Hovorí sa, že história sa opakuje. A asi je to pravda. Jeden z mojich obľúbených kresťanských autorov napísal článok, že zvody diabla sa dajú v podstate zhrnúť do niekoľkých opakujúcich sa schém klamstiev, zavádzaní a lží. Odlišuje ich iba to, že sa dejú na inom mieste či v inom čase. Vzhľadom k povrchnosti to väčšina ľudí tak nevidí, pretože nepodstatnú formu pokladá za dôležitú, ale obsah (tá metóda, ten zvod) im uniká. A tak to diabol úspešne skúša znova a znova.

V uplynulých rokoch som mal z titulu členstva v GHV možnosť sa stretnúť s viacerými členmi cirkvi a spoznať ich správanie, nasadenie pre „vec“ či prínos pre cirkev. Stretol som aj (prvého) dozorcu, ktorý vetoval skoro všetko, čo bolo na rokovanie navrhnuté – vydanie elektronickej formy účtovníctva Reformaty, bol proti vytvoreniu fondu na podporu duchovných (čo sa nám pri prípadnej odluke od cirkvi nemilo vráti), oponoval návrhom na prieskum spotreby energií s cieľom ušetriť pri spoločnom výbere, bol proti zavedeniu Elektronického informačného systému (ktorého príprava stála viac než 40 000 eur aj z darov sponzorov), a tým, ktorí sa snažili poukazovať na nezákonné a nehospodárne praktiky, ktoré vládli za minulého vedenia v Reformate odkázal: „Vy neviete, čo sa dialo v Reformate, ale ja viem, čo sa dialo v Reformate.” A bolo toho ešte oveľa viac.

Chcem zvýrazniť, že postoj tohto dozorcu proti väčšine z týchto projektov nebol spojený s tým, že by predložil iný návrh, jednoducho bol proti alebo ich nepodporil bez toho, aby predniesol vlastný návrh. Zatiaľ čo pri prvých hlasovaniach som si povedal, že je to vec názoru, postupne som nadobúdal presvedčenie, že táto taktika je čisto deštrukčná, a že je zameraná buď proti vedeniu cirkvi, alebo dokonca proti cirkvi ako takej. Zmysluplné ekonomické projekty sa nerealizovali, naopak, narastalo znechutenie a s tým spojené morálne škody.

„Baranidlo“ proti špekuláciám v cirkvi

Našťastie, spoznal som aj iných ľudí. Druhý brat, ktorého chcem spomenúť, bol tiež dozorca. Dozorca fungujúci srdcom, nadšený, snáď s nevyčerpateľným zdrojom energie, v dobrom povedané „fungujúci ako baranidlo“ proti falši, podvodom a špekuláciám v cirkvi. Otvorene a konštruktívne väčšinu spomenutých projektov posúval ďalej a ešte k ich priebehu aktívne prispieval. Nebál sa kritizovať, že majetok, na ktorý sa skladali evanjelici mnoho rokov, sa dostal pred pár rokmi v Reformate do rúk ľudí, ktorí sa správali až príliš podobne nájomcom z podobenstva o „zlých vinohradníkoch“. Akosi pozabudli, že ten majetok nie je ich a „hospodárili“ ako na vlastnom – robili si, čo chceli a často ani na priame vyzvanie skutočného majiteľa o stave hospodárenia nereagovali. Tento bludný kruh však preťal práve tento „druhý“ dozorca a začal nekompromisne odhaľovať podivné – netransparentné, nezákonné a špekulatívne metódy hospodárenia na konkrétnych príkladoch. Reformata však bola len jednou z jeho aktivít, výrazne prispel k podpore vytvorenia Elektronického informačného systému, kde viackrát podporil skupinu mladých, nadšených ľudí – farárov aj laikov, ktorí sa v tejto práci doslova našli. Výpočet aktivít by mi trval veľmi dlho, no chcem povedať to podstatné – v správaní tohto človeka som NIKDY nevidel falošné tóny, len „drive“, úprimnosť a čestnosť. Veľmi si ho vážim a som Bohu vďačný, že som ho vďaka evanjelickej cirkvi mal možnosť spoznať.

Prečo nemohli rozhodnúť všetci evanjelici?

