Iniciátori  a niektorí signatári  podpisovej  akcie za nové voľby v ECAV  sa stretli v Liptovskom Mikuláši dňa 8. decembra 2018. Konštatujú, že sa im podarilo zozbierať doteraz cca 7 000 podpisov za nové, transparentné voľby. V zodpovednosti pred Pánom Bohom sa obracajú na kompetentných ako aj na celú evanjelickú verejnosť s touto výzvou:

 

  1. Chceme stáť pevne na vieroučnom základe našej ECAV na Slovensku, Biblii – Božom slove a augsburskom vyznaní. Túto čistotu požadujeme nielen hlásať, ale aj dodržiavať a chrániť. Hlásime sa k zákonnosti a dodržiavaniu Cirkevnej ústavy a cirkevných predpisov.
  2. Požadujeme jednotu slov a činov. Odmietame nečisté praktiky nielen v bežnom občianskom živote, ale aj v živote cirkvi.  Odmietame lži, polopravdy, intrigy a nekalé  praktiky v celom rozsahu.  Život v cirkvi má byť príkladom.
  3. Apelujeme na duchovných v ECAV na Slovensku, aby si uvedomili svoju zodpovednosť pred Pánom Bohom a pred cirkvou za poslanie, ktoré prijali. Vyzývame ich, aby bránili pravdu, poriadok a čistotu v cirkvi.  Nezakrývali polopravdy, lži a nekryli nečisté praktiky, boli príkladom v osobnom živote a horlivo plnili svoje poslanie.
  4. Požadujeme nové spravodlivé voľby predsedníctva cirkvi a dozorcu VD. Jednoznačne konštatujeme, že kandidačné porady nemorálnym spôsobom zneužili cirkevný zákon na dosiahnutie nečestného cieľa.  Vyradili kandidátov, ktorí upozorňovali na zásadné neporiadky v cirkvi, nemorálne konanie duchovenstva a na nehospodárne nakladanie s cirkevným majetkom, a naopak,  odignorovali vopred stanovené kritériá pri inom kandidátovi. Vyraďovanie kandidátov, často aj protikandidátmi na základe subjektívnych názorov, považujeme za nesprávne, neetické a nekresťanské! Práve kvôli spomínanému vyradeniu ďalších kandidátov bolo zároveň evanjelickej verejnosti upreté právo voľby, a ostala iba možnosť „zvolenia” či skôr potvrdenia jediného kandidáta!
  5. Žiadame transparentné nakladanie s cirkevným majetkom a vyvodenie zodpovednosti za zistené závažné nedostatky vo všetkých COJ, v Reformate, s.r.o. a pri nakladaní s majetkom v Beckovskej Vieske.
  6. Vzhľadom na vyššie uvedené závažné skutočnosti vyzývame cirkevných predstaviteľov, aby sa vzdali svojho mandátu pre svoje dobro i pre dobro cirkvi. Nech majú na pamäti, že vzišli z veľmi pochybných kandidačných porád a ich osoby budú dlhodobo polarizovať evanjelickú verejnosť.
  7. Za účelom dosiahnutia vyššie uvedených cieľov, cítiac sa slobodní v Ježišovi Kristovi, vzniká Asociácia slobodných zborov ECAV na Slovensku (Asociácia SloZ). Pridať sa k nej môžu zbory a členovia ECAV, ktorí súhlasia s vyššie uvedenými zásadami, a tiež so snahou o nápravu záležitostí týkajúcich sa  starostlivosti o cirkevný majetok, a s požiadavkou na nové, transparentné voľby.
  8. Chceme chrániť slobodu slova a nezávislosť cirkevnej tlače. Apelujeme na akcionárov Tranoscia, a. s., aby zamedzili odstráneniu súčasných predstaviteľov a redaktorov, ktorí presadzujú túto slobodu a nezávislosť a následnému dosadeniu osôb spájaných s ľuďmi s morálnymi a majetkovými pochybeniami.
  9. Hlásime sa k horlivému odkazu našich predkov, ktorí presadzovali vieroučnú čistotu, podporovali vzdelanosť a povznesenie slovenského národa, uvedomujúc si všetko, čo naša cirkev z Božej milosti v národe vykonala a môže vykonať.  Chceme byť naďalej soľou a svetlom a dobrým príkladom.
  10. Vyzývame celú evanjelickú verejnosť, aby nebola ľahostajná k tomu, čo sa v ECAV deje. Vyzývame každého evanjelika, aby sa aktívne pričinil o čistotu učenia, vzťahov a jednotu slov a činov v Ježišovi Kristovi, našom Pánovi.

 

Liptovský Mikuláš   8. decembra 2018