Pred Veľkou nocou prišiel poštou z GBÚ na farské úrady dokument s názvom ECAV 2020 Budúcnosť, Pravda, Radosť + 5. Obsahuje jedenásť oblastí života ECAV, ktoré súčasné Predsedníctvo ECAV predkladá evanjelickej verejnosti na diskusiu. Podľa ich mienky sa práve v týchto oblastiach treba spoločne usilovať o zmenu a revitalizáciu života našej cirkvi. V dokumente je zverejnená výzva, aby sme svoje pripomienky zasielali do 10. 5. 2019. Z toho možno vyvodiť záver, že znenie programového dokumentu bolo v tej chvíli a v tejto podobe určené najmä na vnútrocirkevnú internú diskusiu.

STANOVISKO K PROGRAMOVÝM TÉZAM A VÍZIÁM ROZVOJA A OBNOVY ECAV PRE NASLEDUJÚCE OBDOBIE, FORMULOVANÝM PREDSEDNÍCTVOM ECAV

Prvá vec, ktorú som si na dokumente všimol je, že neobsahuje ani jeden biblický citát. Autori očividne nepovažovali za potrebné podoprieť svoje tézy a vízie slovom nášho Boha. Touto výčitkou nechcem spochybniť ich túžbu, aby sa naplnili ich vízie. Chcem len poukázať, že jasné biblické zakotvenie téz a vízií, ktorými chcú revitalizovať život cirkvi, má byť pre evanjelického kresťana samozrejmosťou. Prečo je to dôležité? Citujem preambulu programového dokumentu: ECAV 2020 (Budúcnosť, Pravda, Radosť) Spoločenstvo ľudí, ktorí nasledujú Ježiša Krista. Prinášajú úsmev, lásku, nádej a rešpekt. Budujú otvorenú cirkev, v ktorej majú v dobrých vzťahoch svoje miesto silní aj slabí, zdraví aj zranení, aktívni a aj tí, ktorí hľadajú. Ide o dokument, určený veriacim ľuďom, a autormi sú ľudia, ktorých prvoradou úlohou je byť „ochrancami viery“ (Defensor fi dei). Je preto, podľa mojej mienky, nevyhnutné dať evanjelickej verejnosti jasne na známosť, o akú budúcnosť, pravdu, radosť, úsmev, lásku, nádej a rešpekt nám ide. Je to potrebné preto, lebo týmito istými slovami ponúkajú svoje vízie politické strany, nekresťanské a neevanjelické ideológie, náboženstvá a cirkvi. Dokument bez biblického ukotvenia navodzuje dojem, že vlastne všetkým „slušným a tolerantným“ ľuďom ide o to isté!
To, čo som povedal, platí ešte vo zvýšenej miere o vete: Budujú otvorenú cirkev, v ktorej majú v dobrých vzťahoch svoje miesto silní aj slabí, zdraví aj zranení, aktívni a aj tí, ktorí hľadajú. Je nepochybné, že úplne inak túto vetu vníma evanjelik, ktorý je zástancom gender ideológie, inak evanjelik, ktorý sa hlási k pietizmu a je mu vzácny odkaz sestier Royových a zase inak tradičný ortodoxný luterán. Ako dedičia Lutherovej reformácie musíme svoje predstavy o ďalšom smerovaní cirkvi podoprieť Písmom svätým. Bez tohto biblického ukotvenia nám hrozí nejasnosť a tápanie. Ak nezaznie z úst kompetentných cirkevných predstaviteľov, aby sme všetci, skôr ako začneme predkladať svoje tézy a vízie, prosili o vedenie Duchom Svätým, budeme sa neustále iba točiť v bludnom kruhu. A nič na tom nezmenia ani tie najkrajšie a najdokonalejšie programové dokumenty. Jasné biblické podopretie téz a vízií tohto programového vyhlásenia by ho v budúcnosti chránilo pred najrozličnejšími výkladmi, ktoré je ľudská fantázia schopná vymyslieť.
Samotné tézy a vízie sú súborom slov, voči ktorým nie je možné v zásade nič namietať. Žiaľ, neponúkajú, ba dokonca ani nenaznačujú, ako budú vyzerať konkrétne kroky, ktorými chce vedenie cirkvi postupovať pri realizácii predloženého programového dokumentu. Iba na začiatku sa hovorí, že po prerokovaní a zapracovaní pripomienok bude celý materiál podrobnejšie rozpracovaný na synode. Pri všetkej úcte k našim synodálom, neviem si prakticky predstaviť, ako 63 ľudí za tri dni zapracuje predkladaný programový dokument do konkrétneho znenia CPP. Teda tak, aby nám bolo všetkým jasné, aké budú povinnosti vedenia cirkvi a akú konkrétnu pomoc budú môcť od nich očakávať senioráty, cirkevné zbory, diakonia a cirkevné školy. Na to, aby sme tento cieľ dosiahli, je určite potrebný oveľa dlhší čas a dôkladná diskusia, ktorá musí byť vedená na čo najširšej báze. Na túto diskusiu musíme využiť naše časopisy, naše stretnutia či už farárov, presbyterov, mládežníkov, schôdzky JEŽ, prípadne iných vnútrocirkevných organizácií. Je potrebné využiť všetky dostupné komunikačné prostriedky, aby malo možnosť zapojiť sa do diskusie, alebo ju aspoň sledovať, čo najviac členov našej cirkvi. Je síce možné, že existuje úzky okruh ľudí, ktorý má už konkrétnu predstavu, ako tento dokument naplniť. No ako všetci dobre vieme, v demokratickej spoločnosti, za akú sa pokladá aj naša cirkev, nie je možné väčšine vnútiť svoje tézy a vízie. Je iba možné vzájomne sa modliť a diskutovať. Keď to dodržíme, potom môžeme dúfať, že sa naše postoje a názory natoľko priblížia, že aj v našej cirkvi sa dočkáme jednoty, akú zažili apoštolovia na konvente v Jeruzaleme, keď spoločne zápasili o ďalšie smerovanie prvej cirkvi.

