Pred pár dňami prišiel v pošte z generálneho biskupského úradu na farský úrad letáčik s názvom „VÍZIA NA 5 PRSTOV EVANJELICKEJ CIRKVI A. V. NA SLOVENSKU. S KRISTOM A SPOLU“. Potešiteľné na ňom je, že sme sa po roku dočkali odpovede, ako si vedúci predstavitelia našej cirkvi predstavujú ďalšie smerovanie našej cirkvi. Tiež ma potešil fakt, že táto vízia je založená na biblických slovách z listu ap. Pavla Rímskym, a vôbec celý letáčik má pekné grafické spracovanie a je vytlačený na peknom kriedovom papieri. Čo ma prekvapilo je, že v tomto letáčiku, podobne ako v minuloročnom elaboráte pod názvom E.AV (celý názov máme zakázané uviesť, pozn. red.) 2020 Budúcnosť, Pravda, Radosť + 5, je síce množstvo krásnych slov a ušľachtilých predsavzatí, ale nie je tu ani slovkom spomenuté, ako konkrétne sa budú tieto ušľachtilé predsavzatia napĺňať. Mám pocit, že tu všetci, ktorí o tejto problematike diskutujú, prešľapujú na mieste a nevedia sa pohnúť ďalej. A takto to podľa mňa bude až dovtedy, pokiaľ autori tohto letáčika nevyzvú ľudí v cirkevných zboroch na diskusiu s prosbou, aby sme im posielali svoje návrhy, či sa vôbec s týmito ich predsavzatiami dokážeme stotožniť. A keď áno, ako ich chceme v našich cirkevných zboroch uvádzať do života. A napokon, v čom nám môžu byť servisné strediská v Prešove, vo Zvolene a v Bratislave nápomocné. Tu vidím najväčší kameň úrazu. Totižto v celom letáčiku ani raz nie je spomenutý názov cirkevný zbor. Akoby autori zabudli, že všetka moc v cirkvi je zdola zo zborov a všetko a všetci, ktorí sú zvolení do akýchkoľvek funkcií, sú v nich preto, aby hľadali cesty, ako pomôcť konkrétnym zborom v konkrétnych problémoch. Udivuje ma to preto, lebo keď si opäť čítam „Chartu 2017“, ktorú podpísali takmer všetci súčasní autori tejto poslednej vízie, tak takmer v každom bode v nej zdôrazňovali dominantné postavenie cirkevných zborov, ktorým všetky ostatné inštitúcie v cirkvi musia slúžiť. Takže, milí bratia a milé sestry, milí autori už dvoch vízií, ako pohnúť duchovný život v cirkvi, začnite hľadieť dole a začnite diskutovať s predstaviteľmi cirkevných zborov a spoločne v modlitbách a v pokore hľadajte, ako im pomôcť rozvinúť duchovnú prácu. Pretože úspech každého zboru je a bude úspechom nás všetkých. V tom nech nám Pán Boh spoločne pomáha.

Michal Zajden

 

ilustračne foto: pixabay.com