6. pôstna nedeľa

„Povedzte dcére Sion, Ajhľa prichádza tvoje spasenie.“

„Prejdite, prejdite bránami, urovnávajte cestu ľudu, stavajte hradskú, odstráňte kamene, vztýčte koruhvu národom. Ajhľa, Hospodin dáva hlásať až do končín zeme: Povedzte dcére Sion: Ajhľa, prichádza tvoje spasenie, Jeho odmena je s Ním a Jeho odplata je pred Ním. Budú ich volať: Svätý ľud, Vykúpenci Hospodinovi, a teba budú volať Vyhľadávané, neopustené mesto.“
Iz 62, 10 – 12

Dnes svätíme poslednú pôstnu nedeľu. Táto nedeľa nesie pomenovanie Kvetná nedeľa. Táto nedeľa nám pripomína Pánov vjazd do Jeruzalema. Plní sa všetko čo napísali o Ježiš Kristovi proroci. Musí sa všetko naplniť do poslednej litery. Kvetná nedeľa nám pripomína nielen privítanie Pána Ježiša Krista v Jeruzaleme, ale aj začiatok Jeho utrpenia. Ukazuje nielen na cestu utrpenia, ale aj na povýšenie Ježiša Krista, keď príde veľkonočné ráno.

My sa pýtame, čo pre nás znamená  Jeho utrpenie? Nemá to byť, len nejaká spomienka, ale má byť pre nás aj výzva. Je to výzva: V poníženom Kristovi, ktoré podstúpi (poníženie) v Jeruzaleme, prichádza naša spása.  Prichádza naša spása, a pýtame sa na našu odpoveď  na túto spásu, ktorá v Kristovi prichádza k nám. Čo sa vyžaduje od nás? Odpoveď dostávame z nášho textu:

 1. Vyjdime mu v ústrety
 2. Počúvajme zvesť o Ňom
 3. Odstráňme prekážky
 4. Prijmime to čo On prináša

 

 1. Prečítané slová biblického textu sú adresované Izraelskému národu, ktorý prichádza domov zo zajatia: Prichádzajú domov a čo vidia: Krajina sa nachádza vo veľmi zúfalom stave. Všetko zničené. Všade bieda a utrpenie na každom kroku. Pán Boh aj napriek všetkému vedie národ do takýchto podmienok. V nich musí izraelský národ žiť vo svojej rodnej krajine. Vina národu je odpustená. Vina je odpustená.
  Národ nemá rezignovať. Nemá sa znova odvrátiť od Boha. Má urobiť niečo iné. Má sa obrátiť k Bohu.
  Prečo sa má národ vrátiť k Bohu? Dôvod je v tom, že Pán Boh vyšiel najprv v ústrety človeku. Vyšiel v ústrety, keď v plnosti poslal svojho Syna Ježiša Krista. Ide do Jeruzalema, aby bola dokončená cesta nášho vykúpenia. Hľadá nás preto, aby sme nezahynuli, ale aby sme boli spasení. Volá nás: Vráťte sa. Poďte ku mne, neodvracajte sa, ale prežívajte v spoločenstve so mnou pravý život.
 2. Výzva pre nás aby sme počúvali Jeho hlas. Pán Boh neprestal milovať človeka. Počujme to. Ak prijmeme Jeho výzvu neobanujeme.
 3. V našom texte počujeme od proroka výzvu, aby sme sa dali do opravy nášho kresťanského života. V našom texte počujeme všetko čo patrí k obnove nášho života. Tieto obrazy pre nás hovoria zrozumiteľnou rečou. Je to pokánie, zmena celého nášho zmýšľania a konania. Pokánie má byť spojené aj s ovocím pokánia.
 4. Vyvolený národ mal všetko na dosah rúk. Každý sa mohol rozhodnúť. Nestalo sa. Národ otočil svoje zmýšľanie. Miesto prijatia sa dá na cestu volania: „Ukrižuj Ho.“ Nechceme Ho mať medzi sebou. Bol to veľký omyl v Jeruzaleme. Nielen v Jeruzaleme na Veľký piatok, ale veľký omyl koná človek, ktorý chce žiť bez Neho.

Kvetná nedeľa – Pánov vjazd do Jeruzalema, Veľká noc nám hovorí, Božou milosťou sme vykúpení. Na to nikdy nezabúdajme. Amen.

Modlitba:

Zachráň ma, Bože, lebo mi vody dosiahli až po hrdlo. Zaviazol som v hlbokom bahne, v ktorom niet sa kde postaviť; vošiel som do hlbokých vôd a prúd ma zaplavil. Ustal som od volania, hrdlo mi horí, oči mi vyhasli od vyčkávania na môjho Boha. Viac je tých, ktorí ma bez príčiny nenávidia, ako vlasov na mojej hlave; mnoho je mojich ničiteľov, mojich lživých nepriateľov; čo som neulúpil, musím nahradiť. Bože, Ty poznáš moju poblúdilosť, a moje viny nie sú skryté pred Tebou. Nech sa nemusia hanbiť pre mňa tí, čo v Teba dúfajú, Pane, Hospodine mocností! Nech sa nemusia pre mňa pýriť tí, čo Teba hľadajú, Bože Izraela! (Ž 62, 2 – 7)

Mgr. Štefan Marinko
evanjelický a. v. farár v. v.

ilustračné foto: Design by freepik