„Jeruzalem, Jeruzalem, ktorý vraždíš prorokov a kameňuješ tých, čo boli posielaní k tebe!
Koľko ráz som chcel zhromaždiť tvoje dietky, ako si sliepka zhromažďuje kuriatka pod krídla, a nechceli ste.“
Matúš 23, 37

Jediným znakom kresťanskej cirkvi je poslušnosť Božiemu slovu a nasledovanie Krista.
Kde sa toto vytratilo, môže sa človek chváliť koľko chce a volať: Cirkev! Cirkev! Nemajú nič, čím by sa mohli chváliť.
Preto by si sa mal spýtať: Zachovávajú tam Božie slovo? Prijímajú tam Božie slovo?…
Kdekoľvek sa zachováva Božie slovo, tam je cirkev, hoci by to bolo v kravskej stajni, na mieste, kde sa Kristus narodil.

Dokonca Jeruzalem, mesto Božie, prestal byť svätým, pretože zabíjali prorokov, ktorí k nemu boli posielaní s Božím slovom a nakoniec odmietli aj Toho, ktorého proroci predpovedali.
Tak ako Slovo posväcuje všetko, tak odmietnutie Slova a jeho absencia znesväcuje všetko.

Dr. Martin Luther

Pripravil:
Mgr. Ján Meňky
evanjelický a. v. farár

ilustračné foto: pixabay.com