Na nový rok
nám pripravil biblický príhovor
evanjelický a. v. farár Mgr. Ľuboš Vontorčík.
Základom príhovoru mu bol biblický text
z evanjelia podľa Jána 1, 1.