Biblický príhovor na 16. nedeľu po Svätej Trojici

Na 16. nedeľu po Svätej Trojici
si pre nás výklad Slova Božieho pripravila
evanjelická a. v. farárka Mgr. Erika Kaňuchová.
Základom jej bol biblický text z knihy proroka Izaiáša 58, 1 – 10.