Prvá vízia: PRÍKLAD
„Vedenie ECAV chce byť príkladom v dobrých vzťahoch…“ Iba čas ukáže, či vedenie cirkvi naozaj bude svojím životom, slovom a skutkom slúžiť k rozvíjaniu dobrých vzťahov, bratsko-sesterskej lásky, dobroprajnosti, vzájomnej úcty, pokory, pokánia, odpustenia a horlivosti. Modlím sa, aby sa im ich snaha vybudovať takéto vzťahy v Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku podarila. Myslím si, že prvým krokom, ktorý by v tomto smere bolo dobré urobiť, je zobrať výzvu k dialógu, ktorý ponúka Asociácia slobodných zborov vážne a konečne si sadnúť, modliť sa a rozprávať. Len v otvorenej diskusii sa ukáže, či sa dokážete vzájomne počúvať, odpustiť si zranenia, ktoré ste si spôsobili a nájsť cestu k zmiereniu a zjednoteniu.
Bratia, ak by niekoho aj pristihli pri nejakom poklesku, vy, duchovní, napravte ho v duchu tichosti – a daj si pozor, aby si aj ty nepadol do pokušenia. Jedni druhých bremená znášajte, a tak naplníte zákon Kristov. Lebo ak si niekto myslí, že je niečo, a nie je nič, sám seba klame. Nech každý skúma svoje dielo a bude mať chválu sám pred sebou, ale nie pred iným. Lebo každý ponesie svoju ťarchu. (G 6, 1 – 5)

