1. slávnosť vianočná

Vítaj nám, Pane náš,
ó, vítaj, Kriste milý,
čo biednym požehnáš
a slabým dodáš sily!
Ach, požehnaj i nám
a posilni krehkých v cnosti;
vojdi v duší našich stan
a smutných rozradosti! Amen.

Čo bolo od počiatku, čo sme počuli, čo sme videli na vlastné oči, na čo sme pozerali a čoho sa nám dotýkali ruky, (o tom svedčíme, totiž) o Slove života.A ten život sa zjavil, my sme (Ho) videli, svedčíme (o Ňom) a zvestujeme vám večný život, ktorý bol u Otca a zjavil sa nám.Čo sme (teda) videli a počuli, zvestujeme aj vám, aby ste aj vy mali spoločenstvo s nami. Naše spoločenstvo aby bolo s Otcom a s Jeho Synom Ježišom Kristom.Toto vám píšeme, aby naša radosť bola úplná.
1 J 1, 1-4

Slávnostné kresťanské zhromaždenie, bratia a sestry!

Opäť k nám zavítali Vianoce. Začali sa tým najkrajším dňom, večerom, ktorý má pomenovanie štedrý. Ale, čo nám ostalo z tých pôvodných Vianoc dnes? Tak sa mi zdá, že iba ten jas, ktorý je reprezentovaný množstvom ozdôb, lesku, žiarenia svetiel, ktoré nám majú pripomínať nebeskú žiaru prvých Vianoc. Ale tá bola len sprievodným javom Vianoc. Rozhodujúcim bolo posolstvo z nebies: „Nebojte sa, veď zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude všetkému ľudu, lebo narodil sa vám dnes v meste Dávidovom Spasiteľ, ktorý je Kristus Pán.“ L 2, 10. Toto posolstvo urobilo z tých vianočných dní, dni svetla, lebo svetlo Božej milosti zažiarilo celému svetu v narodenom Pánovi Ježišovi Kristovi.

Žiaľ naše Vianoce viac uplatňujú to, pastieri videli svetlo ako to, čo počuli: zvesť o narodení Spasiteľa, ktorá jedine robí Vianoce skutočnými Vianocami. Pretekanie sa v tom, kto má na stromčeku viac ozdôb, viac lesku, viac svetiel okolo domu, či v dome, priam do úzadia potlačilo a potláča tú vianočnú zvesť. Kedysi stačila snáď jediná skromná svieca, či pár sviečok na stromčeku, ale v srdciach svietilo Svetlo, ktoré prišlo na svet, lebo v srdciach znelo stále to nebeské posolstvo: „Narodil sa vám dnes Spasiteľ“. To si dnešný ľudia už skoro nevšímajú. Pre množstvo vonkajších sprievodných svetiel, nevidia to skutočné svetlo života, narodeného Pána. Lebo z ich uší a sŕdc uniklo vianočné posolstvo. Preto o to viac, dnes v čase pandémie, treba zvestovať to vianočné posolstvo, o to viac, aby ľud poznal zvesť spásy.

Poznal:

  1. jeho základ,
  2. jeho obsah,
  3. jeho cieľ.
Milí bratia a sestry!

Zvláštna vec sa stala na prvé Vianoce: na základe anjelskej zvesti pastieri uvideli v jasličkách narodeného Spasiteľa sveta a potom oni na základe toho, čo videli, koho videli, zvestovali, svedčili o narodenom  to, čo im bolo zvestované z nebies.

Aj dnešné prečítané svedectvo apoštola Jána je založené na tom, že toho Ježiša, na Vianoce narodeného Spasiteľa, poznali osobne, a Ho videli a počuli: „Čo bolo od počiatku, čo sme počuli, čo sme na vlastné oči videli, na čo sme pozerali a čoho sa nám dotýkali ruky, o tom svedčíme, totiž o Slove života.“ Základom ich zvesti je teda zmyslami overená skutočnosť osobného stretnutia a stýkania sa s Pánom Ježišom Kristom. Toto svedectvo očitých svedkov Ježišovho narodenia a prebývania medzi ľuďmi je základom aj nášho vianočného posolstva, ktoré je potrebné vždy znovu zvestovať i nášmu pokoleniu.

Kto a čo je vlastne tento narodený Ježiš? To nám objasňuje práve to svedectvo apoštola Jána, keď pripomína: „ … totiž o Slove života. A ten život sa zjavil, my sme Ho videli, svedčíme o ňom a zvestujeme vám večný život, ktorý bol u Otca a zjavil sa nám.“ To je obsah vianočného posolstva: v narodenom Pánovi sa zjavil život svetu, ktorý sa stal korisťou smrti, lebo upadol do moci hriechu. Narodený Kristus je to Slovo života, ktorým Otec nebeský všetkých stvoril, všetkému dal život a v ktorom znovu vracia život hriešnemu svetu. To je Boží dar Vianoc.

Bratia a sestry!

Apoštoli požehnanie tohto daru zakúsili vo vrcholnej radosti, ale toto požehnanie si nenechávajú len pre seba a práve to je cieľom ich svedectva o Pánovi, aby všetci ostatní Pána prijali a s Ním aj všetko požehnanie. V tom, že svojím svedectvom ostatným umožňujú dostať sa k Pánovi Ježišovi Kristovi je ich radosť. Typický vianočný moment je ten, že človek má radosť z toho, že inému urobil radosť. A tu je vrcholná radosť z najväčšieho daru. Ježiša Krista, ktorý spôsobuje úplnú radosť. A to je zmyslom a cieľom aj dnešného svedčenia o Narodenom, dnešného vianočného posolstva tak potrebného pre dnešný svet, pre dnešného človeka. Preto si musíme uvedomiť, že v osvojení si tohoto posolstva je zmysel Vianoc, aby sa zase obnovilo spoločenstvo v Kristu a všetkých urobilo účastných spoločenstva s Otcom i jeho Synom Ježišom Kristom.

To by sme si mali uvedomiť zvlášť v tieto vianočné slávnosti, keď si sadáme okolo vianočného stola s našich rodinách, aby sa tak ako v tieto slávnosti vždy obnovovalo spoločenstvo rodiny. Aby vianočná slávnosť, vianočná zvesť o narodenom Ježišovi Kristovi nás všetkých spájala v jedno spoločenstvo viery a lásky a napĺňala darmi spásy a života, aby naša spoločná radosť bola dokonalá a trvalá.

Amen.

Jak v Betleheme, tak i u nás, Pane
naroď sa, naroď, láska prečistá!
Nech jasné svetlo pravdy Tvojej vzplanie
a stane kol Tvojho ohnišťa!
Nech poznáme i rod náš milovaný,
že hradby naše len tak obstoja!
Ó, vítaj, vítaj i dnes medzi nami
udatný reku, Knieža pokoja. Amen.

Mgr. Ján Gdovin
evanjelický a. v. farár

ilustračné foto: pixabay.com