Dr. Martin Luther

Vtedy žil v Jeruzaleme človek menom Simeon, muž spravodlivý a bohabojný, ktorý očakával útechu Izraela, a Duch Svätý bol v ňom; tomuto oznámil Duch Svätý, že neuvidí smrť skôr, ako by videl Pomazaného Pánovho. Vedený Duchom prišiel teda do chrámu; a keď rodičia priniesli dieťatko Ježiša, aby vykonali (všetko) podľa obyčaje, predpísanej zákonom, vzal Ho aj on na ramená, chválil Boha a povedal: Teraz prepúšťaš, Pane, svojho služobníka podľa svojho slova v pokoji, lebo moje oči videli Tvoje spasenie, ktoré si pripravil pred tvárou všetkých ľudí: ako svetlo, ktoré sa zjaví pohanom a oslávi Tvoj ľud izraelský.
Evanjelium podľa Lukáša 2, 25 − 32

Z tohto textu vidíme, aká bola cirkev vtedy a ako ju Duch Svätý spravoval a osvecoval.

V Jeruzaleme boli biskupi a Herodes, zákonníci, levíti a farizeji, ktorí sa nestarali ani o Písmo, ani o Mesiáša. Stáli len o veľkú česť a moc a život v nádhere. Oproti nim stojí malé, chudobné, nepatrné stádočko: Mária a Jozef, Zachariáš a Alžbeta, pastieri na poli, Simeon a prorokyňa Anna. Títo svoju nádej neskladajú vo svetských veciach, ale v zasľúbeniach o Kristovi. Toho očakávali, tomu sa tešili, a preto Ho aj stretli. Biskupi Ho nestretli.

Tak to býva ešte aj do dneška.

Pravá cirkev je chudobné, malé, biedne, opovrhnuté stádočko, ktorý má svoje potešenie v Bohu a Jeho slove.

Ani nemôžu nič o Ňom vedieť, keď sa len o časné veci zaujímajú a chcú byť vychválenými kresťanmi, lebo majú viac moci, násilia, peňazí a majetkov než bežní kresťania.

Biskupi sú v úrade, a predsa nie sú pravou cirkvou. Takisto aj pápež a biskupi majú úrady, a predsa nie sú kresťania. Inak by Slovo neprenasledovali, ale prijali a rozširovali. Oproti tomu sú Mária a Jozef, Simeon a Anna prostí, jednoduchí ľudia, na ktorých nikto nedbá, ale oni sú jediní, ktorí majú a poznajú Krista. Duch Svätý prebýva v nich, vedie ich a spravuje. Krista poznajú a sú spasení.

Nikto si nemá myslieť, že pápež a pápeženci, pretože sedia vo veľkých, mocných úradoch, sú neomylní a že sú ľudom Božím. Nie, toho tu nebolo, keď sa Kristus narodil.

A tiež nikto nemá opovrhovať úbohým stádočkom. Lebo Boh tak kraľuje na zemi, že Ho múdri a opatrní nechcú, ale úbohí a biedni sa Mu radujú, lebo nepoznajú a nemajú iného potešenia.

Tamtí sa zase tešia svojej moci, sile, bohatstvu a inému.

Pripravil:
Mgr. Ján Meňky
evanjelický a. v. farár

ilustračné foto:pixabay.com