Druhá vízia: SMEROM DNU
„Čaká nás veľa spoločnej práce na poli revitalizácie cirkevných zborov…“ S týmto konštatovaním možno len súhlasiť. To, čo však od vedenia cirkvi potrebujeme, sú hlavne modlitby a pokoj pre prácu. Prípadne, aby za nás vybavili veci, ktoré je lepšie urobiť na centrálnej úrovni.
Pri tejto vízii je dôležité rozpracovať aj projekt solidarity finančne bohatých zborov s finančne chudobnými zbormi. Máme niekoľko CZ, ktoré majú solídne príjmy z nájmu a na druhej strane desiatky CZ, ktoré nedokážu pokryť náklady na svoju prevádzku. A pritom by im stačilo, keby dostali niekoľko sto eur ročne. Určite by som naliehavo prosil finančne silné CZ, aby takýto fond solidarity zriadili.
Chcem veriť, že každý cirkevný zbor privíta dobre mienenú radu, láskavé napomenutie či konkrétnu pomoc. Vždy však budeme odmietať, keby sa vedenie cirkvi začalo správať elitársky a začalo nám vnucovať svoje predstavy pod heslom „my hore najlepšie vieme, čo potrebujete!“
Nič nerobte z hašterivosti a márnej ctižiadosti, ale radšej v pokore iných pokladajte za hodnotnejších než seba, a nehľadajte každý len svoj prospech, ale aj prospech iných. (F 2, 3 – 4)

Tretia vízia: GENERÁCIE
„Chceme, aby sa v našich cirkevných zboroch aktívne venovala pozornosť deťom, mládeži, strednej generácii a seniorom…“ K tomu možno len dodať: Ako ináč by to malo v cirkevnom zbore vyzerať?
Nie je ani Žid, ani Grék, nie je ani otrok, ani slobodný, nie je ani muž, ani žena, lebo všetci jedno ste v Kristovi Ježišovi. (G 3, 28)

Štvrtá vízia: SME TU PRE DRUHÝCH
„Berieme poctivo výzvy dnešnej doby. Chceme hľadať cesty pre relevantnú komunikáciu evanjelia dnešnému človeku…“ Isto si to všetci želáme. Len je potrebné vysvetliť, čo rozumejú pod slovami „relevantná komunikácia evanjelia“. Nepochybne si pod tým bývalý učiteľ na našej fakulte docent Prostredník predstavuje niečo iné ako farár z Michaloviec Ján Meňky. Takže, aká je vaša predstava? Ide iba o nové formy práce? Alebo aj o nový výklad Písma? A keď o nový výklad Písma: Zostanete na pôde našich Symbolických kníh? Alebo pôjdete aj ekumenickou cestou a za rovnocenné budete pokladať aj evanjelikálne, charizmatické, či dokonca iné výklady Písma?
Ježiš riekol: Každý, kto pije z tejto vody, bude zase žízniť. Kto by však pil z vody, ktorú mu ja dám, nebude žízniť naveky, ale voda, ktorú mu ja dám, bude v ňom prameňom vody prúdiacej k večnému život. (J 4, 13 – 14)

