Služby Božie – Štedrý večer

V spolupráci s cirkevným zborom ECAV na Slovensku Lubina
sme pre vás na štedrý večer pripravili služby Božie.
Kazateľkou slova Božieho je )
evanjelická a. v. farárka ThDr. Eva Juríková.
Základom kázne bol biblický text z evanjelia podľa Lukáša 2, 8 – 16.