„Cirkevný zbor je základnou a najdôležitejšou bunkou cirkvi. V ňom je cirkev. Ostatné COJ sú organizačnou, nie podstatnou zložkou cirkvi. Vyššie COJ sú tu najmä preto, aby robili servis cirkevným zborom. Treba presne definovať, čo jednotlivé cirkevné zbory robí príslušníkmi ECAV, ale v ostatných veciach im dať slobodu. (Dokedy sa bude rozrastať povestná čierna kniha, ktorá čím ďalej, tým viac cirkevným zborom okliešťuje práva a chtiac – nechtiac bráni voľnému rozvoju cirkvi?)“

Boris Mišina, Melanchton 2005

 

Dátum: 7. január 2019

Vážený brat biskup ZD, vážení dištriktuálni presbyteri ZD,

na základe prijatého uznesenia dištriktuálneho presbyterstva ZD o nezriadení cirkevného zboru Kálnica, sme sa všetci kálnickí presbyteri rozhodli napísať Vám otvorený list, ktorý je napísaný vo viacerých rovinách.

Prvou z nich je prekvapenie a nesmierne pobúrenie z rozhodnutia dištriktuálneho presbyterstva ZD. Na tomto rozhodnutí je vidieť, že cirkevná politika zvíťazila a že Vám nešlo o vyriešenie desaťročia trvajúceho sporu medzi Beckovom a Kálnicou. Keď ste nastúpili do funkcie, tak ste prezentovali názor, že chcete stmeľovať cirkev riešením problémov a byť biskupom či presbytermi pre všetkých veriacich. Ešte ste len na začiatku svojho funkčného obdobia a na jednom z prvých rozhodnutí je vidieť, že to tak nie je. Preto naša otázka znie: prečo?

 

Vysmiali ste sa do očí ľuďom, ktorí otvorili svoje srdcia

My sa v našej cirkvi pýšime synodálno-presbyteriálnym zriadením a stále dookola sa všade opakuje: Moc ide zdola. Moc ide zdola? Zborové konventy v Kálnici, tak aj v Beckove, odsúhlasili rozdelenie cirkevného zboru. Pol roka trvali stretnutia o rozdelení spoločného majetku, čo nebolo jednoduché a čo bolo tiež potvrdené konventmi v Beckove i v Kálnici. Seniorálne presbyterstvo túto našu žiadosť odporučilo a požiadalo dištriktuálne presbyterstvo ZD o zriadenie cirkevného zboru Kálnica. A čo urobilo toto dištriktuálne presbyterstvo?

Vysmiali ste sa do očí tým ľuďom, ktorí dôverne otvorili svoje srdcia v nádeji, že daný stav brat biskup a prítomní dištriktuálni presbyteri pochopia a odporučia celému presbyterstvu ZD na schválenie. Rozhodli ste, ako sa hovorí, od stola a zaujali negatívne stanovisko i napriek tomu, že na stretnutí s veriacimi v Beckove i Kálnici sa obe strany vyjadrili zhodne, že si prajú rozdelenie. Nový cirkevný zbor znamená predsa nový život, nový impulz a novú nádej pre oživenie duchovného života. Smutné, to je to slovo, ktoré vystihuje Vaše rozhodnutie. Po takomto rozhodnutí by mala byť hanba každému jednému presbyterovi, že zahlasoval proti zriadeniu Kálnice ako nového cirkevného zboru.

Je taktiež veľmi smutné, keď si biskup nezastane viac ako 800 cirkevníkov, ktorí požiadali o vyriešenie pretrvávajúcej situácie a ktorí nežiadajú nič iné, len pokoj. Pri návšteve našich presbyterov ešte u Vás v Bratislave ste rozprávali o tom, že rozdelením zboru a zriadením nového cirkevného zboru Kálnica sa vyriešia dva problémy. Nastane pokoj v cirkevnom zbore a vyriešená bude aj otázka nekandidovanej bývalej zborovej farárky z Beckova, ktorá chce ísť „slúžiť.“ A teda, ako vidieť, dištriktuálnemu presbyterstvu ZD išlo svojím rozhodnutím len o jednu vec a nás ste odsunuli. U našich veriacich prevláda názor o akejsi pomste za nekandidovanie spomínanej farárky. Mnohí farári si ju zastávali a ešte zastávajú z kolegiality a pre jej nekandidovanie našimi presbytermi ste rozhodli tak, ako ste rozhodli. Dobre si to vykladajú hlavne starší cirkevníci, ktorí ju nechceli pre jej nezáujem o Kálničanov? My presbyteri sme hádam mali právo na kandidačnej porade vyjadriť svoj názor, čo sme aj urobili. Či presbyteri v našej cirkvi si už nemôžu slobodne odhlasovať, koho v zbore chcú, koho nechcú a kto im bude slúžiť? Asi sme mali dôvod na naše rozhodnutie, ktoré bolo vyjadrením drvivej väčšiny cirkevníkov z Kálnice a tým väčšiny v cirkevnom zbore. Asi sa to v tejto našej cirkvi začína posúvať iným smerom. A nie dobrým pre cirkevníkov a tak pre celú ECAV. Začína sa tu nadvláda duchovenstva, dokonca, ako sa niektorí vyjadrili, katolícke spôsoby vedenia cirkvi.