Piata vízia: ŠTRUKTÚRA
„Želáme si posilnenie základných COJ, ktorými sú dištrikty, senioráty a najmä cirkevné zbory, ktoré sú rozhodujúcim článkom v budovaní cirkvi…“
Tu by som naozaj prosil o vysvetlenie. Ako je možné posilňovať zároveň dištrikty, senioráty a aj cirkevné zbory? Viem si predstaviť, že posilním dištrikty a senioráty na úkor cirkevných zborov, alebo naopak. Prípadne ešte senioráty a cirkevné zbory na úkor dištriktov. Napokon aj dištrikty na úkor seniorátov a cirkevných zborov. Takže za výklad, ako je možné posilniť naraz tri stupne COJ, budem vďačný. Ak by to malo byť za cenu zrušenia GBÚ a zriadenia troch dištriktov, tak potom je potrebné o tom jasne hovoriť. Najmä ak by tento krok mal byť urobený už na tohoročnej synode.
Ďalej hovoríte, že chcete znížiť administratívne zaťaženie COJ. Dnes v cirkevných zboroch máme takúto administratívnu záťaž: Na začiatku roka dávame do elektronického systému štatistiku za predchádzajúci rok a stav majetku CZ. Musíme pripraviť zborový konvent so všetkým, čo k tomu patrí. Na začiatku školského roka posielame počty detí, ktoré sa prihlásili na náboženstvo. Sem-tam, tak dva, trikrát do roka, príde z nejakého biskupského úradu nejaká záležitosť či otázka, na ktorú chcete odpoveď. Čo z toho je možné odbúrať? Nuž, nechám sa prekvapiť.
Bolo by fajn, keby ste pri budovaní novej štruktúry cirkvi nezabudli, ako vyplýva zo synodálnych zápisníc, že štát poskytuje na prevádzku biskupských úradov v posledných rokoch cca 700 tisíc eur. Ak budete meniť štruktúru cirkvi, dokážete sa do tohto rozpočtu zmestiť? A keď nie, kde budete hľadať finančné zdroje na pokrytie prevádzky týchto úradov?
Potom im (Ježiš) povedal: Vari na to prichádza svetlo, aby ho postavili pod nádobu alebo pod posteľ? Či nie skôr na to, aby ho postavili na svietnik? Lebo nieto nič tajné, čo by nemalo vyjsť najavo, a nič nebolo tak skryté, aby nevyšlo na svetlo. Kto má uši na počúvanie, nech počuje! (Mk 4, 21 – 23)

Šiesta vízia: VZDELÁVANIE
„Chceme naďalej rozvíjať vzdelávanie na všetkých stupňoch škôl…“ Myšlienka podporovať vzdelávanie, a ako sa ďalej píše, ordinovaných aj neordinovaných členov cirkvi, je dobrá. Pýtam sa: Kto ich bude vzdelávať? V čom ich bude vzdelávať? Aký má byť cieľ tohto vzdelávania? Tieto otázky kladiem preto, lebo už tridsať rokov sa o ďalšom vzdelávaní hovorí, ale zatiaľ sa v tom pramálo urobilo. Všetci, ktorí sa v tomto smere o niečo pokúšali, sa doteraz stretli najmä s ľahostajnosťou a nepochopením. Takže som zvedavý, ako bude táto vízia rozpracovaná a ako bude realizovaná. Ten, kto do káže túto víziu uskutočniť, si zaslúži obrovský rešpekt a uznanie.
Keď chodil (Ježiš) popri Galilejskom mori, uzrel dvoch bratov; Šimona, ktorý sa volal Peter, a jeho brata Ondreja, ako spúšťali sieť do mora, lebo boli rybári, a povedal im: Poďte za mnou a urobím vás rybármi ľudí… Potom chodil po celej Galilei, učil v ich synagógach, kázal evanjelium o kráľovstve a uzdravoval všetky neduhy a choroby v ľude. (Mt 4, 18 – 19; 23)

Siedma vízia: DIAKONIA
„Veríme, že je dôležité slúžiť ľuďom v núdzi a v ťažkých životných situáciách, zastávať sa ich práva slabých a utláčaných a prichádzať k nim s evanjeliom a konkrétnou pomocou.“ K tomu nie je čo dodať. Nech nebeský Otec nám dá všetkým silu takto konať.
Duch Hospodina, Pána, spočíva na mne, pretože Hospodin ma pomazal. Poslal ma biednym hlásať radostnú zvesť, zaviazať rany tým, ktorí sú skrúšeného srdca, vyhlásiť zajatým prepustenie na slobodu, uväzneným otvorenie žalára, vyhlásiť milostivý rok Hospodinov a deň pomsty nášho Boha, potešiť všetkých smútiacich. (Iz 61, 1 – 2)