Títo dvaja dozorcovia sa ešte pred tým, než sa udiali spomenuté udalosti, stretli vo voľbách generálneho dozorcu. Vyhral ten druhý. Lenže prešlo 6 rokov a sú tu nové voľby. Naši dvaja dozorcovia sa mohli znova stretnúť a nechať ľudí rozhodnúť. Kandidovali obaja, cez kandidačnú komisiu však postúpil iba jeden. Možno budete prekvapení, možno ani nie, ale postúpil len prvý dozorca. Socializmus sa už dávno skončil, ale sloboda výberu sa stále nekoná. A tak veľmi, a znova a znova, sa vynára otázka: PREČO!? Prečo nemohli slobodne rozhodnúť všetci evanjelici?

Lebo kandidačná komisia. Tak ako majitelia cirkevného majetku, pred časom reprezentovaní väčšinou synody, odhlasovali, že nemajú záujem o vydanie elektronickej formy účtovníctva o správe svojho majetku, tak hlasovala kandidačná porada aj teraz. V danom čase z nepochopiteľných dôvodov nechceli poznať informácie o stave svojho majetku a uprednostnili niečo iné – čo sa za normálnych okolností ani pochopiť nedá. Zhodou okolností bol vtedy iniciátorom potreby tohto hlasovania druhý zo spomínaných dozorcov.

Medzičasom sa o hospodárení bývalých konateľov Reformaty zistilo naozaj veľa. Zle nastavené leasingy, neoprávnené výdavky, doteraz neodovzdaná elektronická forma účtovníctva, absentujúce výberové konania na finančne náročné opravy a s tým spojené subjektívne prideľované zákazky a predražené realizácie, zanedbanie možnosti zvyšovania len symbolického nájmu v čase, keď to zákon dovoľoval, hrubé zanedbanie starostlivosti o cirkevný majetok, a pod. Najmä nezverejnenie elektronickej formy účtovníctva v spojení s chybami v účtovníctve pôsobí krajne nedôveryhodne a podozrivo (zbytočne alebo oprávnene?).

Z položiek, ktoré vyžadujú vysvetlenie spomeniem len dve. Nedávno brat Gáll prezentoval v EP aj v „Reformačných listoch“ otázky smerované na Vlčkovu Vilu, ktorú opravovala v roku 2008 „stará“ Reformata ako byt pre generálneho biskupa. Chcem sa ho spýtať, či má objekt po oprave v hodnote 4,5 mil. Sk vyzerať tak, ako vyzerá na videozázname o stave budov Reformaty. Ďalej či má on, alebo všeobecne niekto z vás, milí čitatelia, kuchynskú linku (priemernej kvality bez spotrebičov) v hodnote 300 000 Sk, ako to kontrahovali vtedajší konatelia Reformaty? A ďalej či bolo oprávnené fakturovať návrh interiéru za 150 000 Sk firmou, ktorá samotnú realizáciu aj riešila (čo je zvykom pri realizácii odpustiť)? A tých „vyššie nacenených“ položiek je oveľa viac…

Osočili a zastavili pravdu

Všetci členovia uvedenej kandidačnej porady (seniori, dozorcovia) by už dávnejšie mali vedieť, že krajský súd anuloval rozhodnutie okresného súdu, čo teda priamo potvrdzuje skutočnosť, že odovzdanie účtovníctva Reformaty pri zmene konateľov sa neudialo v súlade so zákonom. Zároveň si mohli približne deň pred kandidačnou poradou prečítať uznesenie Generálneho hospodárskeho výboru, zverejnené na internete, že predbežné výsledky daňovej kontroly v Reformate poukazujú na veľmi, až kriticky vážne pochybenia, ako je porušenie zákona o účtovníctve a tiež o dani z príjmov. Pýtam sa preto prvého dozorcu v nadväznosti na jeho výrok: Toto ste o Reformate vedeli? Lebo ak áno, už ste to okamžite mali hlásiť na Polícii SR. A ak ste to vedeli a neurobili, tak by ste si mali uvedomiť, že je to trestný čin!

