V dnešnú nedeľu po Deviatniku
vám dávame do pozornosti aj Biblický príhovor
z pera sestry farárky ThDr. Evy Juríkovej.