Ôsma vízia: SPRAVODLIVOSŤ
„Potrebujeme zodpovedné orgány, ktoré dokážu nestranne a objektívne rozhodovať vo veciach disciplinárnych a súdnych konaní…“ Aby som mohol uveriť, že chcete takto naozaj konať, je potrebné, aby ste aj nám, ktorým to doteraz uniklo, ešte raz vysvetlili: Ako je možné, že brat Brozman bol jediným kandidátom na funkciu gen. dozorcu, lebo ako vieme, bol odmietnutý kandidačnou poradou druhý kandidát? Bol zvolený a jeho voľbu cirkevné súdy odobrili. Na druhej strane, brat Hanuska bol jediným kandidátom na funkciu dištriktuálneho dozorcu, lebo, ako vieme, kandidačnou poradou bol odmietnutý druhý kandidát. Bol zvolený, ale jeho voľbu cirkevné súdy zrušili. Pýtam sa: Prečo v prvom prípade cirkevné súdy konali promptne a okamžite? Prečo takisto nekonali aj v druhom prípade? Prečo doteraz žijeme v našom dištrikte v provizóriu? Kedy prebehne voľba dištriktuálneho dozorcu ZD ECAV? Uspokojivá odpoveď na tieto otázky by výrazne prispela k zastaveniu špekulatívnych reči, že išlo a ide o účelovú manipuláciu. Toto sú prikázania, ustanovenia a právne predpisy, o ktorých mi prikázal Hospodin, váš Boh, aby som vás ich učil, aby ste ich plnili v krajine, ktorú idete zaujať – na to, aby si sa bál Hospodina, svojho Boha, aby si po všetky dni svojho života zachoval všetky Jeho ustanovenia a Jeho príkazy, ktoré ti dávam, a to ty i tvoj syn i vnuk, a aby si dlho žil. (6M 5, 1 – 2).

Deviata vízia: MÉDIÁ
„Chceme budovať profesionálne objektívne evanjelické médiá, rozvíjať pravdivú, kultivovanú diskusiu, rozvíjať a podporovať duchovnú a náboženskú literatúru. Používať vhodné moderné technológie.“
Vo svetskej sfére existuje tzv. mainstream a alternatívne médiá. Najmä mainstreamové médiá vytvárajú na jednej strane dojem kultivovanosti a objektivity. No častokrát sa stáva, že mainstreamové médiá odmietajú dávať priestor ľuďom, pôsobiacim v alternatívnych médiách a častujú ich príkrym označením, že sú to „fašisti, xenofóbi, rasisti“ atď. Alternatívne médiá im to v mnohých prípadoch odplácajú rovnakou mincou. Hovorím o tom preto, lebo aj v cirkvi máme v súčasnosti médiá, ktoré fandia novému vedeniu a tie, ktoré fandia Asociácii slobodných zborov. Pýtam sa: Ak po valnom zhromaždení Tranoscia obsadia posty v Evanjelickom posle žurnalisti blízki novému vedeniu, budú mať priestor v tomto médiu členovia Asociácie slobodných zborov, alebo aspoň „neutráli“, ktorí sa nepridali na žiadnu stranu? Viem, nie je to ľahké, ale keď budeme naďalej odmietať vzájomnú diskusiu, tak nám skutočne hrozí rozdelenie.
Tu sa ozval Ján a povedal: Majstre, videli sme človeka, ktorý v Tvojom mene vyháňa démonov, a bránili sme mu, pretože nechodí s nami. Ježiš mu povedal: Nebráňte mu! Lebo kto nie je proti nám, je za nás. (L 9, 49 – 50)

