UZNESENIE GENERÁLNEHO HOSPODÁRSKEHO VÝBORU ECAV NA SLOVENSKU Z RIADNEHO ZASADNUTIA 23. MÁJA 2018 V BRATISLAVE

 

Po zohľadnení nových informácií o hospodárení Reformaty, spol. s r. o., ktoré vyplynuli zo zápisnice z ústneho pojednávania zo dňa 16. 5. 2018 a ktoré sa týkajú hospodárenia spoločnosti v rokoch 2012 až 2014, a ich prepojení na už skôr dostupné a potvrdené informácie členovia GHV konštatujú:

  1. Predbežné výsledky kontroly Daňového úradu potvrdzujú zásadné nedostatky pri vedení účtovníctva Reformaty s. r. o., ktoré boli už skôr konštatované v znaleckom posudku vypracovanom Ekonomickou univerzitou v Bratislave, externou audítorkou a tiež v správe kontrolnej skupiny GHV zo dňa 20. 8. 2015
  2. Uvedené pochybenia závažným spôsobom poškodili dobré meno Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku a potvrdili zásadné nedostatky nielen pri správe cirkevného majetku, ale aj pri vedení účtovníctva
  3. Výsledkom kontroly Daňového úradu bude s veľkou pravdepodobnosťou konštatované porušenie zákona o účtovníctve a tiež zákona o dani z príjmov, čoho dôsledkom bude dorubenie dane a pokuta vo výške niekoľkých desiatok tisíc eur, ktorá odčerpá už aj tak nedostatočné finančné zdroje na opravu zanedbaného cirkevného majetku.

Uvedené zistenia – tentokrát už úradné, spojené s vysokou finančnou pokutou – potvrdzujú netransparentné a špekulatívne vedenie účtovníctva nielen k cirkvi, ako majiteľovi nehnuteľností, ale aj voči štátnym orgánom. Naplno sa potvrdilo zlyhanie bývalých konateľov, ako aj kontrolných orgánov, poverených správou týchto nehnuteľností.

Členovia GHV konštatujú, že za neriešenie tejto situácie sú zodpovední najmä bývalí konatelia a tiež všetci členovia cirkevných grémií (najmä synoda, generálne presbyterstvo a ďalšie), ktorí bránili alebo blokovali prijatie potrebných opatrení na vyšetrenie týchto káuz a podozrení v rámci Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku. Tým iba znásobili majetkové a daňové škody, ktoré sa týmto preniesli aj do morálnej a vieroučnej roviny. Spôsobili tiež niekoľkoročnú traumu a výrazné narušenie vzťahov v rámci celej Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku, ktoré nás rozdeľuje a ešte dlho rozdeľovať bude.

Členovia GHV na základe dostupných a preverených informácií konštatujú, že v spoločnosti Reformata, spol. s r. o., došlo k nasledujúcim pochybeniam:

– zanedbaniu starostlivosti o cirkevný majetok, ktorý snáď najlepšie ilustruje nedávno vyhotovený videozáznam o stave majetku

– neprofesionálnej starostlivosti o zverený majetok, ktorá sa prejavila nehospodárnym nakladaním so zdrojmi, netransparentným zadávaním zákaziek veľkej hodnoty bez výberového konania, čo sa v praxi prejavilo výrazným predražením týchto zákaziek, zanedbaním možnosti úpravy nájmu danej zákonom, a pod.

– nesprávnym, neprehľadným a špekulatívnym vedením účtovníctva, čo zahŕňa aj neodovzdanie elektronickej verzie účtovníctva, čo nedávno potvrdil aj Krajský súd Trnava, s predpokladom, že účtovníctvo nebolo odovzdané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky

– daňovým podvodom, skresľovanie účtovníctva a finančných výkazov ako voči štátu, tak aj cirkvi.

Z uvedených dôvodov žiadame príslušné cirkevné grémia, najmä predsedníctvo cirkvi, generálne presbyterstvo a tiež členov synody, aby za uvedené zlyhania vyvodili príslušnú zodpovednosť:

– vo vzťahu k bývalým konateľom Reformata, spol. s. r. o., vrátane zosobnenia vzniknutej škody

– vo vzťahu ku všetkým osobám, ktoré v GP, resp. na synode bránili vyšetreniu, a v médiách elementárnemu informovaniu o vzniknutých problémoch

– za týmto účelom žiadame vyvodiť disciplinárne postihy za uvedené zlyhania, pričom považujeme za správne, aby sa uvedené osoby vzdali pozícií a funkcií, ktoré vedome zneužili na zakrývanie zásadných a početných problémov

– o to isté žiadame aj kandidátov, ktorí zlyhali v predmetnej veci, a kandidujú na funkcie biskupov či dozorcov v nasledujúcich voľbách

– vyvodenie disciplinárnej zodpovednosti voči osobám, ktorí v svetských a cirkevných médiách (Reformačné listy, Evanjelický východ, Pod lampou a iné) nepodložene a bez dôkazov osočovali a ohovárali vedenie cirkvi a cirkevné médiá, ktoré žiadali a podporovali riešenie týchto majetkových a finančných káuz v rámci ECAV na Slovensku

– žiadame bezodkladné a úplné ospravedlnenie sa generálnemu dozorcovi doc. MUDr. Imrichovi Lukáčovi, CSc., ktorý bol na nedávnom GP napomenutý za kritizovanie a snahu o riešenie týchto problémov, ktoré po rozhodnutí Krajského súdu v Trnave a Daňového úradu potvrdili so všetkými konsekvenciami ako v rámci Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku, tak aj v celej Slovenskej republike.

Zároveň žiadame generálne predsedníctvo a konateľa spoločnosti Reformata, spol. s r. o., aby výsledky daňovej kontroly bezodkladne poskytli orgánom činným v trestnom konaní ako ďalšie podklady poukazujúce na nezákonné, nemorálne a špekulatívne konanie bývalých konateľov pri správe cirkevného majetku.

Juraj Ružek, Eva Juríková, Miroslav Klima, Jaroslav Mervart, Peter Soták, Anna Balogová, Peter Janovic, Pavel Delinga