Keď sa mi dostane informácia, že v našej ECAV došlo opätovne k porušeniu cirkevných predpisov, neustále rozmýšľam, ako túto situáciu zlepšiť. Mám na takéto zistenia vôbec reagovať, alebo – či od opakujúcej sa únavy, že veci sa nezlepšujú – mám už iba mávnuť rukou na znak rezignácie?

Nepatrím však k ľuďom, ktorí rezignujú pri zistení, že veci v cirkvi sa nedejú podľa právnych predpisov. A prečo nechcem rezignovať a stále a stále upozorňujem na porušovanie právnych predpisov? Odpoveď je jednoduchá. Mám rád našu evanjelickú cirkev augsburského vyznania. Som rád, že som jej členom, a preto nechcem, aby sme sa utápali v právnej nevedomosti a právnej ignorancii, lebo to našej ECAV veľmi škodí.

Tí, ktorí napomenutie vydali, sa sami dopustili disciplinárneho previnenia
Dostalo sa mi do rúk písomné stanovisko predsedníctva Košického seniorátu (KOS) z 28. 3. 2019, v ktorom sa rieši problematika ohľadne postojov presbyterstva CZ v Opinej a konventu uvedeného zboru v súvislosti so vstupom CZ Opiná do Asociácie slobodných zborov ECAV na Slovensku. Nie je mojím cieľom zaujať postoj k riešeniu týchto cirkevných orgánov so vstupom CZ Opiná do Asociácie slobodných zborov ECAV, ale chcem upozorniť na skutočnosť, ktorá sa v záverečnej časti listu predmetného Predsedníctva KOS ECAV na Slovensku uvádza: „Predsedníctvo KOS ECAV v zmysle cirkevného zákona číslo 2/2004 o disciplinárnom konaní v znení cirkevného zákona číslo 5/2006 §6 ods. 2 týmto NAPOMÍNA predsedníctvo CZ Opiná za nerešpektovanie rozhodnutia zborového konventu a závažné opakované porušovanie CPP. Zároveň upozorňujeme, že v zmysle ods. 3 môže nasledovať ďalšie disciplinárne opatrenie: „Predsedníctvo vyššej COJ má právomoc uložiť disciplinárne opatrenia podľa ods. 2, pozastavenie výkonu funkcie a odvolanie z funkcie.“ Pod týmto je podpísaný Samuel Linkesch, senior KOS a Daniel Kobyľan, seniorálny dozorca KOS.
Takže predsedníctvo KOS „akože“ uložilo predsedníctvu CZ Opiná podľa CZ č. 2/2004 §6 ods. 2 o disciplinárnom konaní „akože“ napomenutie. Prečo si dovoľujem tento postup ironizovať a devalvovať? Jednoducho preto, že takého disciplinárne napomenutie má také hrubé právne nedostatky, že tí, ktorí ho vydali, sa sami dopustili disciplinárneho previnenia a za tento nezákonný a neprávny akt by sa malo voči ním zaviesť disciplinárne konanie.

Smutná snaha zapáčiť sa nadriadeným?
Prečo je to tak? Pretože nie je možné niekomu uložiť akékoľvek disciplinárne opatrenie bez toho, aby prebehlo riadne disciplinárne konanie podľa príslušných cirkevnoprávnych predpisov. Viete si predstaviť, že by nám z okresného súdu bez akéhokoľvek začatého trestného stíhania prišlo iba písomné stanovisko, že sa nám ukladá trest odňatia slobody alebo akýkoľvek iný trest? Také niečo nikomu inému ani len nenapadne, lebo by to bolo absurdné. Prečo je to však možné v našej ECAV? Nedokážem pochopiť, či je to totálna neznalosť CPP od cirkevných predstaviteľov, alebo je to totálna arogancia cirkevného práva, alebo je to iba „smutná“ snaha zapáčiť sa svojím nadriadeným? Nie je to však aj pocit absolútnej moci, ktorá si môže dovoliť všetko? Ale to už nie sme v cirkvi, ale v napodobňovaní Niccola Machiavelliho, ktorý vo svojom diele Vladár tvrdí – „Vladári môžu všetko na dosiahnutie svojho cieľa.“ Upozorňujem, že N. Machiavelli žil v 16. storočí, ale my dnes v ECAV žijeme v 21. storočí a známa téza, že „účel svätí prostriedky“ by v našej cirkvi absolútne nemala mať svoje miesto, lebo my sa riadime Božím hodnotovým systémom, nie ľudským.

Porušenie za porušením
Riešenie disciplinárnych previnení, ktoré upravuje CZ č. 3/2004 v znení neskorších predpisov, je možné len v disciplinárnom konaní, ktoré je upravené v CZ č. 2/2004 o disciplinárnom konaní v znení neskorších predpisov. Nie je teda absolútne možné niekomu uložiť disciplinárne opatrenie od stola v kancelárii bez toho, aby prebehlo disciplinárne konanie. Čo všetko bolo „akože“ rozhodnutím predsedníctva Košického seniorátu porušené? Odpoveď je zrejmá – všetko. Ale buďme aspoň trošku konkrétni:

– V § 3 CZ 2/2004 o disciplinárnom konaní sa uvádza: „Disciplinárne konanie sa začne len v prípade vážnejšieho alebo opakovaného previnenia. Každý, proti komu sa vedie disciplinárne konanie, považuje sa za nevinného, kým disciplinárny orgán právoplatným odsudzujúcim rozsudkom nevysloví jeho vinu.“ Nemožno sa teda na základe protiprávneho uloženia napomenutia vyhrážať ešte aj prísnejšími opatreniami.

