Milí sestry a bratia,

veľkonočné sviatky sú najstaršími sviatkami kresťanskej cirkvi. Sú to sviatky skutočnej radosti,  pripomínajú najväčšie víťazstvo v dejinách ľudstva – víťazstvo života nad smrťou, pravdy nad lžou a svetla nad tmou. Tieto sviatky dávajú zmysel nášmu pozemskému životu. Ich obsahom a náplňou je zvesť, ktorá je zdrojom nádeje a sily pre ľudstvo – Ježiš žije! Táto viera sa rodí ráno na Veľkú noc všade tam, kde je bieda, utláčanie a vylúčenie.

Ježišovi nepriatelia, praktizujúci veriaci – zákonníci, farizeji a veľkňazi, počas Jeho života nemali pokoja. Dávali pozor na Jeho cesty, slová a skutky, zvádzali, radili sa, zmýšľali, šepkali, zvolávali, schádzali sa a plánovali, ako by Ho ľstivo zajali a zabili. Kúpili si zradcu, získali falošných svedkov, vzbúrili starších, naviedli ľud, zmiatli sudcu a Ježiša ukrižovali. Ani po Jeho smrti nemali pokoja. Báli sa, že učeníci ukradnú z hrobu Jeho telo.

Takéto prenasledovanie, zrádzanie, kupovanie falošných svedkov a poburovanie ľudí pre strach z pravdy sa deje aj dnes. Deje sa voči tým, ktorí chcú hľadať Pravdu, veriť Pravde a žiť v Pravde, ktorí chcú niesť čisté evanjelium, Pravdu Božieho slova a žiť podľa Augsburského vyznania.

Pán Boh však od všetkých veriacich očakáva, aby sa aj v ťažkej situácii správali ako Boží ľudia. Nepatríme sami sebe, ale Bohu. Náš život je dar a príležitosť poslúžiť dobrej veci a urobiť, čo by na našom mieste urobil Ježiš. Nastaviť druhú tvár nepriateľovi. Neodmietnuť toho, ktorým druhí pohŕdajú. Ísť s druhými druhú míľu. Dať svoj plášť tomu, kto nás žiada o košeľu.

Našou úlohou je myslieť na ľudské dobro a dôstojnosť. Zvestovať všetkým ľuďom, že Pán Ježiš sa nám ukázal a je s nami spojený vo svojom vzkriesení. On je s nami. Vo svojom slove a sviatostiach, ktoré prijímame, nás potešuje a napĺňa  pokojom. Ježiš pomáha každému, kto sa k Nemu utieka.

Svedkovia vzkrieseného Krista majú byť soľou ľudstva, jeho svetlom a kvasom. Je dôležité, aby sme tento sviatočný čas slávili spolu so svojou rodinou. Od detstva vychovávali novú generáciu v evanjelickej viere, ktorá počas uplynulých storočí prinášala ovocie viery. Sme presvedčení, že práve Božie Slovo, vykladané podľa Augsburského vyznania, ktorého centrom je vzkriesený Ježiš Kristus je dobrým základom pre veriaceho človeka a jeho duchovný rast.

Milí naši sestry a bratia, prajeme vám požehnané veľkonočné sviatky. Nech je vzkriesený Kristus so všetkými vami a rozhojňuje vašu vieru, pokoj a nádej. On je s nami až do konca sveta.

S úctou a láskou

 

Evanjelickí duchovní ECAV na Slovensku združení v ASloZ

  1. apríla 2019