Evanjelická cirkev v Rakúsku na svojej generálnej synode, ktorá sa konala 7. mája v Gratzi odsúhlasila vytvorenie administratívnej únie medzi evanjelickou luteránskou a evanjelickou reformovanou cirkvou.

Právny a ústavný výbor všeobecnej synody je poverený vypracovaním dodatku k príslušným kánonickým ustanoveniam za účasti teologických výborov synod. So zvýšenou integráciou cirkví A. V. (augsburského vyznania) a H. V. (helvétskeho vyznania) vznikne polnočný cirkevný úrad, ktorý bude zodpovedať za za celú cirkev, ale aj za dve jednotlivé cirkvi. Vieroučné otázky zostávajú v kompetencií jednotlivých cirkví a ich synod. Výbor dostal za úlohu vypracovať legislatívne návrhy administratívneho zjednotenia, ktoré budú môcť pripomienkovať cirkevné zbory oboch cirkví.

Viacej sa dočítate:
https://evang.at/evangelische-kirchen-a-b-und-h-b-wollen-enger-zusammenwachsen/

Zdroj: evang.at
Foto: evang.at – epd/Uschmann