 

Sú dištriktuálni presbyteri viac ako cirkevníci?

Dištriktuálne presbyterstvo má právo zriaďovať cirkevné zbory. Prečo toto právo nebolo použité v našom prípade? Má dištriktuálne presbyterstvo vôbec právo meniť rozhodnutie zborového konventu? Podľa CPP nemá. Naša ďalšia otázka znie, sú dištriktuálni presbyteri niečo viac ako my cirkevníci, ktorých sa to bytostne týka? Našu žiadosť ste si Vy, brat biskup, ani dištriktuálni presbyteri pravdepodobne nepreštudovali, inak by ste našli dôvody, pre ktoré sme žiadali zriadenie cirkevného zboru Kálnica. Veď táto naša žiadosť trvá už viac ako 60 rokov! V roku 1960 snahy Kálnice zmarilo štátne zriadenie. Dnes tomu bude brániť nové cirkevné vedenie či zriadenie? Či bolo jednoduchšie si vypočuť dištriktuálneho presbytera, farára Janča, ktorý prezentuje ničím nepodložený názor, že za odchody farárov z cirkevného zboru môžu Kálničania? Alebo Váš názor vychádza z prezentovanej verzie p. Rybnikára ktorý, ako sa priznal aj na stretnutí v Kálnici, nevidí dôvod na rozdelenie? Z rozhodnutia nezriadiť cirkevný zbor Kálnica vyplýva len Vaša zaujatosť.

Brat biskup, prednedávnom ste pôsobili v cirkevnom zbore Bratislava Dúbravka, ktorý pred časom patril do veľkého cirkevného zboru Bratislava. Tak v Bratislave sa cirkevný zbor rozdeliť dal, tu už nie? Tiež ste zástancom veľkej reorganizácie v našej cirkvi a to vzniku troch dištriktov. Takže to už sa dá, ale zriadiť iný cirkevný zbor už nejde? Bývalý dištriktuálny biskup nám na stretnutí s presbytermi Beckova i Kálnice povedal, že si máme svoje problémy usporiadať vo vnútri cirkevného zboru, on nám do toho hovoriť nemôže. Preto sme sa v Beckove aj Kálnici dohodli, aj vzhľadom na historické doklady, že každá časť si pôjde svojou cestou. Všetky podmienky na rozdelenie cirkevného zboru Beckov a zriadenie nového cirkevného zboru Kálnica sme splnili. Obe strany si už niekoľko rokov organizujú svoje aktivity po svojom. Ale my v Kálnici si nemôžeme nič urobiť, upraviť či investovať naše finančné prostriedky, nakoľko nemáme právnu subjektivitu!? A teda naša ďalšia otázka znie: ako máme fungovať?

Beckov si nekompromisne ponechal pôvodný názov (ECAV Beckov) a tiež IČO, čím naďalej právne existuje, má v užívaní všetok spoločný majetok, z ktorého predpokladáme, že požíva finančné benefity. S Beckovom nemáme dlhú dobu nič spoločné a sami si nič robiť nemôžeme! Samozrejme, Beckovčania budú robiť všetko preto, aby tento stav zotrval čo najdlhšie. A Vy s takýmto stavom súhlasíte? Premýšľali ste vôbec nad tým, aký bude mať Vaše neuvážené rozhodnutie dopad na Kálnicu? Svojím neuváženým rozhodnutím ste spôsobili úplnú izoláciu Kálnice.

Jeden príklad za všetky. Pri kostole a zborovej miestnosti v Kálnici si chceme vybudovať nové sociálne zariadenia, pretože stále používame jedno suché WC, čiže latrínu, a vybudovať miestnosť na denný stacionár pre starších bratov a sestry, mládež a vôbec duchovné aktivity, ktoré chceme v Kálnici konať. Robíme si na to zbierku, žiadne finančné prostriedky nežiadame od Vás ani od iných COJ. A keď si to chceme vybudovať, tak Vy nám poviete nie?! Ako máme niečo budovať, prestavovať, keď nemáme svoju právnu subjektivitu? Máme stavať načierno?

