„Varujte sa falošných prorokov, ktorí prichádzajú k vám v ovčom rúchu, ale vo vnútri sú draví vlci. Po ovocí poznáte ich. Či zbierajú z tŕnia hrozno alebo z bodľačia figy? Tak každý strom rodí dobré ovocie, ale planý strom rodí zlé ovocie. Nemôže dobrý strom donášať zlé ovocie, ani planý strom donášať dobré ovocie. Každý strom, ktorý nerodí dobre ovocie, vytnú a hodia do ohňa. Tak teda po ovocí poznáte ich. Nie každý, kto mi hovorí: Pane, Pane! vojde do kráľovstva nebeského, ale ten, kto činí vôľu môjho Otca nebeského. Mnohí mi povedia v onen deň: Pane, Pane, či sme neprorokovali v Tvojom mene, či sme nevyháňali démonov v Tvojom mene? A vtedy im vyhlásim: Nikdy som vás nepoznal, odíďte odo mňa, páchatelia neprávosti!“
Matúš 7,15 – 23

 

Prečítané slová povedal Kristus Pán na záver svojej dlhej reči na hore, ktorú nám podáva Matúš v 5., 6. a 7. kapitole.

V dnešnom evanjeliu nás napomína a varuje náš verný učiteľ a arcibiskup našich duší, aby sme sa varovali a mali na pozore pred falošnými prorokmi. Hovorí Pán: Dal som vám svoje slovo, naučil som vás verne, čo činiť, ako rozumieť 10 prikázaniam, v Boha dúfať, k nemu sa modliť, ako dobré skutky konať. Iba na tom záleží, aby ste sa od tohto učenia nedali odviesť. Varujem vás, aby ste sa nemohli vyhovárať, lebo neposielam vás medzi anjelov, ale medzi vlkov, a nevysievam vás medzi pšenicu, ale medzi kúkoľ. Preto dbajte, aby ste sa nedali zviesť.

Pán od nás žiada, aby sme sa samého slova držali a nedali od neho odviesť. ČOKOĽVEK SA SLOVU PROTIVÍ, MÁME NENÁVIDIEŤ AKOBY SAMOTNÉHO DIABLA. Preto nech nikto nespí, cítiac sa bezpečným. Lebo nebude to tam bez vlkov, určite prídu tam, kde je čisté a úprimné slovo. Vidíme to ponajprv v cirkvi, ale tiež u svetskej vlády a hospodárstve. Všade sa vkradne vlk, hľadajúc, ako by nás odviedol od slova a spôsobil nám škodu. Kresťanská cirkev má čisté slovo Božie, diabol nás nemôže pri ňom ponechať a privádza k nám rôznych kacírov, ktorí o krste, o večeri Pánovej i o Kristovi samotnom, čosi nové a jedinečné učia a ľudí zvádzajú. Kde sa iba ukážu títo falošní učitelia, a my od nich čosi nové počujeme, hneď sa s nimi spájame. Idúc za týmito ničomnými ľuďmi a falošnými učiteľmi, odpadávame od slova. Takáto naša ničomnosť, všetečnosť a zvrátený zvyk je zrejmý trest Boží. Preto potrebujeme upozornenia, ktoré dáva Pán hovoriac: Falošní proroci vás neminú, prídu určite, a prídu s pokrytectvom v srdci, oslepia a zvedú vás, budete si myslieť, že ste jak živ lepšie kázanie nepočuli, zvedú vás a odpadnete ako nezrelé a červivé ovocie, keď naň udrie vietor. Čia to bude vina? Nie moja, lebo vás varujem, ale vaša, lebo máte slovo i počúvate ho, a predsa nezostávate pri ňom. Horlivý kresťan sa ubráni proti všetkému kacírstvu, hoci by nemal nič iné iba katechizmus, 10 Božích prikázaní, vyznanie viery, modlitbu Pánovu a slova Pána nášho o krste a sviatosti oltára. K nám sa prikráda diabol a vedie nás do hrubých a zrejmých bludov, lebo nie sme usilovní v slove Božom a prázdne máme srdcia. Preto napomína nás náš Pán, aby sme prijímali Božie slovo do našich prázdnych sŕdc a zachovávali ho usilovne. Lebo neposiela nás medzi anjelov, ale medzi vlkov. Viac ostražitosti je potrebné! Chceš mať istotu, že nezblúdiš, drž sa /hovorí Kristus/ môjho slova. Ono je svetlom, ktoré som vám zapálil, ono je výzbrojou, ktorou sa môžete kryť a brániť proti všetkým útokom diabolským, stavajúc sa mu na odpor, hoci prichádza v ovčom rúchu.

Strašné a veľmi nebezpečné pre nás jej aj to, že diabol prichádza k nám /cez falošných učiteľov/, neprichádza ako diabol, ale  predstiera, ako by bol Bohom. Tak prišiel aj ku Kristovi, nášmu milému Pánovi hovoriac: “Toto všetko ti dám, len padni a pokloň sa mi.“ Nie diablovi prináležia takéto slová, ale jedine najvyššiemu majestátu, večnému Bohu. Lebo On je ten, ktorému jedinému sme povinní sa klaňať, On jediný má v moci všetky kráľovstvá a rozdáva ich ako sa mu páči, komu chce.

