Dovoľte nám v mene správnej rady Asociácie slobodných zborov Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku

srdečne zablahoželať

Slovenskej evanjelickej jednote na Slovensku

k jej 100. výročiu založenia.

Tento medzník je dôvodom na vďaku a chválu Hospodinovi, ktorý podporoval vaše aktivity a pôsobenie na domácom i  zahraničnom poli.

Nech vás i naďalej sprevádza Božie požehnanie, Jeho múdrosť, láska, pomoc a ochrana. Hospodin nech zostane vašou silou, povzbudením i nádejou.

„Boh nám je útočišťom a silou, pomocou v súžení vždy osvedčenou.
Preto sa nebojíme, keby sa aj prevrátila zem a vrchy klátili sa v srdci mora.
Nech hučia, nech sa penia jeho vody, nech sa zatrasú vrchy jeho vzdutím.
Hospodin mocností je s nami, hradom prepevným je nám Boh Jákobov!“
Žalm 46, 2 – 4

Zároveň chceme zablahoželať aj k životnému jubileu, ktorého sa dožil predseda Slovenskej evanjelickej jednoty na Slovensku

Petrovi Bzdúchovi

Prajeme Vám, nech Vás Trojjediný Boh naďalej vedie, chráni, zmocňuje k dobrým krokom a rozhodnutiam nielen v práci, ale i v osobnom živote.
Nech je pre Vás za každých okolností posilou a povzbudením, dáva Vám dostatok síl, múdrosti a pokoja, aby ste stále svojou činnosťou iných povzbudzovali k dobrému dielu.

„Hospodin je moja sila a môj štít: v Neho dúfa moje srdce.
Dostalo sa mi pomoci a zaplesalo moje srdce
a ďakovať Mu budem svojou piesňou.“
Žalm 28, 7

100. výročie založenia Slovenskej evanjelickej jednoty na Slovensku

Slovenská evanjelická jednota (SEJ) bola založená v Klenovci dňa 24.10.1920. Jej zakladateľom sa stal drevorubač Pavel Balciar, ktorý pred 1. svetovou vojnou pracoval päť rokov v USA, kde sa oboznámil s rešpektovania hodnou a úspešnou organizáciou spolku, ktorý tam vznikol už v roku 1893. Projekt SEJ sa aj na Slovensku uchytil a stal sa úspešným. Jeho členovia si navzájom verili, rešpektovali sa, ctili si svoju prácu a dokázali sa zomknúť pre splnenie spoločných cieľov. SEJ prežila aj obdobie fašizmu a 2. svetovú vojnu. Február 1948 však priniesol do spoločnosti vyznávanie iných hodnôt. SEJ nemala na výber, z rozhodnutia vládnucej elity jej bolo v roku 1951 oznámené, že musí ukončiť svoju činnosť, dobrovoľne… O počte 58 tisíc členov v takmer 600 regionálnych odboroch.

Po zmene politického systému v roku 1989 sa objavili iniciatívy obnovy činnosti SEJ. Tá sa v roku 2006 dostala do povedomia po tretíkrát. Jej činnosť je zameraná na  združovanie evanjelicko-kresťanskej verejnosti v oblasti stretávania sa, komunikácie a prezentácie viery a výziev dnešnej doby v rovinách spoločenského, kultúrneho, umeleckého, ekonomického a politického života evanjelikov. Za predsedu SEJ bol zvolený Ján Holčík, emeritný generálny dozorca ECAV a minister priemyslu porevolučnej vlády SR. Po trinástich rokoch rozbehu činnosti došlo na valnom zhromaždení 23. novembra 2019 v Bratislave k čiastočnej obmene predsedníctva SEJ. Za jej predsedu bol zvolený Peter Bzdúch, Ján Holčík sa stal čestným predsedom.