Bratia, ak by niekoho aj pristihli pri nejakom poklesku, vy, duchovní, napravte ho v duchu tichosti – a daj si pozor, aby si aj ty nepadol do pokušenia. Jedni druhých bremená znášajte, a tak naplníte zákon Kristov. Lebo ak si niekto myslí, že je niečo, a nie je nič, sám seba klame. Nech každý skúma svoje dielo a bude mať chválu sám pred sebou, ale nie pred iným. Lebo každý ponesie svoju ťarchu. (G 6, 1 – 5)

Kto sú duchovní v tomto Pavlovom liste? Biskupi v jeho dobe ešte neboli, tí prišli podľa mojich skromných vedomostí vari až v druhom storočí, a ak sa o nich v Písme svätom hovorí, tak vo význame starších. Nech je to už tak alebo onak, jedno je isté, že to boli osoby – osobnosti, v dnešnom význame – „funkcionári“. A že sa ani doba apoštolov nevyhla pokleskom, hriechu, lebo tak bolo od Adama, a je to tak až doteraz; je to zrejmé aj z tohto citátu Pavlovho listu. Čo sa má diať v prípade, ak sa prehrešok zistí? Nuž – žiadne súdy, odsudzovania, ale povinnosť duchovných – starších, napraviť hriešnika v tichosti. A k tomu apoštol pridáva – a daj si pozor, (ty, ktorý naprávaš, napomínaš, riešiš poklesok), aby si aj ty nepadol do pokušenia. Na rozdiel od súčasného konania „tých hore“ v našej ECAV je tu prikázaná (?), ponúknutá (?), odporúčaná, obrovská vyváženosť medzi hriešnikom a tým, ktorý spor rieši. Nik z nich – ani ten, ktorý vykonal poklesok, ani ten, čo napráva, nie je pred Pánom Bohom lepší, prednejší. Ba čo viac, to bremeno hriechu má naprávajúci nielen pomáhať niesť, ale má ho jeden za druhého, v modlitbách i iným spôsobom, niesť. Čo bude výsledkom takéhoto konania? Nič viac a ani nič menej, ako je naplnenie Kristovho zákona: „Ale ja vám hovorím: Milujte svojich nepriateľov, dobrorečte tým, ktorí vás preklínajú, čiňte dobre tým, ktorí vás nenávidia, a modlite sa za tých, ktorí vás prenasledujú a vám sa protivia; aby ste boli synmi svojho Otca, ktorý je v nebesiach; veď On dáva vychádzať slnku na zlých aj na dobrých a zosiela dážď na spravodlivých aj na nespravodlivých.“ (Mt 5, 44 a 45) Koľkokrát tieto Pánove slová znejú z úst ordinovaných počas nedeľných kázní a ako ich oni sami – a my ostatní s nimi – napĺňame? Biedne, veľmi biedne, lebo sme zmámorení pýchou. A pokánie, pokoru a odpustenie sme od seba odstrčili a poslali kamsi do tmou a pavučinou našich hriechov zasnovaného kúta, mysliac si, že sme niečo. A nie sme nič, iba čo seba sami klameme.
V zmysle týchto Pánových slov kladiem si otázku? Čo sa ide či bude diať na júnovom valnom zhromaždení Tranoscia? Myslím si, že to bude vážna skúška našej viery. Každý jeden právoplatný účastník, majiteľ akcie bude musieť skúmať svoje dielo, skúmať to, čo konal i bude na valnom zhromaždení konať. Darmo sa totiž budeme chváliť pred iným, tá chvála, ak nejaká vôbec je, ak sme niečo na chválu vykonali, tak len pred sebou samými, ale nie pred inými. Bude na každom jednom akcionárovi, ako si ponesie svoju ťarchu. Nebude to jednoduché, lebo zodvihnúť ju na svoje plecia bez pomoci Pána Ježiša Krista žiaden z nich neuvládze. On sám nám tú pomoc ponúka. Je ňou pokora, pokánie, odpustenie, zmierenie a vzájomná láska. Ak sa tak nestane, ak sa táto jedna a jediná ponuka ktorýmkoľvek akcionárom neprijme, sám sa odsudzuje – byť zlomený pod ťarchou vlastného hriechu a jeho pomocníčky – vlastnej pýchy.
Vážení akcionári! Prosím vás, majte na pamäti Pánove slová a podľa nich konajte, lebo tak naplníte zákon Pána Ježiša Krista. Uvedomte si, že akýmkoľvek iným konaním spôsobuje bolesť svojmu bratovi i sestre vo viere, ale čo je najhoršie, že nás to odlučuje od Trojjediného Pána Boha.
Otče náš nebeský, v mene Tvojho Syna, nášho Záchrancu a jediného Orodovníka pred Tebou, prosím Ťa o prítomnosť Ducha Svätého na valnom zhromaždení nášho viac ako stodvadsaťročného Tranoscia. Nech On riadi mysle i konanie tých, ktorí budú rozhodovať o tom, či Tranoscius bude i naďalej slúžiť šíreniu slova Božieho, ale i napomínaniu a naprávaniu každého poklesku, to všetko v bratsko-sesterskej láske, takej, akú nám ukázal Syn, umierajúci za všetkých na kríži vysloviac – DOKONANÉ! Amen.

Ondrej Mrlian

 

ilustračné foto: pixabay.com