Dr. Martin Luther

„A ako povýšil Mojžiš hada na púšti, tak musí byť povýšený aj Syn človeka, aby každý veriaci mal v Ňom večný život.“
Evanjelium podľa Jána 3, 14 − 15

Takto káže Pán Ježiš o svojom utrpení u Jána 3, 14 − 15. Je to dosť jasná reč. Kto chce dosiahnuť večný život, ten musí veriť. Lebo tu Kristus neprikazuje žiaden skutok. Nehovorí: Kto toto alebo ono robí, postí sa, dáva almužny, ten nebude zatratený. Lebo prikázania a slovo Božie, ktoré sa mali zachovávať a neprestupovať, boli dané už vtedy skrze Mojžiša. Kto ich prestupoval, ten musel očakávať svoj trest. Ale kto ich neprestupoval a zachovával, ten však za to do neba nepríde.

Lebo práve tak nemohli byť uzdravení Židia na púšti nijakým liekom, len pohľad na medeného hada pomohol, tak je jediná cesta ku spaseniu: hľadieť na Krista Pána, t. j. Jeho obeťou sa potešovať a veriť, že nám Boh skrze Jeho smrť hriechy odpustí a daruje nám spásu. Toto ovocie rastie len zo smrti Kristovej, a nie, ako pápeženci nesprávne učia, z našich skutkov.

Pripravil

Mgr. Ján Meňky
evanjelický a. v. farár

ilustračné foto: pixabay.com