2. slávnosť veľkonočná

„A ako Mojžiš povýšil hada na púšti, tak musí byť povýšený aj Syn človeka…“
J 3, 14

Pán Ježiš predpovedal učeníkom svoje utrpenie. Nielen svoje utrpenie a svoju smrť na dreve kríža, ale aj svoje slávne vzkriesenie. V utrpení Pána Ježiša sme videli Jeho poníženie. Videli sme, čoho sa môže dopustiť človek. Videli sme aj zlyhanie učeníkov. Pán Boh obrátil všetko opačne. Ten, ktorý podstúpil cestu utrpenia a poníženia, hľa, teraz je povýšený. Pán Boh nenechal svojho Syna len ľudskej zlobe, ale Ho aj povýšil.

Pánovo povýšenie nám pripomína aj Veľká noc. Pán Ježiš žije, je živý Pán. Má moc danú od Otca nebeského. Otec Mu dal moc, ale On dáva zasľúbenie, že s nami zostáva až do skonania sveta. Veľká noc nám hovorí o povýšení Pána Ježiša Krista. Cez poníženie a utrpenie prišiel k povýšeniu. Pán Ježiš prešiel ponížením, ale Otec nebeský Ho povýšil. Pýtame sa, čo nám pripomína toto Kristovo povýšenie? Pýtame sa, čo pre nás znamená toto Kristovo povýšenie na kríž?

Kristovo povýšenie na kríž, ale i Jeho slávne vzkriesenie nám pripomína hĺbku ľudského hriechu. Túžba človeka po vyslobodení z hriechu tu bola stále. Hriech veľmi ničí ľudské životy, ale aj ľudské spolunažívanie. Nielen ničí, ale Pán Boh vždy ukazuje na veľkosť hriechu. Ukazuje, že nechce, aby sa človek zapredal hriechu. Pán Boh od začiatku ľudských dejín volá človeka, aby sa spamätal, činil pokánie a bol živý. Prvý svet Pán Boh volal k náprave, poukazoval na hĺbku ľudského hriechu. Prvý svet volal k náprave, poukazoval na veľkosť hriechu. Máme poukaz aj na svedectvo o veľkosti hriechu. Prvý svet Pán Boh volal k náprave.

Náprava znamená konať pokánie. Veľká je ľudská zloba, ale Pán Boh nás nenecháva, aby sme zahynuli, ale volá nás k pokániu. Už Ján Krstiteľ, pripravovateľ Pánovej cesty, volal ľudí k pokániu. K pokániu sme volaní aj my. Pán Boh nechce naše zahynutie, ale chce, aby sme boli spasení. Božia láska aj nám hovorí o tejto láske. Veľká noc, ktorú svätíme, nás zaväzuje, aby sme hľadali a videli túto lásku. Túto Božiu lásku vidíme aj symbolicky v znamení kríža, na ktorom bol ukrižovaný Pán Ježiš.

Kríž Pánov je znamením veľkej Božej lásky k nám, hriešnym ľuďom. Na tomto kríži vidíme dve ramená. Kolmé rameno nám hovorí o tom, ako Božia láska v Kristovi zostúpila do tohto sveta. Vodorovné rameno nám hovorí o tom, aby sme túto Božiu lásku vedeli šíriť navzájom medzi sebou.

Nezabúdajme na Kristovo vzkriesenie, ktoré je aj pre nás platné. Pevec nás v jednej z veľkonočných piesní napomína: „Spievajme aj my nadšene: / Pánu nášmu sláva, / lebo Jeho zmŕtvychvstanie / nám víťazstvo dáva, / pekla moc je už zlomená, /životom smrť premožená; radostná to správa.“ (ES 141, 5)

S pozdravom vzkrieseného Pána „Pokoj vám“ i ja pozdravujem všetkých vás a želám vám požehnané prežitie veľkonočných sviatkov. Nech Pánov pokoj ovláda naše srdcia, aby sme naplnení Pánovým pokojom konali a žili. Amen.

Modlitba

Modlime sa slovami Dávidovho 16. žalmu: „Ochraňuj ma, Bože, lebo sa k Tebe utiekam. Hovorím Hospodinovi: Ty si môj Pán! Niet pre mňa šťastia mimo Teba! Vo svätých, čo sú v krajine, a v slávnych mávam všetku záľubu. Mnohé sú bolesti tých, čo k inému bohu sa utiekajú; krvavé obete im neprinesiem a nevezmem ich mená na pery. Hospodin je mojím dedičným údelom a mojím kalichom; Ty mi zaručuješ môj podiel. Na utešených miestach pripadla mi výmena, a veľmi sa mi páči môj podiel. Dobrorečiť budem Hospodinovi, ktorý mi dal radu; aj v noci ma upomína na to môj cit. Stále si staviam Hospodina pred seba; keď mi je po pravici, nesklátim sa. Preto sa teší moje srdce a jasá moja duša; aj moje telo prebývať bude bezpečne. Neprenecháš ma ríši smrti a svojmu zbožnému nedáš vidieť jamu. Ty mi dáš poznať cestu života; pred Tvojou tvárou je sýtosť radosti, v Tvojej pravici je večná blaženosť.“

Mgr. Štefan Marinko
evanjelický a. v. farár v. v.

ilustračné foto: pixabay.com