Vo všetkých cirkevných zboroch ECAV na Slovensku sa počas troch nedieľ – 17. júna, 24. júna a 1. júla uskutočnia voľby Predsedníctva ECAV na obdobie najbližších šiestich rokov. Každý člen cirkvi s hlasovacím právom tak bude mať právo rozhodnúť, kto povedie cirkev v ďalšom funkčnom období.

Udalosti posledných dní nastolili evanjelickej verejnosti dilemu – je vôbec za súčasných podmienok, po nedemokratických kandidačných poradách morálne, aby sa kandidačnou poradou „odobrení“ kandidáti uchádzali o priazeň voličov, alebo budú veriaci žiadať, aby sa vzdali kandidácie a vyhlásili sa nové demokratické voľby so všetkými pôvodne navrhnutými kandidátmi?

 

Voľby v cirkvi sa riadia Cirkevným zákonom č. 11/1994. Zborové presbyterstvo rozhodne, na ktorú z troch stanovených nedieľ zvolá volebný konvent, pričom predsedníctvo cirkevného zboru je povinné bezprostredne po prevzatí zverejniť kandidátku a oboznámiť členov zborov obvyklým spôsobom. Najmenej týždeň pred volebným konventom musia voľby vyhlásiť na hlavných službách Božích.

 

Voľby majú byť podľa zákona tajné

Samotné voľby sa podľa § 16 odsek (4) Zákona 11/94 realizujú zásadne tajným hlasovaním. Zborové predsedníctvo musí mať pre tento prípad pripravené volebné lístky, ktoré musia byť označené originálom odtlačku pečiatky cirkevného zboru. Takto označený lístok musí dostať každý člen konventu, ktorý bude voliť.

Ak je kandidátov na volebnom lístku viac, volič môže svoj hlas odovzdať zakrúžkovaním príslušného poradového čísla, a to len jednému kandidátovi. Pokiaľ označí viacerých kandidátov, lístok sa stane neplatným – no započítava sa do volebného kvóra, teda do účasti na voľbách. Neplatný – ale zarátaný – je aj vtedy, ak sú mená kandidátov prečiarknuté, dopisované či inak upravované. Hlasujúci môže odovzdať aj prázdny lístok bez krúžku s tým, že lístok je platný, no žiadny z kandidátov nezískal jeho hlas.

Tajné voľby riadi komisia, ktorú dá zvoliť predsedajúci konventu.

Pokiaľ niektorý z členov cirkevného zboru, prítomný na konvente, navrhne, aby sa voľby uskutočnili verejne, musí sa o tom hlasovať. Tajná voľba sa zmení na verejnú vtedy, ak s ňou súhlasí najmenej trojpätinová väčšina konventuálov. Ak návrh prejde, o navrhovaných kandidátoch sa bude hlasovať verejne v takom poradí, v akom sú uvedení na kandidátnych listinách. Každý člen konventu môže dať hlas iba jedinému kandidátovi, inak je jeho hlas neplatný.

Sčítanie hlasov vykoná sčítacia komisia, ktorú dá predsedajúci zvoliť.

 

Do počtu voliacich sa rátajú aj neplatné hlasy

Ak sa o cirkevnú funkciu uchádza iba jeden kandidát, tí, ktorí sa mu rozhodnú odovzdať svoj hlas, prejavia svoju vôľu zakrúžkovaním čísla pred jeho menom. Pokiaľ kandidáta nechcú voliť, môžu nechať hlasovací lístok prázdny. Ak by však chceli mať istotu, že ich lístok nebude zneužitý, napríklad dodatočným dokrúžkovaním, môžu meno kandidáta prečiarknuť. Hlasovací lístok sa tak stane neplatným, no bude sa počítať do účasti vo voľbách. De facto tak bude vyjadrením proti kandidátovi.

Paragraf 17 zákona o voľbách ustanovuje, že zvolený je ten kandidát, ktorý získal potrebnú väčšinu hlasov prítomných členov konventu. Teda za základ sa berie počet prítomných (bez ohľadu na to, či odovzdali, alebo neodovzdali hlasovací lístok – hlas, takisto bez ohľadu na to, či niekto odovzdal zle, nezrozumiteľne označený hlasovací lístok). Rozhodujúci je počet hlasov „za zvolenietoho ktorého kandidáta. Počet hlasov ZA  musí byť viac než polovica, v prípade jedného kandidáta viac než 3/5 k počtu prítomných členov konventu.

Výsledky volieb budú oznámené po sčítaní hlasov odovzdaných jednotlivým kandidátom na mimoriadnom zasadnutí Generálneho presbyterstva v piatok 13. júla 2018, vzápätí ich zverejnia na webovej stránke ECAV.

Pokiaľ – pri viacerých kandidátoch – ani jeden z uchádzačov nezíska nadpolovičnú väčšinu, voľby sa budú v druhom kole konať medzi dvoma kandidátmi, ktorí získali najväčší počet hlasov. Generálne presbyterstvo teda ešte 13. júla vyhlási druhé kolo.

Ak kandidát na generálneho dozorcu, ktorý je jediný, nezíska najmenej 3/5 hlasov, generálne presbyterstvo vyhlási nové voľby.

 

Na čo netreba zabudnúť:

 1. Členov predsedníctiev ECAV a jej dištriktov, teda generálneho biskupa, generálneho dozorcu, dištriktuálneho biskupa a dištriktuálneho dozorcu, volia jednotlivé zbory na svojich konventoch. Voliť môžu členovia cirkevných zborov, ktorí dosiahli vek 18 rokov, a to len v tom zbore, do ktorého patria.
 2. Zostavenú kandidátku (kandidátnu listinu) nie je možné meniť alebo doplniť.
 3. Na konventoch sa volí zásadne tajne, ale 3/5 väčšina prítomných členov konventu môže rozhodnúť o tom, že sa bude voliť verejne.
 4. Zvolený je kandidát, ktorý získal nadpolovičnú väčšinu všetkých hlasov prítomných členov konventu. Ak je navrhnutý len jeden kandidát, na jeho zvolenie je potrebná 3/5 väčšina hlasov prítomných členov konventu.
 5. Je dôležité zúčastniť sa zborového konventu a hlasovať.
 6. V prípade, že chcete, aby bol niektorý kandidát zvolený, odovzdáte hlas jemu.
 7. V prípade, že nechcete,  aby bol niektorý kandidát zvolený, neodovzdáte mu svoj hlas, prípadne jeho meno prečiarknete.
 8. Dôležitý je počet prítomných na voľbách, preto dajte obzvlášť veľký pozor na oznámený počet prítomných na konvente – či korešponduje s počtom, uvádzaným v zápisnici.
 9. Je dôležité, aby ste si do sčítacích komisií zvolili dôveryhodných ľudí, ktorí nebudú manipulovať s lístkami, vynášať ich z miestnosti a pod.
 10. Výsledky voľby vo vašom CZ musia byť oznámené v rámci volebného konventu, a nie po ňom.
 11. Ak by ste mali pochybnosti o korektnosti volieb vo vašom cirkevnom zbore, môžete ich konzultovať na mailovej adrese: volby@ecav.sk.