Biblický príhovor na 3. nedeľu po Svätej Trojici

Na 3. nedeľu po Svätej Trojici
nám slovom Božím poslúžila
evanjelická a. v. farárka Mgr. Oľga Klátiková.
Ako základ svojho zamyslenia si vybrala
biblický text z knihy Zjavenie Jána 2, 10.