnej minulosti. Sú tu ešte agenti ŠtB? Sú bez hanby, bez ľútosti, bez pokánia, bez trestu. Niektorí sú na vysokých postoch u nás i v Českej republike a bojujú proti cirkvi. Niekde verejne, niekde z úzadia, čo je o to nebezpečnejšie. Niekde používajú ambicióznych ľudí, ktorým pomôžu do funkcií, a potom im pomáhajú svojimi skúsenosťami.

Tento príspevok nepíšem trom podpísaným pod pamfletom, hlásiacim sa k bezohľadnosti, ale tým, ktorí ešte majú uši na počúvanie.

Vo Veľkých Trakanoch žijúca vzácna sestra Gabriela mi často referuje, čo počula v kázni v našej a. v. cirkvi v Maďarsku. Zostalo mi v pamäti, ako ju zasiahli slová maďarského biskupa vysviacajúceho novokňazov. Použil obraz pastierskej palice. Zahnutá pastierska palica slúži na pozaháňanie zaostávajúcich, ale hlavne na vyťahovanie ovečiek, ktoré sa zatúlajú a padnú do rokliny. Povzbudenie, ponuka pomoci, pastorálna starostlivosť. To je úlohou každého pastiera.

  1. V. – Dve písmená skratky, ktoré nás odlišujú od ostatných cirkví. Augsburské vyznanie, za ktoré mnohí veľa pretrpeli. Útla knižočka. Chcem vás poprosiť, aby sme si ju našli a oprášili. Je postavená na Božom slove a ťažkom historickom zápase za pravdu evanjelia a kresťanskú slobodu, do ktorej nás svojou smrťou a vzkriesením preniesol náš Pán Ježiš Kristus. Otroctvo sa skončilo. Posledný článok 28 hovorí O biskupskej moci. Hovorí, ako sa má správať evanjelik, ktorý si váži svoje A. V. voči biskupom, ktorí sa protivia Božiemu slovu. Je tam napísané, odvolávajúc sa na 1. list Petrov, ako sa správať voči biskupom, ktorí sa správajú panovačne. Naše A. V. nám kladie za povinnosť takýchto neposlúchať.

Prednedávnom sme oslavovali 500. výročie reformácie. Mnohí sme šli po stopách M. Luthera. On prvý sa odvážil postaviť vôli rímskeho biskupa. Verejne spálil pápežskú bulu.

Nie každý vie, že na mieste, kde je dnes zasadený strom vo Wittenbergu, spálil aj knihu Cirkevnoprávnych predpisov – Kódex kanonického práva, ktoré zväzovalo príslušníka cirkvi od narodenia až po smrť.

Milí bratia, milé sestry, tvrdíme, že sme evanjelici A. V. Sme naozaj A. V.? Vidno to na našom správaní. Na slobode, v ktorej žijú naše cirkevné zbory, často finančne podvyživené, a pritom pokorne platiace do biskupskej kasy, ktorá je dotovaná štátom a ešte má aj možnosť podnikať s prenájmom budov v centre mesta či mať zisky z pôdy a lesov? Poznáme dobre obsah A. V., alebo sme len jedným z tých dych vyrážajúcich, paradoxných slovných spojení, ktoré som spomínal v úvode?

Evanjelik a. v. zviazaný CPP (mimochodom, súčasné CPP ignorujú základné demokratické princípy oddelenia zákonodarnej, výkonnej, a súdnej moci, viď. seniorálne predsedníctvo je disciplinárnym orgánom, zároveň jeho členovia sú aj v synode, čo je zákonodarný orgán, aj v generálnom presbyterstve, čo je výkonný orgán; čistý nedemokratický režim), ustrašený evanjelik a. v., neslobodný evanjelik a. v., evanjelik a. v., strkajúci hlavu do piesku… Nebuďme cenným papierom bez hodnoty a láskou, ktorej obsahom je bezohľadnosť.

Buďme evanjelikmi A. V., vykúpenými Pánom Ježišom Kristom.

Ján Meňky