Prázdniny sú časom oddychu, dovoleniek, táborov a najmä deťom je potrebné pripraviť program, aby zmysluplne využili čas.

Dištančné vyučovanie ich obmedzilo v sociálnych kontaktoch, stretávaní sa so spolužiakmi a kamarátmi. Preto sme túžobne čakali, kým pandemické opatrenia povolia organizovanie hromadných podujatí, medzi ktoré patria aj letné tábory.  Vďaka Bohu sa podarilo uskutočniť denný letný biblický tábor aj v našom cirkevnom zbore. Aby sa stretnutia odohrávali nielen v uzatvorených priestoroch, potrebovali sme zabezpečiť záhradný stan a stoly s lavičkami, aby sme čo najviac času trávili v prírode.

Zapožičanie tohto zariadenia nie je lacnou záležitosťou a tak isto ani jeho zakúpenie. Keďže v cirkevných zboroch zápasíme s finančnými prostriedkami, ktorých príjem počas temer rok trvajúcej pandemickej situácii bol minimálny, premýšľali sme, kto by nám pomohol. Obrátili sme sa s prosbou o pomoc na ASloZ, ktorá nám ochotne na zakúpenie stanu a takzvaných pivných setov prispela darom 720,00 €, za čo je náš lubinský evanjelický cirkevný zbor a. v. veľmi vďačný.

Vďačné boli hlavne deti, ktoré pod týmto prístreškom trávili veľa času. Zariadenie nám poslúžilo nielen pre letný biblický tábor ale následne aj počas zborového dňa a využijeme ho aj pri ďalších aktivitách. V núdzi poznáš priateľa – potvrdilo sa aj v tomto prípade.

Tohtoročný – v poradí už 19. denný letný biblický tábor mal názov: Vitajte v autoškole!  Ako súvisia dopravné značky s Božím slovom? Keď sa autu minie benzín, zastane. Chýbajú mu pohonné hmoty. Aj pri nasledovaní Pána Ježiša potrebujeme dostatok pohonných hmôt. Naším benzínovým čerpadlom je Božie slovo. Denne si musíme dopĺňať nádrž svojho života. Dá nám to novú silu pre našu cestu životom.

Tými čerpacími stanicami boli pre nás ranné stíšenia. Postupné oboznamovanie sa s dopravnými značkami nám aj v dopravnej premávke pripomenie, že ak tú – ktorú dopravnú značku nebudeme rešpektovať a budeme sa riadiť iba vlastným rozumom (kráčať len po vlastných cestách), sme v ohrození života. Sú rôzne nebezpečenstvá, ktoré nás môžu ohroziť na ceste za Pánom Ježišom — napríklad klamstvo alebo pýcha. Je dôležité, aby sme si uvedomili toto nebezpečenstvo a nedovolili Satanovi, aby nás priviedol k pádu.

Pán Ježiš povedal: „Ja som cesta i pravda i život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa.“ (Ján 14, 6).  Ak sa chceme dostať do cieľa, musíme rešpektovať značku, ktorá nás k nemu privedie.  Ak sa chceme dostať do neba, je len jeden smer – jedna správna cesta a ňou je Pán Ježiš Kristus.

Na základe biblických poznatkov a vedomostí 26 detí zložilo úspešne skúšky v autoškole a získali vodičský preukaz. Ten ich oprávňuje jazdiť nielen na kolobežke či bicykli ale aj po cestách Božieho slova. Súčasťou tábora bol aj jednodňový výlet na dopravnom ihrisku v Trnave. Odtiaľ sme sa presunuli do modranskej Majoliky, kde sme sa oboznámili s výrobou keramiky. Nechýbala ani zastávka na levanduľovom poli. Deti natrhali levanduľové kytičky pre svoje maminy a jednu veľkú pre pani farárku z vďaky za úžasný výlet.

V nedeľu vystúpili deti s programom na službách Božích, ktorými sa začal zborový deň. Jeho súčasťou bol spoločný obed a popoludňajšie hry. Prežili sme úžasný deň pri Božom slove, modlitbách, vzájomných rozhovoroch a stretnutiach. Veľké poďakovanie patrí nielen ASloZ, ale všetkým bratom a sestrám z nášho cirkevného zboru, ktorí sa podieľali na tom, aby deťom nič nechýbalo po stránke telesnej i duchovnej,  aj tým, ktorí sa postarali o nasýtenie účastníkov zborového dňa ale aj všetkým, ktorí akýmkoľvek iným spôsobom prispeli k požehnanému stretnutiu všetkých generácií. Pánu Bohu patrí najväčšie poďakovanie, že naše úprimné snahy požehnal a priznal sa k dobrému dielu.

ThDr. Eva Juríková
evanjelická a. v. farárka