Požehnané veľkonočné sviatky

„Ale On bol prebodnutý
pre naše priestupky,
zmučený pre naše neprávosti.
On znášal trest za náš pokoj,
Jeho jazvami sa nám dostalo uzdravenia.“
Iz 53, 5

Požehnané veľkonočné sviatky,
radosť a pokoj prameniace
z Kristovho spásonosného diela
želá

Asociácia Slobodných zborov
evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku

Ilustračné foto:Image by Freepik