Závierka občianskeho roka

Všetky chodníky Hospodinove sú milosť a vernosť pre tých, ktorí zachovajú Jeho zmluvu a Jeho svedectvá. /Pr 25,10/

„Buďte striezliví, bdejte! Váš protivník, diabol, obchádza ako revúci lev, hľadajúc, koho by zožral; zoprite sa mu, pevní vo viere, a vedzte, že takéto isté utrpenia sú údelom vášho bratstva po celom svete! Boh všetkej milosti, ktorý povolal vás v Kristu do svojej večnej slávy, keď máličko potrpíte, vás zdokonalí, utvrdí, upevní a postaví na stály základ! Jemu moc na veky vekov. Amen.“
1Pt 5, 8 – 11

Bratia a sestry, máme za sebou celý uplynulý občiansky rok. Niektorí by povedali, že to ubehlo veľmi rýchlo, iní zas, že to boli neskutočne dlhé chvíle v rôznych ťažkých skúškach osobného života.

Dnes tu môžeme myšlienkovo spracovávať, čo sme to vlastne za ďalší rok zažili. Prácu, zhon, námahu, vzťahy, zdravie, chorobu, schopnosť i neschopnosť, lásku, hnev, spoločenstvo či opustenosť. Ozaj, bolo toho nemálo a mnohé sa v našich životoch zmenilo. Bývanie, strata, príchod nového člena rodiny, manželstvá, rozchody, porozumenie či nepriateľstvo. Mohli by sme menovať ďalej, ale bolo by to zbytočné, lebo každý sám dobre vie, čím tento rok prešiel. Je to za nami a ozaj má to už byť za nami, osobne spracované a uzavreté. Už na tom nič nezmeníme, aj keby sme to veľmi chceli.

Teraz, keď sme pri Božom slove, máme možnosť porozumieť tomu, aký má to, čo sme prežili, pre nás význam. Máme za sebou výzvu celého roka a je dobré si uvedomiť, o čom to bolo. Či sme boli bdelí a verní svojmu Pánovi, alebo sme sa len púšťali po prúde udalostí bez toho, aby sme sa snažili ovplyvniť, zmeniť niečo vôkol nás, alebo aj v sebe.

Iste, nie je to jednoliate, jednoznačné, ale hlavné má byť jasné: Som tu, aby som sa prejavil ako kresťan, ako ten, ktorý svoj rok života vložil do Kristových rúk. Jeho milosť, moc, sa na mne mala možnosť prejaviť, a tak s múdrosťou od Neho, som mohol byť účastný, mohol som zasiahnuť slovom, skutkom zmeniť, urobiť niečo dobré pre prospech seba, ale aj ďalších.

Náročné chvíle uplynulých mesiacov potvrdzujú slová biblického textu, že sme mali pri sebe aj protivníka, diabla, ktorý chcel určovať beh našich dní. Vieme, že s Kristom vo svojom vnútri, vo viere a poslušnosti Božiemu slovu, sme schopní kráčať správnou cestou. Napriek tomu, že sú aj iné cesty, kde sa kráča ľahšie a okázalejšie, predsa len, cesta len s Kristom vedie do správneho cieľa. Bez Krista, bez viery a poslušnosti Pánovi by tu bola svojvôľa, hriech, ktorý by uškodil každému. Nemáme mať záujem na šírení hriechu, ale na šírení Božej milosti a odpustenia každému kajúcemu hriešnikovi. Nevytvoríme iné normy dobra a zla, lebo svätý Boh to vo svojom slove vyjavil a my sa máme dôvod s radosťou podriadiť Božím nárokom na naše životy.

Vieme, že za nás a našu budúcnosť, draho zaplatil sám Boží Syn, Pán, Ježiš Kristus, vlastnou krvou a smrťou na kríži. V ponížení, v utrpení, v smrti sa dokázal ako Ten, ktorému patrí nárok na naše životy, lebo miloval a miluje. Jeho cesta bola každý rok správna a je vzorom aj pre nás. Hoc sme mali aj ťažké a bolestné chvíle, predsa len sme tým prešli bez zúfalstva.

Apoštol Peter na vlastnej koži zažil utrpenie a vedel, že aj ďalší budú tí, ktorí tiež prejdú časť svojej životnej cesty v utrpení, ale to nie je nešťastie! On hovorí o milosti trpieť pre Krista. Koľko tých ťažkostí bolo za uplynulý rok v našich životoch pre Krista? Odpovedzme si sami. Mali by sme niečo nájsť, ak sme kráčali správnou cestou. Ak som nič pre Krista nepretrpel, potom je tu otázka, či som stál a kráčal na ceste s Kristom.

Ako veriaci a Kristu patriaci ľudia sa ľahko dostávame do konfliktu s tým, čo je pre nás a pre svet dôležité. Nám má záležať na tom, aby Božie slovo bolo v našich životoch napĺňané. Aby sme žili vo vedomí toho, že nie sme sami svoji, ale máme Pána, ktorému sa zodpovedáme za to, ako svoje životy žijeme. Áno, máme slobodnú vôľu, ale vôľou Božou je, aby sme ju uplatňovali v kvalitnej forme lásky, ktorá je vo svete najpotrebnejšia. Ona vyviera z poznania Pravdy, ako nám ju vyjavil svätý Boh svojim slovom. Denne čítame, hľadáme v Božom slove porozumenie pre to, čo žijeme. Modlíme sa a zápasíme na modlitbách ako za seba, tak aj za iných, aby sa diala Božia vôľa a človek, aby bol vytrhnutý z otroctva hriechu do slobody Božieho dieťaťa. Aby sa zblúdilí vrátili na správnu cestu viery a poslušnosti pravde, aby bratov a sestry spájala Kristova láska, ktorá svedčí o tom, čo sme zač.

Dnes máme byť pri plnom vedomí a sústrediť sa na správne vyhodnotenie a uzavretie ďalšieho roka Božej milosti vo vernosti Jemu. Aj teraz máme byť bdelí a verní. Nebáť sa diabla a jeho služobníkov, ale byť pripravený na znášanie utrpenia pre vieru v Krista. Utrpenie aj zdokonalenie vo viere ide ruka v ruke s utvrdením, upevnením a postavením života na pevnom základe, ktorý máme v Kristu.

Ak náš uplynulý rok o tom nesvedčí, čiňme pokánie, aby sa nemusel znova takýto rok zopakovať. Ak sme boli bdelí a verní, vzdajme Bohu za to chválu.

Modlitba:

Pane Ježiši, vzdávame Ti vďaku a chválu za prežitý ďalší rok Tvojej milosti. Svedčíme spolu s apoštolom, že vo svete máme rôzne ohrozenia a protivníka, ktorý by nás chcel zničiť. My však dôverujeme v Tvoju milosť, že si nás povolal do svojej večnej slávy a nikto a nič nás neoddelí od Tvojej lásky. Dúfame v Teba, že nás v utrpení posilníš a dáš nám zmocnenie svojim svätým Duchom, aby sme mali v Tebe stály základ svojich životov. Prosíme za tých, ktorých si nám dal, aby sme ich milovali a oni, aby nám opätovali našu lásku. Prosíme aj za svojich protivníkov a nepriateľov, aby si im zmenil srdcia svojou láskou, ktorú prejavíš aj cez nás. Ďakujeme, že sme Tvoji, a že budúci rok budú aj ďalší; Amen.

Mgr. Marek Tomcik
evanjelický a. v. farár

Ilustračné foto: unsplash.com