Členovia kandidačnej teda tieto informácie poznali a rozhodli. Prvého dozorcu do volieb pustili. Druhého osočili a zastavili. Vraj preto, že na verejnosti rozbíja cirkev – podľa tejto „logiky“ teda nie je vinný ten, kto blokuje vyšetrenie podvodov, ale ten kto o nich hovorí. Druhým „argumentom“ bolo to, že dozorca „má spájať a vytvárať jednotu, a nie robiť opak.“ Bratovi dozorcovi z Prešova, ktorý je autorom tejto námietky, asi nič nehovorí podobenstvo o kúkoli a pšenici, ktorú nie je možné zjednotiť, ani o svetle a tme z Jánovho evanjelia, ani citát Pána Ježiša z Evanjelia podľa Lukáša 12, 51 o rozdelení. Väčšina členov kandidačnej porady tak vo vzťahu k nezákonným a nemorálnym zisteniam ohľadom Reformaty smutne potvrdila platnosť biblického podobenstva o boháčovi a chudobnom Lazárovi z Lukáša 16, 19 – 31: „Nato povedal (boháč): Prosím ťa teda, otče, pošli ho do domu môjho otca; mám totiž päť bratov; nech im svedčí (o tých veciach), aby neprišli aj oni na toto miesto múk. Abrahám mu povedal: Majú Mojžiša a prorokov, nech ich poslúchajú. On však odvetil: Nie, otec Abrahám, ale keby niekto z mŕtvych išiel k nim, kajali by sa. Odpovedal mu: Keď Mojžiša a prorokov neposlúchajú, nedajú sa presvedčiť, ani keby niekto z mŕtvych vstal.

Možnosť voľby sa zamieta

A tak sa môže evanjelická verejnosť slobodne rozhodnúť. Buď chce prvého dozorcu z tohto príbehu, alebo prvého. Možnosť voľby sa zamieta. Neviem sa zbaviť divného pocitu, že väčšina seniorov a dozorcov uprednostnila, vopred sa ospravedlňujem za výraz, ale vzhľadom k spomínaným kauzám, špinavú cirkevnú politiku pred pravdou, spravodlivosťou a svätosťou. Takto fungujúca cirkev prestáva byť oprávnená nazývať sa svetlom či soľou pre tento svet, pretože tento svet za štandardných okolností funguje z pohľadu zákona aj morálky lepšie ako takáto cirkev. A ani zďaleka nie je dôležité len to, čo sa káže, ale najmä to, či to, čo sa káže, sa aj žije v praxi. Volá sa to osobná konzistencia či integrita – bez nej môžete kázať, čo chcete.

Nechápte ma zle, nemám sklony k zákonníctvu a posudzovaniu. Každý z nás robí chyby, ale otázne je, či to oľutuje, ospravedlní sa a nabudúce urobí všetko preto, aby sa to už nestalo. Odpúšťať je tiež správne, ale tu som presvedčený, že z dlhodobého hľadiska len tým, čo priznajú chybu a aktívne prispejú k náprave stavu. A nejednajú ako tento svet, že priznajú chybu len vtedy, keď už iná možnosť nie je.

Prvý dozorca sa teda duelu s tým druhým vyhol. Zrejme podobným riadením, ako sme videli pred časom na synode, kde mala východná skupinka západnú koordinátorku, ktorá riadila vstupy, námietky a zrejme aj hlasovania. Koordinačná porada pustila ako kandidáta len prvého dozorcu, hoci pozná jeho minulosť, a to nielen v zmysle jeho postoja k Reformate, k jeho zmiešanej katolícko-evanjelickej minulosti ale aj vo vzťahu k iným závažným skutočnostiam. Naopak, zablokovala človeka, ktorý zhodou náhod vo viacerých aspektoch tak veľmi pripomína nasledovníka Ježiša Krista, ktorý ľudí uzdravoval nielen fyzicky, ale svojím vieroučným čistým, čestným a priamym správaním a príkladom aj duchovne. Chcem veriť, že tento „politický proces“, ktorý sa udial na kandidačnej porade, nie je prejavom zbabelosti – pretože správny chlap (a bývalý vojak) by konkurenta nemal „likvidovať“ politicky v prípravke, ale mal by sa mu postaviť priamo, v slobodných a demokratických voľbách!

Vysvetlivky: prvý dozorca je z Východného dištriktu, a druhý z generálneho predsedníctva.

Jaroslav Mervart, člen Generálneho hospodárskeho výboru ECAV na Slovensku