500 rokov od vyhlásenia luteránov za kacírov

Pred 500 rokmi vyšiel zákon ktorým boli luteráni v Uhorsku označení za kacírov.

Reformačné myšlienky Martina Luthera sa z Nemecka šírili do okolitých krajín veľkou rýchlosťou. Šíreniu reformácie na územie dnešného Slovenska napomáhalo kultúrne prúdenie, diplomacia, vzdelanosť, obchod aj baníctvo. Hlavnými nositeľmi myšlienok boli študenti a obchodníci vo väčšine sústreďujúci sa v banských mestách a ich okolí. Spočiatku bol samotným myšlienkam reformácie naklonený aj kráľovský dvor v Budíne.

Pápež vydal bulu Exsurge Domine, v ktorej bol Martin Luther označený za kacíra a bol exkomunikovaný z cirkvi. V bule bolo rovnako nariadené spálenie všetkých jeho spisov. Aj cisár Karol V. uvrhol v roku 1521 Wormským ediktom kliatbu na Martina Luthera. Bula bola čítaná vo všetkých významných kostoloch v celom Uhorsku. 23. apríla 1523 vydal uhorský kráľ Ľudovít II. 54. zákonný článok.

„Všetci luteráni , ich priaznivci a prívrženci, ich sekty ako aj verejní kacíri a nepriatelia Panny Márie nech sú na živote potrestaní a všetkých svojich majetkov pozbavení.“

Podľa zákonného článku boli všetci stúpenci luterových myšlienok a ich ochrancovia označení za kacírov. Mali prísť o všetok majetok a mali byť verejne usmrtení. Pápež poslal 60 000 dukátov Ľudovítovi II., ako dar za jeho protireformačnú aktivitu.

V nasledujúcich rokoch sa zákon na snemoch obnovoval a postupne ešte sprísňoval. Luteráni boli zatýkaní, mučení a upaľovaní na hranici za svoju vieru a šírenie reformačných myšlienok. Až turecké nebezpečenstvo čiastočne zmiernilo uplatňovanie zákonov proti kacírom.

Napriek všetkým útrapám, sa nepodarilo zastaviť šírenie reformačných myšlienok. Treba si však pripomínať, čo si naši predkovia museli v minulosti vytrpieť pre svoju vieru. Napriek tomu vytrvali, aby sme ju my dnes mohli slobodne vyznávať.

Zdroj: D. Veselý, Dejiny kresťanstva a reformácie na Slovensku
P. Uhorskai, Evanjelici v dejinách slovenskej kultúry

Ilustračné foto: wikimedia.org