Dištriktuálne presbyterstvo Východného dištriktu vykonalo 26. mája voľbu vedúceho (riaditeľa) biskupského úradu Dušana Cinu so spätnou platnosťou od 21. 3. 2018. Proti takémuto rozhodnutiu podalo predsedníctvo cirkvi odvolanie. Na mimoriadnom konvente VD konventuáli odvolanie zamietli a potvrdili platnosť uznesenia. Potvrdili tak zarážajúci precedens konania volieb so spätnou platnosťou. Pri logike delegátov z východu sa môže stať, že budeme voliť nového biskupa až o niekoľko rokov s platnosťou od budúceho roka.