Kristus Pán ho karhá hovoriac:“ Odíď satan!“ to značí, tváriš sa, akoby si bol Bohom, ale ja ťa poznám, si diablom. Nesmieme preto spoliehať na ovčie rúcho, oklamalo by nás a museli by sme namiesto Boha prijať a poslúchať diabla. Ten k nám prichádza cez svojich falošných učiteľov, odštiepencov, kacírov nie ako vlk, ale v ovčom rúchu. Hoci v ústach majú slovo Božie i písmo, kážu veľa o Kristovi, o Duchu Božom, všetko vedia lepšie ako iní, i vystupujú s takým sebavedomím, že mnohých zvedú a robia veľkú škodu. K tomu vedu prísny život, majúci lesklý tvar pobožnosti, až by si prisahal, že je to sama svätosť, že myslia iba na to, čo je spravodlivé a dobré a predsa nie je to nič iné než diabol.

Vidíme to pri novokrstencoch a iných odštiepených. Tam, kde nie sú srdcia ostražité, sú prázdne, nedávajúc pozor na slovo Božie, tam cez falošnú náuku odštiepencov sa vkradne diabol, ako had do úst v tráve spiaceho človeka.

Tak prijmime vážne výstrahu Krista, Pána nášho, nebuďme zaslepenými bláznami, ktorí vždy s otvorenými ústami vyhľadávajú niečo nové, ale radšej počúvajme a držme sa slova Božieho a podľa neho rozsudzujme všetku náuku, a diabol nebude nám môcť škodiť.

„ V ovčom rúchu“, ďalej to znamená aj to, že falošní proroci sa navonok blyštia a svietia svojim životom. Vidíme to pri niektorých novokrstencoch: Nepočuješ od nich preklínanie, žijú skromne, jedia a pijú málo, tešia sa v slove Božom, veľa sa modlia, v utrpení sú trpezliví, netúžia po pomste. To všetko, samo o sebe nie je zlé. Prial by som si, aby v tomto ohľade všetci ľudia im boli rovní. Lež nevyplýva z toho, že ich náuka je dobrá a máme ísť za nimi. Hovorí Kristus: Varujte sa pred nimi!

Pod ovčím rúchom nájdeš vlka, lebo novokrstenci, rovnako ako mnísi skladajú svoju nádej do vlastnej spravodlivosti a skutkov, za nič pokladajú prvý  opravdový krst, a krstia sa nanovo, činia Boha klamárom v jeho zasľúbeniach, zbytočne obťažujú kresťanov falošným učením o večeri Pánovej, že v nej dostávame iba chlieb a víno.

Hoci novokrstenci navonok v živote majú prevlek pobožnosti, predsa pod tým hladkým a pekným odevom je ukrytý škodlivý a ničomný vlk.

Život mníchov a mníšok mal ten istý prevlek, a opitý a podvedený je ním celý svet. Slovo Božie nám odkrýva toto klamstvo, i pod rúchom ovčím uvidíš vlka.

Aké je teda to ovocie pravého proroka alebo kazateľa, podľa ktorého môžeš spoznať, že nie je vlkom, ale lahodnou ovečkou?

Nie vonkajší život, nie titul ani úrad, nie zvláštne dary a láskavosť. Lebo sám Pán hovorí i skúsenosť nás učí, že takýmito rečami často ľudia bývajú oklamaní a zvedení. Pravé ovocie, hovorí Pán je,“ aby sme činili vôľu Otca, ktorý je v nebesiach.“ Skutočne, všetci kresťania sme povinní činiť vôľu Otca, ktorý je v nebesiach, lebo tým dosiahneme spasenie.

„Vôľa Otca“ zase nie je iba to, aby sme súc poslušní Bohu zachovávali 10 Božích prikázaní. Lebo na zemi nemôžeme ich úplne vyplniť, nikdy sa nemôžeme chváliť, že sme vyplnili vôľu Otcovu, nikdy by sme do neba neprišli.

„Vôľa Otca“ je ako Kristus hovorí v evanjeliu podľa Jána v 6. Kapitole:“ A to je vôľa toho, ktorý ma poslal, aby každý, kto vidí Syna a verí v neho mal život večný, a Ja ho vzkriesim v posledný deň.“ To je jediná cesta, ktorou sme povinní ísť všetci, kazatelia i poslucháči, keď túžime po spasení. A keď Pán hovorí predovšetkým o kazateľoch alebo prorokoch, vtedy pravdivý kazateľ a pravé ovocie nie je nič iné, len aby sa ľuďom zvestovala Otcova vôľa, učiac ich, že láskavý a milosrdný je Boh, ktorý nemá záľubu v smrti hriešnika, ale chce, aby žil, že zjavil nám Boh svoje milosrdenstvo vtelením svojho jednorodeného Syna, že kto Syna toho prijíma a verí v Neho, to značí, že kto v tom skladá svoju nádej, že Boh mu pre svojho Syna bude milosrdným, tomu odpustí hriechy a spasí ho. Kto takto káže

a vedie ľud ku Kristovi ako jedinému prostredníkovi medzi Bohom a nami, ten činí Božiu vôľu. To je to pravé ovocie, ktoré nikoho nezvedie ani neoklame. Lebo keby bolo možné, že by diabol kázal takéto kázanie, nebolo by falošným ani klamlivým, kto by ho prijal, dostal by, čo ono zasľubuje.

K tomu nech nám dopomôže milý náš Pán, Ježiš Kristus, skrze svojho Svätého Ducha! Amen

Dr.Martin Luther
8.nedeľa po svätej Trojici 1533

Pripravil:
Ján Meňky
evanjelický a. v. farár

 

ilustračné foto: pixabay.com