Optimalizácia sveta bez Boha

Agenda 2030 sa začleňuje v každej oblasti nášho života. Prijatím viacerých medzinárodných dohôd, už nie je možné zvrátiť negatívne smerovanie spojené so 17 cieľmi a 169 zámermi „udržateľného rozvoja“ zakotvenými v Agende 2030. Všetko však závisí od ľudí a ich postoja k formovaniu moderného sveta, ktorý už nie je navrhovaný, ale je vnucovaný.

Podstatou digitálno-ekologickej transformácie, ktorú ponúka Agenda 2030, je transformácia sveta, ktorá zosadzuje Boha z piedestálu a na Jeho miesto stavia prírodu.

Pokračovanie článku

 

Čo je agenda 2030

Agenda 2030 pre udržateľný rozvoj je súhrnom globálnych záväzkov, ktorými medzinárodné spoločenstvo reaguje na najzávažnejšie výzvy súčasnosti. Zmena klímy, chudoba, zvyšujúce sa ekonomické a sociálne nerovnosti alebo neudržateľnosť prevládajúcich vzorcov výroby a spotreby sú komplexné a navzájom previazané problémy. Agenda 2030 bola prijatá členskými štátmi Organizácie Spojených národov v roku 2015 a vyzýva štáty k spoločnému koordinovanému postupu pri riešení globálnych výziev.

Agenda 2030 predstavuje program rozvoja pre medzinárodné spoločenstvo do roku 2030 v oblasti udržateľného rozvoja. Ciele Agendy 2030 sú výsledkom trojročného procesu vyjednávania, ktorý sa začal na Konferencii OSN o udržateľnom rozvoji v roku 2012 v Riu De Janeiro (Rio+20) a nadväzuje na agendu Miléniových rozvojových cieľov (MDGs).

Na formulácii Agendy 2030 sa podieľali všetky členské krajiny OSN, zástupcovia podnikateľskej sféry, občianskej spoločnosti, ale aj akademickej obce. Valné zhromaždenie OSN schválilo 25. – 27. septembra 2015 dokument Premena nášho sveta: Agenda 2030 pre udržateľný rozvoj, v ktorom členské štáty OSN vyzývajú k spoločnému koordinovanému postupu pri riešení globálnych výziev.

Agenda 2030

Agenda 2030

Viacej sa dočítate:
https://www.christianitas.sk/agenda-2030-pokus-o-transformaciu-sveta-bez-boha/
https://www.christianitas.sk/trvalo-udrzatelny-rozvoj-nedobrovolny-energeticky-asketizmus-pre-prosty-lud/

https://www.mirri.gov.sk/sekcie/investicie/agenda-2030/index.html
https://agenda2030.statistics.sk/Agenda2030/
https://www.un.org/humansecurity/agenda-2030/

link na dokument:
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/21252030%20Agenda%20for%20Sustainable%20Development%20web.pdf

Zdroj: christianitas.sk, www.un.org, mirri.gov.sk, agenda2030.statistics.sk/