Desiata vízia: SAMOSTATNOSŤ
„Želáme si cirkev, ktorej služba nie je závislá na cudzích zdrojoch, ale ktorej členovia ju ochotne podporujú, a ktorá svoje finančné a majetkové zdroje spoľahlivo spravuje.“
Myslím, že dosiahnuť finančnú nezávislosť od cudzích zdrojov je realizovateľný cieľ. Aby sme ho však dosiahli, je potrebné, ako aj sami hovoríte, členov cirkvi učiť ochotne dávať. Najlepšie sa tento cieľ, podľa mojej mienky, docieli tak, že vy budete so zdrojmi, ktoré máte, nakladať nanajvýš transparentne. Preto vám odporúčam, aby ste počnúc touto synodou začali posielať CZ vyúčtovanie, ako ste naložili s peniazmi, ktorými disponujete. Tým na jednej strane dáte najavo, že je pre vás samozrejmosťou rešpektovať jedno z fundamentálnych pravidiel evanjelickej teológie, totiž, že všetka moc v cirkvi pochádza z cirkevných zborov. A na druhej strane vyšlete evanjelickej verejnosti jasný signál, že nemáte čo skrývať. Naopak, ste pripravení niesť zodpovednosť za nakladanie s finančnými prostriedkami nielen pred synodálmi, ale aj pred radovými členmi ECAV. Ak by ste toto zvládli, potom podľa mojej mienky nebude pre cirkev žiaden problém žiť bez cudzích finančných zdrojov. Jednoducho bude platiť dôvera za dôveru.
Toto však hovorím: Kto skúpo rozsieva, skúpo bude aj žať; kto však hojne rozsieva, hojne bude aj žať. Každý nech dá, ako si umienil v srdci, nie z neochoty alebo z prinútenia; lebo ochotného darcu miluje Boh. A Boh má moc vo všetkom rozhojniť pri vás svoju milosť, aby ste vo všetkom mali vždy dostatok všetkého pre seba, aj nadbytok pre každý dobrý skutok, ako je napísané: Rozsýpal, dal chudobným, jeho spravodlivosť trvá naveky. (2K 9, 6 – 9)

Jedenásta vízia: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
„Zvyšovanie spoluzodpovednosti za ochranu životného prostredia, krajiny a jej prírodných zdrojov je súčasťou postoja našej viery.“
Dnes sme mali v našom CZ jarnú brigádu. Bez toho, aby sme o tom hovorili, sme automaticky odpad, ktorý sme zhromaždili, vytriedili. Pre kresťana, ktorý prijal Ježiša za svojho Pána a Spasiteľa, je samozrejmosťou starať sa o svet, v ktorom žije. Hovorím o tom preto, lebo aj s touto poslednou víziou je možné len súhlasiť. No žiada sa mi k nej dodať: Dajme si pozor, aby pri ochrane životného prostredia sme ekologickým snahám nevenovali viac pozornosti ako evanjeliu Ježiša Krista.
Potom hovoril Hospodin Mojžišovi na vrchu Sinaj: Hovor s Izraelcami a povedz im: Keď prídete do krajiny, ktorú vám dávam, nech krajina zachová slávnostný odpočinok Hospodinovi. Šesť rokov obsievaj svoje pole, šesť rokov rež svoju vinicu a oberaj jej úrodu. Siedmy rok nech má krajina prísny slávnostný odpočinok, čas slávnostného odpočinku pre Hospodina. Neobsievaj svoje pole a nerež svoju vinicu. Nezožni, čo ti samo vyrástlo po žatve; hrozno svojej neobrobenej vinice neoberaj; nech má krajina rok slávnostného odpočinku. (3M 25, 1 – 5).

ZÁVER
Čo dodať na záver: Uvedomujem si roztrieštenosť, ktorá medzi nami vládne. Žiaľ, ani v cirkvi sme sa neubránili radikalizácii postojov jednotlivých záujmových skupín. Viem, že aj tento môj oponentský posudok programového dokumentu vedenia cirkvi môže byť niektorými odmietnutý len preto, lebo som v očiach odmietačov zaradený do skupiny, proti ktorej oni bojujú. Preto chcem povedať: Mám našu Evanjelickú cirkev augsburského vyznania na Slovensku rád. Nikdy mi nešlo o nič iné ako o jej prospech. Preto aj pri písaní svojho stanoviska som sa modlil, aby – ak je to vôľa nášho nebeského Otca – som mohol aspoň máličko prispieť k duchovnému prebudeniu a ďalšiemu rastu svojej milovanej cirkvi.

Michal Zajden