 

Snaha o manipuláciu a katolícke spôsoby riadenia

V uznesení zo zasadania dištriktuálneho presbyterstva uvádzate, že nemôžeme nakladať s majetkom. My nemôžeme nakladať so svojím majetkom? Zasa okliešťujete naše práva? Ten majetok nadobudli naši predkovia a Vy nemáte právo rozhodovať o tom, či si my chceme, alebo nechceme svoje nehnuteľnosti predať, zameniť, kúpiť alebo inak usporiadať. Vyššie COJ majú dohliadať na to, aby nedošlo k sprenevere týchto nehnuteľností alebo finančných prostriedkov, ale nemajú právo meniť rozhodnutie, ktoré si odsúhlasia zborové konventy. Znova je vidieť snahu o manipuláciu a katolícke spôsoby riadenia v cirkvi. Vážený brat biskup a dištriktuálni presbyteri, Vy nie ste na listoch vlastníctva našich majetkov. Potom je Vaše uznesenie irelevantné, pretože nemôžete zakázať niečo, čoho nie ste majiteľmi.

Vážený brat biskup. Na základe Vášho rozhodnutia sa vynára ďalšia otázka, ako to bude ďalej s duchovným zaopatrením. Skutočne vidieť, že Vám asi nejde o nejakých pár sto evanjelikov. Námestný farár – dôchodca, ktorého ste menovali do tohto cirkevného zboru na pol roka – si svoje povinnosti plní k našej spokojnosti, ale iste je to preňho vzhľadom na jeho vek náročné. Či aj naďalej bude pokračovať trend znechucovania duchovných, ktorých menujete do tohto neusporiadaného cirkevného zboru? Lebo dobrovoľne sa k nám za takejto situácie nikto do súbehu neprihlási. O tom svedčí príklad posledného brata farára, ktorého veľmi dobre poznáte a ktorý nastúpil do nášho cirkevného zboru s odhodlaním zmierovať obe strany. Vďakou za jeho službu boli osobné útoky zo strany cirkevníkov z matkocirkvi. Čo ešte chcete riskovať svojim laxným rozhodnutím?

 

Sebareflexia v radoch farárov sa akosi vytráca

Jedným z argumentov pre nezriadenie nového cirkevného zboru Kálnica je nedostatok farárov. Ale to je Váš problém, duchovných. To by ste mali riešiť na Vašich SPK, ZED, stretnutí biskupov. Pýtame sa, plnia si mnohí farári svoje povinnosti? Veľakrát nejdú príkladom nám, ktorí im poskytujeme všetok priestor na pastoračnú činnosť v našich zboroch a zaujímajú sa o iné aktivity, ktoré nejdú na prospech cirkevníkov a teda našej drahej evanjelickej cirkvi. Sebareflexia v radoch farárov sa akosi vytráca, pokory je menej a menej, čoho dôsledok vidieť na dnešnom stave v cirkvi. Veď predsa na Slovensku je viac ako 300 zborov. Ak by z každého čo len desiateho zboru vyšiel v priebehu piatich – desiatich rokov jeden farár, mali by sme farárov dostatok. Z cirkevného zboru Beckov vyšli štyria mladí farári, z Kálnice vyšli dvaja farári a z Beckova tiež. Pýtame sa, koľko zborov na Slovensku je s takouto bilanciou? Ani po týchto argumentoch si nezaslúžime mať svojho farára?

Zo Schematizmu našej cirkvi je jasné, že aj dnes v ECAV existujú oveľa menšie cirkevné zbory, ako je Beckov alebo Kálnica a uživia si svojho farára. V našom ZD je 189 zborov. Ak by Vaším rozhodnutím vznikol cirkevný zbor Kálnica, celých 63 % cirkevných zborov ZD je dnes menších ako nový cirkevný zbor Kálnica. A celá jedna tretina cirkevných zborov v ZD by dokonca bola menších ako zostávajúci cirkevný zbor Beckov. O čo Vám teda ide? Aby ste celkom pochovali evanjelikov v Kálnici? Či skoro 600 evanjelikov z Kálnice, Kočoviec, Beckovskej Viesky a Novej Vsi nad Váhom nič neznamená? My si tiež chceme postaviť svoju faru, mať svojho duchovného. Už po toľkých desaťročiach odmietame „cirkevný servis“ v podobe „povinnej jazdy“. Nedeľné služby Božie, náboženstvo, keď je treba pochovať – a to je všetko. Nekonajú sa u nás pastoračné návštevy, biblické hodiny, modlitebné stretnutia, aktivity pre mládež atď. Prečo sme najviac upadajúcou cirkvou na Slovensku? Aj svojím rozhodnutím prispievate k likvidácii nás luteránov. Pochovávate si to spoločenstvo, z ktorého ste vyšli. Svoje rodiny, bratov a sestry. A nepotrebujeme k tomu ani bratov katolíkov či štátne zriadenie. Či chcete, aby si kálnickí evanjelici povedali dosť a odišli z evanjelickej cirkvi?