– Disciplinárne konanie podľa § 7 CZ 2/2004 o disciplinárnom konaní prebieha voči konkrétnej fyzickej osobe a nie voči orgánu COJ, akým je predsedníctvo CZ. Predsedníctvo KOS sa ani len neunúvalo napísať mená členov predsedníctva CZ Opiná, hoci musia vedieť, že disciplinárne opatrenie je možné uložiť členom príslušných cirkevných orgánov, ale nie cirkevnému orgánu ako takému. – Podľa § 10 ods. 1 CZ 2/2004 o disciplinárnom konaní sa toto začína z vlastného podnetu disciplinárneho orgánu alebo na návrh.

– Podľa § 17 ods. 1 CZ 2/2004 sa disciplinárne konanie z vlastného podnetu začína dňom, keď disciplinárny orgán urobil voči obvinenému prvý úkon. (Pod týmto treba rozumieť predvolanie na ústne pojednávanie pred disciplinárny orgán.)

– Podľa § 18 ods. 2 CZ 2/2004 o disciplinárnom konaní nariadi disciplinárny orgán pojednávanie do 60 dní odo dňa, v ktorom sa konanie začalo a v ods. 3 sa následne uvádza, že disciplinárny orgán predvolá obvineného a všetkých, ktorých prítomnosť je potrebná.

Nevykonali povinné úkony
Pokračovať ďalej v presnom paragrafovom vyjadrení, čo všetko predsedníctvo KOS porušilo, už asi nemá ďalej zmysel. Len pre všeobecnú informáciu cirkevnej verejnosti uvádzam, že v samotnom ústnom disciplinárnom konaní musí prebehnúť proces dokazovania, ktorý vyústi do vydania rozhodnutia. To musí byť vydané písomnou formou a musí obsahovať výrok, odôvodnenie a poučenie o odvolaní. Takto vydané rozhodnutie musí byť doručené adresátovi do 15 dní od jeho vyhlásenia a tí potom majú právo sa odvolať do 15 dní od jeho doručenia. O celom priebehu disciplinárneho konania musí byť spísaná zápisnica, v ktorej musí byť zadokumentované stanovisko účastníka disciplinárneho konania, ktoré uviedol na svoju obhajobu. Odvolací orgán môže opätovne vykonať proces dokazovania a môže rozhodnúť o odvolaní spôsobmi, ktoré sú uvedené v príslušných cirkevnoprávnych predpisoch. Všetky tieto zo zákona povinné úkony neboli vykonané a čo sa dalo porušiť, to zo strany predsedníctva KOS bolo aj porušené. V tejto situácii chcem teda uviesť, že členovia predsedníctva KOS senior Linkesch a seniorálny dozorca Kobyľan hrubým spôsobom porušili cirkevnoprávne predpisy, upravujúce problematiku disciplinárnych previnení. Podľa § 5 písmena d, CZ 3/2004 o disciplinárnych previneniach sa disciplinárneho previnenia dopustí ten, kto poruší cirkevnoprávne predpisy. Z uvedeného vyplýva, že členovia predsedníctva CZ Opiná môžu podať na členov predsedníctva KOS podnet na disciplinárne konanie na predsedníctvo Východného dištriktu. V danom prípade nie je právne možné, aby boli v disciplinárnom konaní voči predsedníctvu KOS neúspešní. Taktiež je možné, aby sa prípadne obrátili na súd Východného dištriktu, keďže v § 3 CZ č. 1/2004 o konaní na cirkevných súdoch sa uvádza, že „každý člen cirkvi má právo domáhať sa na cirkevnom súde ochrany práva, ktoré boli ohrozené alebo porušené.“

Zbor biskupov by mal vyvodiť konzekvencie
Neviem, čo viedlo členov predsedníctva KOS k tomu, že svoje stanovisko o uložení napomenutia (nešlo o relevantné rozhodnutie) predsedníctvu CZ Opiná zaslali na vedomie aj všetkým trom členom Zboru biskupov – bratom Eľkovi, Sabolovi a Hroboňovi. Ak im chceli deklarovať, že „zjednávajú nápravu“ v ECAV, tak sa im to „neskutočne podarilo“. Nedosiahli svojím stanoviskom o napomenutí vôbec nič, pretože o veci nebolo vydané relevantné rozhodnutie, ktorému malo predchádzať zákonné disciplinárne konanie. Členovia predsedníctva KOS ale vydali svedectvo sami o sebe, o svojej absolútne právnej neznalosti právnych predpisov.
Tento prípad sa nedá konvalidovať, teda napraviť tak, že predsedníctvo KOS sa bude tváriť, že sa až tak moc nestalo a začnú po tomto právnom napomenutí naraz postupovať v zmysle zákona. Predtým totiž musí prebehnúť disciplinárne konanie voči nim, či to už budú iniciovať členovia predsedníctva CZ Opiná alebo členovia Zboru biskupov. Upozorňujem, že všetci biskupi podľa Ústavy ECAV zabezpečujú cirkevnú disciplínu, a keďže došlo k flagrantnému porušeniu cirkevnoprávnych predpisov členmi predsedníctva KOS, mali by zo svojej kompetencie vyvodiť príslušné zákonné konzekvencie voči členom predsedníctva KOS a začať voči nim disciplinárne konanie. Cirkevná verejnosť ECAV to od nich jednoznačne očakáva, pretože cirkevné autority musia postupovať podľa cirkevnoprávnych predpisov voči každému, kto ich poruší, a nielen voči CZ a členom ich orgánov, ktorí sú členmi legitímnej Asociácie slobodných zborov ECAV. Iba tak sa môžu najvyšší cirkevní predstavitelia prezentovať pred členmi ECAV, že to s našou ECAV myslia skutočne dobre. Ak to neurobia, vystavia vysvedčenie sami sebe.

autor: JUDr. Juraj Čech, PhD.