Ako bývalý člen odbornej komisie na posúdenie skutkového stavu hospodárenia v spoločnosti Reformata, spol. s r. o. (ďalej len komisia) chcem reagovať na vystúpenie a vyjadrenia brata Damankoša v sobotňajšej diskusii kandidátov na generálneho dozorcu.

Mrzí ma, že brat Damankoš, ako predseda komisie na posúdenie hospodárenia neinterpretuje závery, ktoré komisia prijala, a ktoré schválila synoda na svojom zasadnutí v roku 2019. Namiesto toho prezentuje svoj názor, ako názor osoby, kandidáta, ktorá akoby nemala s činnosťou komisie nič spoločné (napriek tomu, že fakty formálne priznáva). Majetkové kauzy, ktoré vznikli v spoločnosti Reformata sa dodnes nevyriešili a ani samotná ECAV na Slovensku na čele s predsedníctvom a generálnym presbyterstvom sa s nimi nevysporiadali. Nikto nepriznal chybu a nečinil pokánie a ani nikto za ne nebol braný na zodpovednosť. Vo svojom vystúpení hovorí o transparentnosti, ale pritom v podstate kryje tieto pochybenia a ľudí stojacich za nimi.

Najlepšie je osočovať a obviňovať zo všetkého brata Štefana Sabola, bývalého konateľa spoločnosti Reformata, ktorý sa snažil o transparentné nakladanie s cirkevným majetkom, o nápravu a poukázanie na pochybenia, ktoré sa počas minulých rokov udiali. Bratovi Sabolovi vyčíta kroky a rozhodnutia, ktoré urobil, ale ak by ich neurobil, tak by mu ich dnes vytýkali, ako zanedbanie základných povinností konateľa a brali by ho na zodpovednosť!

Osočovanie iných v grémiách a vo vystúpeniach, kde sa nemôže brániť, hovorí o farizejstve v ECAV na Slovensku a nectí to kandidáta na budúceho generálneho dozorcu.

Čestnosť, poctivosť sa dnes nenosí, lebo chceme byť modernou a nie barokovou cirkvou. Čo je tragédiou, že ani slovíčkom sa nespomínajú bývalí konatelia spoločnosti Reformata a ľudia zodpovední za aktuálny stav hospodárenia s majetkom cirkvi, ako Daniš, Mlynár, ktorí za to roky brali plat, nevalorizovali nájmy a neaktualizovali zmluvy, atď. Tieto zdroje by v súčastnosti nemalým spôsobom pomohli s financovaním ECAV na slovensku.

Je potrebné kajať sa, činiť pokánie, pomenovať veci a zabezpečiť nápravu. Až potom je možné za tým urobiť deliacu čiaru, odpustiť si a ísť ďalej ako brat s bratom v bratskej láske.
Teda, ako ďalej?!
Ukázať cestu!

Miroslav Klima
člen komisie na posúdenie skutkového stavu hospodárenia v spoločnosti Reformata, spol. s r. o.

foto: youtube.com