 

Žiadame o opätovné otvorenie žiadosti

Ďalšou rovinou, ktorá logicky vyplýva z Vášho rozhodnutia, je otázka finančná. My sme si všetky záväzky voči vyšším COJ doteraz plnili. Všetko máme uhradené. Na základe Vášho rozhodnutia navrhujeme, aby ste nám vrátili poplatok, ktorý sme Vám nedávno zaplatili a ktorý musíme na dištrikt pravidelne odvádzať! Nemienime sa podieľať na financovaní tých, ktorí idú proti nám. Prepáčte za výraz, ale my nie sme ovce, ktoré len slepo pôjdu za Vami a urobia všetko, čo Vy budete chcieť. Nerešpektujete našu žiadosť a nekompromisne nám odpoviete, že treba hľadať nové formy zmierenia. V prvom rade Vy hľadajte formy zmierenia a zblíženia s bývalým vedením cirkvi, jednotlivými farármi navzájom a keď budeme vidieť, že žijete to, čo hlásate, potom prestaneme byť najviac upadajúcou cirkvou.

Vážený brat biskup, bratia a sestry dištriktuálni presbyteri, sami sme si vybudovali svoj Boží stánok. Všetko, čo je v Kálnici, sme si nadobudli spoločnými zbierkami a vlastnoručne vybudovali i napriek tomu, že sme prispievali väčšinovou čiastkou na chod farského úradu do Beckova a matkocirkev Beckov nám v tom nikdy nič nepomohla. Tak prečo sa v XXI. storočí našla forma, ako zotročiť cirkevníkov z Kálnice? Ako napísal aj brat Mišina, okliešťujete naše práva.

Z nášho otvoreného listu vyplýva veľa otázok a preto Vás, brat biskup ZD, bratia a sestry dištriktuálni presbyteri ZD, znova vyzývame na dialóg, pretože toto rozhodnutie nás vôbec neuspokojilo. Nemôžete predsa čakať, že sa tento problém sám vyrieši. Žiadame Vás o čo najskorší termín na naše stretnutie. Nemienime našu žiadosť znova opakovať a donekonečna prosiť o samostatnosť. Tým sa stále len naťahuje čas a nás tiež nebaví sa stále niekoho doprosovať o slobodu. Už keď ste boli na stretnutí u nás v Kálnici, tak sme Vám priamo povedali, že nás predsa nemôžete nasilu držať v jednom zväzku s Beckovom. A nikto od nás zborových presbyterov teraz nemôže vyžadovať, aby sme na základe Vášho rozhodnutia prezliekli kabáty a začali pracovať na príprave návratu v „nejakej“ forme zotrvania v spoločnom cirkevnom zbore. Je nereálne pripravovať niečo, čo ide proti nášmu presvedčeniu a presvedčeniu našich cirkevníkov a taktiež rozhodnutiu konventov v Beckove a Kálnici. Ani Vy by ste to neurobili. Či má niekto z dištriktu guráž postaviť sa pred Kálničanov s návrhom zotrvania v spoločnom zbore? Ako ste mali možnosť si vypočuť na stretnutí s veriacimi, nie je na to vôľa ani z jednej strany.

Žiadame vás preto o znovuotvorenie našej žiadosti.

Cirkevníci z Kálnice, Kočoviec, Rakoľúb, Beckovskej Viesky a Novej Vsi nad Váhom nám presbyterom vyjadrili plnú podporu s dodatkom: „Nesmiete sa vzdať a musíte bojovať všemožnými prostriedkami.“ To je vyjadrenie, ktoré hovorí za všetko. Preto sme pripravení a rozhodnutí bojovať za samostatnosť aj naďalej. Ubezpečujeme Vás, že nás Kálničanov nezlomíte! Veríme, že chápete vážnosť celej situácie, ktorú ste aj svojim rozhodnutím spôsobili.

Sme rozhodnutí publikovať tento otvorený list v médiách. Nie preto, aby sme pridávali do našej spolarizovanej cirkvi ďalšiu kauzu, ale preto, že my sa nevieme inak brániť voči Vášmu rozhodnutiu, rozhodnutiu dištriktuálneho presbyterstva ZD. Tiež Vás žiadame, aby bol tento otvorený list v plnom znení prečítaný na najbližšom rokovaní dištriktuálneho presbyterstva ZD a zápisnične zaprotokolovaný.

V bratskej láske zostávajú presbyteri a cirkevníci z Kálnice, Kočoviec, Rakoľúb, Beckovskej Viesky a Novej Vsi nad Váhom